SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA HIZINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-5
Language : null
Konu :
Number of pages: 117-125
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğrencilerinin ilkokulda düzgün ve estetik bir yazma becerisine sahip olmalarının yanında hızlı ve güzel bir yazma performansı göstermeleri beklenir. Öğrencilerin sınıf düzeyine uygun bir el yazısı yazma hızı göstermeleri, birçok açıdan önemlidir. Bu beceri zamanında kazanılmaz ise ilerleyen dönemlerde yazma sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin ilkokul öğrencilerinin yazma hızına ilişkin görüşlerinin nasıl olduğunun ortaya koyulması amaçlanmıştır. Verilir, araştırmacılarca hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılında Mersin ilinde üç ilçede (Erdemli, Toroslar ve Gülnar) görev yapan 32 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya basit tesadüfi yöntemle seçilen okullarda görevli gönüllü öğretmenler katılmıştır. Araştırma verileri, betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmada öğretmenlerin öğrencilerinin yazma hızını önemli gördükleri; öğrencilerin ortalama bir hıza sahip olması gerektiği ve öğretmenlerin yazma hızını artırmak için daha çok dikte yaptırdıklarını dile getirmişlerdir.

Keywords

Abstract

Besides having a correct and aesthetical writing skill, students in primary school are expected to show a quick and appealing writing performance. That the students show a hand writing pace appropriate their class level is important in many ways. Should this skill is not acquired in time, this arises as a writing problem in front us later. It was aimed in this study to find out what the primary school teachers’ opinions about the writing pace are. The data were collected via a semi-constructed interview form developed by the researchers.The study group consisted of 32 class teachers on duty in three counties (Erdemli, Toroslar and Gülnar) in Mersin province in 2015 – 2016 academic year. Volunteer teachers in the schools chosen by simple random sampling took part in the study. The data collected were analyzed by using descriptive analysis method. It was found in the study that the teachers find their students’ writing pace important, that the students should have an average writing pace, and the teachers underlined that they have their students dictate more in order to increase their writing pace.

Keywords


 • Akyol, H. (2000). Yazı Öğretimi. Millî Eğitim Dergisi, 146, 37-48.

 • Akyol, H. (2006). Türkçe İlkokuma-Yazma Öğretimi. (5. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.

 • Artut, K. (2005). İlköğretim I Kademe Birinci Sınıf Yazı Öğretiminde Temel İlkeler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 69-74.

 • Babayiğit, Ö. ve Erkuş, B. (2014). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Dikte Becerilerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 123-135.

 • Baş, G. ve Şahin C. (2012). İlköğretim 6. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Tutumları Ve Yazma Eğilimleri İle Türkçe Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Turkish Studies, 7(3), 555-572.

 • Başaran, M. ve Karatay, H. (2005). Eğik El Yazısı Öğretimi. Millî Eğitim Dergisi, 168, 48-59.

 • Bay, Y. (2010). Ses Temelli Cümle Yöntemiyle İlk Okuma Yazma Öğrenen İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma Hızları Ve Okuduğunu Anlama Düzeyleri. Kırşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 257-277.

 • Baydık, B. ve Kudret, Z. (2012). Öğretmenlerin Ses Temelli Cümle Yönteminin Etkilerine Ve Öğretim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45 (1), 1-22.

 • Çelik, M. E. (2012). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Turkish Studies, 7(1), 727-743.

 • Çevik, S. O. (2006). Birinci Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemine İlişkin Görüşleri; (Bursa İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir

 • Demirel, Ö. ve Şahinel, M. (2006). Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi. (7. Bs.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Duran, E. (2009). Bitişik Eğik Yazı Öğretimi Çalışmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Duran, E. ve Akyol, H. (2010). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 817-838.

 • Erdoğan, T. (2012). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı Yazma Gelişimlerinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 93-103.

 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (2. Bs.). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Eroğlu, Z. D. (2013). Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları İle Doğru Yazma Becerileri Arasındaki İlişki. Turkish Studies, 8(9), 1441-1453.

 • Göçer, A. (2008). Etkinlik Temelli İlk Okuma ve Yazma Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Göçer, A. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarına göre yazma becerisinin ediniminde ve gelişiminde etkili olan unsurlar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 1-14.

 • Graham, S., Berninger, V. and Weitraub, N. (1998). The Relationship Between Handwriting Style and Speed and Legilipty. Journal of Educational Research, 92(1), 42-52.

 • Güneş, F. (2007). Ses Temelli Cümle Yöntemi Ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Kadıoğlu, H. (2012). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazma Becerisi, Hızı ve Tutumlarının İncelenmesi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul

 • Karadağ, R. (2005). İlköğretim Birinci Basamakta Görev Yapan Öğretmenlerin İlkokuma Yazma Öğretiminde Çözümleme (Cümle) ve Bireşim (Harf) Yöntemlerinin Etkinliğine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir

 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • MEB. (2009). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1.-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

 • Öz, E. (2009). İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklerin Öğretmen Ebeveyn Görüşlerine Dayalı Olarak Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çanakkale

 • Peverly, S. T. (2006). The İmportance of Handwriting Speed in Adult Writing. Developmental Neuropsychology, 29(1), 197-216.

 • Richards, J. C. ve Schmidt R. (2002). Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistic. (3th. Ed.). London-UK: Pearson Education Limited.

 • Taşçı, N. (2016). Okul Öncesi Eğitimin İlköğretim Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul

 • Taşkaya, S. M. ve Yetkin, R. (2015). İlköğretim 1-5. Sınıf Öğrencilerinde Görülen Yazma Sorunlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Çözüm Önerileri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(9), 157

 • Tok, M., Rachım, S. ve Kuş, A. (2014). Yazma Alışkanlığı Kazanmış Öğrencilerin Yazma Nedenlerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2). 267-292.

 • Topçu, Z. (2012). Okul Öncesi Eğitimin İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyum ve Türkçe Dil Becerilerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

 • Vidin, G. (2013). Bir İlkokul İkinci Sınıf Öğrencisinin Okuma Yazma Öğrenmesindeki Güçlüklerin Ve Çözümüne Yönelik Çalışmanın Etkililiğinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (5. Bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Yıldız, M. ve Ateş, S. (2010). İlkokuma Yazmayı Farklı Yöntemlerle Öğrenen İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Yazılarının Okunaklılık Ve Yazım Hataları Bakımından Karşılaştırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 14(1), 11-30.

 • Yiğit, V. (2009). Ses Temelli Cümle Yöntemi İle İlkokuma Yazma Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Güçlükler ve Bu Güçlüklerle Baş Etme Stratejilerinin Belirlenmesi; (Şırnak İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana

 • Ziviani, J. (1984). Some Elaborations on Handwriting Speed in 7-14 Year Olds. Perceptual and Moror Skills, 58, 535-539.

                                                                                                    
 • Article Statistics