ADANA’DA İKAMET EDEN UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİ SUÇ SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-22
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-22 01:28:55.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 18-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uyuşturucu madde kişilerin biyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle uyuşturucu madde konusu, biyo-psiko-sosyal süreç olarak ele alınmaktadır. Kişinin uyuştucuyu kullanması bedeninde yorgunluk, ağrı gibi olumsuz durumları ortaya çıkarması biyolojik; zihni uyuşturması veya krizler yaratması psikolojik; maddenin ilk olarak kullanılması veya kullanımından sonra ortaya çıkan sosyal problemler ise sosyolojik boyutunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, bireyi madde bağımlılığına yönelten süreçte, toplumsal olgular ile demografik özellikler arasında nasıl bir ilişki olduğunu sosyolojik suç teorileriyle değerlendirmektir. Uyuşturucu kullanmak, aynı zamanda suçlu davranışlara yöneltebilmektedir. Dolayısıyla uyuşturucu maddenin kullanılması, sonrasında ortaya çıkan suçlu davranışı, uyuşturucu kullanımı ile demografik özellikler arasında bir bağlantı olup olmadığını suç sosyolojisi kapsamında değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışma, nicel araştırma yöntemiyle tasarlanmıştır. Araştırmada 415 madde bağımlısına demografik anket formu ve Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ) ölçeği uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, demografik özellikler ile madde kullanımı arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Madde kullanıcılarının ilk deneyimlerinin çok erken yaşta başladığı, eğitim seviyelerinin düşük olduğu, düşük sosyoekonomik gelir düzeyinde olduğu, hanelerinin kalabalık olduğu, arkadaş çevresinde madde kullanımının çok fazla olduğu, ailelerin çocuklarıyla iletişim eksikliği yaşadığı, kullanıcıların maddeyi bırakmak istedikleri, bu nedenlerin sonucu olarak, suça bulaşma oranlarının yüksek olduğu gibi bulgular elde edilmiştir. Uyuşturucu madde kullanıcılarının demografik özellikleri incelendiğinde; belirli bir suç iklimi içerisinde bulundukları, toplumsal çevrenin madde kullanımına etkisinin olduğu en belirgin sonuçlar olarak öne çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

Drugs cause negative effects on people biologically, psychologically, and sociologically. For this reason, the drug issue is handled as a bio-psycho-social process. The fact that a person's use of drugs causes negative conditions such as fatigue and pain in the body is biological and psychological in that it numbs the mind or creates crises; The first use of the substance or the social problems that arise after its use constitute the sociological dimension. In this context, the aim of the research is to evaluate the relationship between social facts and demographic characteristics in the process that leads the individual to substance addiction through sociological crime theories. Using drugs can also lead to criminal behavior. Therefore, it is important to evaluate the use of drugs, the subsequent criminal behavior, and whether there is a connection between drug use and demographic characteristics within the scope of crime sociology. This study was designed with a quantitative research method. In the research, a demographic survey form and the Addiction Profile Index (BAPI) scale were applied to 415 substance addicts. As a result of the research, it was determined that there were significant relationships between demographic characteristics and substance use. The first experiences of drug users begin at a very early age. Their education level is low, they are at a low socioeconomic income level, their households are crowded, there is a lot of substance use in their circle of friends, families have a lack of communication with their children, users want to quit using drugs, and as a result of these reasons, they become involved in crime. Findings such as high rates were obtained. When the demographic characteristics of drug users are examined, The most obvious results are that they are in a certain criminal climate and that the social environment has an impact on substance use.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics