Yayın Etiği


Hakemli bir dergi olan "ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI", daha önceden başka yerlerde yayımlanmamış olan araştırmaları ve makaleleri yayımlar. Orijinal olmayan çalışmaları tespit etmek için CrossCheck uygulamasını kullanır.

 

Yazarlar İçin Etik Kurallar

Yazarların aşağıdaki kurallarla bağlı kalması beklenmektedir,

 • Tüm yazarlar çalışmalarının özgün olduğunu garanti etmelidirler. Diğer araştırmacıların fikir, dil, resim, grafik ve tablolarına çalışmalarında yer verdiklerinde alıntı olarak belirtmek durumundadırlar. Kaynağı belirtmeden yapılan alıntı, size ait olan bir çalışmadan ya da başkalarının çalışmasından bir cümlenin bile kullanılması intihale yol açmaktadır.
 • Çalışmada adı geçen her yazar çalışmanın içeriğinden sorumludur. Çalışmaya katkısı bulunup araştırmacının ismine yer verilmemesi ya da katkısı bulunmadığı halde haksız yere adına yer verilmesi kabul edilemez bir durumdur.
 • Çalışmanın dergilere eş zamanlı gönderimi söz konusu değildir. Yazarlar bir çalışmayı aynı anda birden fazla dergiye göndermemelidirler. Bu konuyla ilintili olarak, yazarlar önceden yayımlanmış çalışmalarını da dergiye göndermemelidirler.
 • Yazarlar araştırmalarının bulgularına sadık kalmalıdır. Bulguların değiştirilmesi, bulgu ve sonuç uydurmak ve bunlardan yola çıkarak araştırma yapmak söz konusu değildir. Veriler ve materyaller üzerinde oynama, silme, çıkarma ya da baş etmesi güç verilerin yorumlanma işlemini atlama gibi durumlar güven kırıcıdır. Yazarlar, kişileri kötüleyici yorumlardan kaçınmalıdırlar.

 

Hakemler İçin Etik Kurallar

 • Hakemler değerlendirme sürecinin gizli olduğunun ve dışarıdan üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini bilmeliler.
 • Dergiye gönderilen her çalışma hakemlerce tarafsız değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.
 • Hakemler, belirlenen süre içerisinde çalışma ile ilgili anlaşılır ve yapıcı bir değerlendirme raporu sunmalıdırlar.
 • Çalışmanın intihal olduğu ya da önceden başka bir yerde yayımlandığı anlaşılması üzerine hakemler durumu editöre bildirmelidirler.

 

Editör Takımı ve Editör İçin Etik Kurallar

 • Hakem değerlendirme sürecinde editör ve editör takımı ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI’nın aşağıda sunulan ilkelerine bağlı olmalıdır.
 • Editör ve editör takımı hakem değerlendirme sürecinin gizli olduğu ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini bilmelidirler.
 • Din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, kıdem veya kurumsal ilişki gözetmeksizin editör ve editör takımı dergiye gönderilen ve yayımı uygun görülen her çalışmaya tarafsız tutum sergilemelidirler.
 • Dergiye gönderilen bir makalenin intihal olduğu, başka yerde yayımlanma aşamasında olduğu veya yayımlandığına ilişkin bir iddia karşısında dergi editörü durumu editör takımı ile araştırmak durumundadır.

Yukarıda sıralanan ilkelerin ihlali söz konusu olduğunda, çalışma geri çevrilir; yayımlanmış ise de yayımdan kaldırılır.

 

Etik Kurul İzni

2020 TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri 8. maddesi kapsamında dergimize gönderilen etik kurul kararı gerektiren insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için (anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanan nitel ya da nicel yöntemlerle yürütülen her türlü çalışma) etik kurul izni alınmış olması gerekmektedir. Bu konuda,

 • Etik kurul izni belgelendirilip dergi sistemine yüklenmelidir.
 • Etik kurul izni ile ilgili kurul adı, tarih ve sayı numarası makale birinci sayfası ve yöntem kısmında belirtilmelidir.
 • Olgu sunumlarında (görüşmeler vb.) verilerin toplandığı kişilerden, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. 
 • Çalışma sürecinde başkalarına ait ölçek anket ve belgelerin kullanımında sahiplerinden gerekli izinlerin alındığı belirtilmelidir.
 • Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir. 

Not: 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş, bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir. Bu kapsamda olan çalışmalarda bu durum belirtilmelidir.

Not: Herhangi bir üniversiteye bağlı olmayan araştırmacılar kendilerine en yakın üniversite etik kurulundan bu belgeyi alabilirler.

 

Öneriler

Etik kurallar ile ilgili öneriniz varsa lütfen editör ile iletişime geçiniz.