NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN (NEET) GENÇLİK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2024-21
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-14 22:01:32.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 19-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern zamanların ürünü olarak gençlik, birçok farklı tanım ve kategorilere ayrılmaktadır. 1980’li yıllardan sonra literatüre giren “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlik” kavramı daha çok İngilizce yazılışının (Not in Employment, Education or Training NEET) baş harflerinden oluşan kısaltması şeklinde NEET olarak kullanılmaktadır ve gençliği tanımlayan kategorilerden birini ifade etmektedir. NEET’in varlığı, ülkelerin ekonomik ve sosyal refah göstergelerini doğrudan etkileyen, ‘genç işsizliği’ probleminin bir parçası olarak değerlendirilmesi gereken bir olgudur. Çoklu krizler dönemi olarak da adlandırılan şu son yıllarda, NEET nüfusu gerek dünyada gerekse Türkiye’de önemli bir konu olmaya başlamıştır. Böylece NEET güvencesizlik ve belirsizlik ekseninde olan gençleri tek bir payda altında toplamasından dolayı daha önemli bir kavram haline gelmiştir. ‘Ev genci’ olarak da ifade edilen ‘NEET’ gençliğinin azaltılması, ülkelerin sahip olduğu sosyodemografik özellikler ve sosyal yapı unsurlarıyla ilişkili olmakla birlikte hem ekonomik kalkınmanın sağlanmasında hem de ülke refahının yükseltilmesinde büyük bir öneme sahiptir. Ülkeler bazında ‘NEET’ durumunda bulunan gençlere yönelik farklı yaş kategorileri bulunmakla birlikte, ‘NEET’ olma durumu daha çok 15-24 ve 15-29 yaş aralığındaki aktif işgücü potansiyeli için değerlendirilmektedir. Bu çalışmada NEET gençliğinin Dünyada ve Türkiye’de farklı görünümleri/etkileri/nedenleri kavramsal olarak tartışılıp, NEET gençlik kategorisine giden süreçlerin eğitim, istihdam gibi boyutları yapısal meseleler ile analiz edilmiştir. Ayrıca çalışmada NEET genç nüfus yoğunluğunu azaltmaya yönelik Dünyada ve Türkiye’de uygulanan projelere yer verilmiştir. Çalışmadaki amaç NEET durumundaki gençlere yönelik çalışmalarda literatüre teorik bir katkı sağlamaktır.

Keywords

Abstract

As a product of the modern age, youth is divided into many different definitions and categories. The term "Youth Neither in Education nor Employment," which entered the literature after the 1980s, is most often used as NEET, an abbreviation of the English spelling (Not in Employment, Education or Training NEET) and refers to one of the categories defining youth. The existence of NEET is a phenomenon that directly impacts countries' economic and social welfare indicators and should be considered as part of the 'youth unemployment' problem. In recent years, also referred to as the "period of multiple crises," the NEET population has become an essential issue in the world and Turkey. Thus, 'NEET' has become more critical as it brings together young people on the axis of precarity and uncertainty under a single denominator. Reducing the number of 'NEET' youth, also referred to as 'home youth,' is linked to the sociodemographic characteristics and social structure of countries and is of great importance in ensuring economic development and increasing the country's welfare. Although there are different age categories for young people in 'NEET' status across countries, 'NEET' status is mainly considered for the active labour force potential in the 15-24 and 15-29 age groups. In this study, the different appearances/effects/causes of NEET youth in the world and Turkey are discussed conceptually, and the dimensions of the processes leading to the category of NEET youth, such as education and employment, are analyzed with structural issues. In addition, the study includes projects implemented in the world and in Turkey to reduce the density of NEET youth population. The aim of the study is to provide a theoretical contribution to the literature in studies on NEET youth.

Keywords