TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN ALANLARA GÖRE DAĞILIMI

Author:

Year-Number: 2021-13
Number of pages: 194-206
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uzaktan eğitim, eğitim sürecinin desteklenip yapılandırılması için öğretmen ve öğrenciler arasındaki karşılıklı iletişimin uzaktan sağlandığı ve iki yönlü iletimde teknolojiden yararlanılan eğitimdir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de uzaktan eğitim konusunda yapılmış çalışmaların alanlara göre dağılımını ortaya koymaktır. Çalışmada araştırma modeli olarak alanyazın taraması benimsenmiştir. Araştırma kapsamında 2018-2020 yılları arasında 59 farklı dergide yayımlanan toplam 80 makale alan dağılımına göre incelenmiştir. Bu çalışmalara erişebilmek amacıyla Dergipark, Google Scholar ve Ulakbim veri tabanları taranmıştır. Bu çalışmanın verileri doküman incelemesi yoluyla toplanmış ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışma Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu ve Diğer olmak üzere üç alan çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. En çok çalışmanın öğrenci, öğretmen, lisans öğrencisi ve akademisyen görüşleri; uzaktan eğitim veren kurumların sistemlerinin genel değerlendirmeleri gibi çeşitli kapsamları içeren “Diğer” alanı içerisinde toplandığı görülmektedir. Nitel ve nicel araştırmaların sayısal olarak ön plana çıktığı çalışmalarda anket, yarı yapılandırılmış görüşme formları ve çeşitli ölçeklerin veri toplama aracı olarak çoğunlukla kullanıldığı, çalışmaların büyük bir bölümünün 2020 yılı içerisinde yapıldığı ve yayımlandığı belirlenmiştir. Araştırmanın uzaktan eğitim alanında yapılan çalışmalara alanyazın boyutunda katkı vereceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Distance learning is learning in which mutual communication between teachers and students is provided remotely, and technology is used in the two-way transmission to support and structure the education process. With the Covid 19 pandemic that has affected the world, education has remained synchronous and asynchronous via the internet. This study aims to determine the distribution according to work done in the field of distance learning in Turkey. The literature review was adopted as the research model in the study. Within the scope of the research, a total of 80 articles published in 59 different journals between 2018-2020 were analyzed according to field distribution. Dergipark, Google Scholar, and Ulakbim databases were scanned in order to access these studies. The data of this study were collected through document analysis and analyzed by content analysis. The study was carried out in three areas: Ministry of National Education, Higher Education Institution and Other. In this classification, students, teachers, undergraduate and graduate students and academicians' opinions, attitudes and experiences; It is seen that the distance learning programs and general evaluations of the systems of the distance learning institutions are gathered in the "Other" field, which includes various scopes. It has been observed in studies that mostly questionnaires, semi-structured interview forms and various scales are used as data collection tools. It has been determined that most of the studies were conducted and published in 2020. It is thought that the research will contribute to the studies in the field of distance learning in terms of the literature.

Keywords