TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM HATALARINI İNCELEYEN MAKALELERİN ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2024-22
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-09 19:27:43.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 1-17
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı 2010-2023 yılları arasında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yazılan ve yabancı öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki hatalarını uygulamalı olarak ele alan makalelerin eğilimlerini belirlemektir. Bu amaca yönelik olarak tarama yapılmış ve sınırlanan yıllar arasında yazılan 38 makale tespit edilmiştir. Bu çalışma nitel bir özellikte olup veriler doküman incelemesi tekniği ile toplanmış ve içerik analizi ile de çözümlenmiştir. Bu makalelerde tespit edilen hatalar ve bu hataların kaynakları araştırmacı tarafından alan yazın taraması yapılarak geliştirilen “Dilsel Hatalar (Ek-1) ve Hataların Kaynakları (Ek-2)” adlı tablolara işlenmiştir. Aynı zamanda bu makaleler; yöntem, desen, verilerin analiz edilmesi, veri toplama araçları, örneklem büyüklüğü, yazar sayısı, öğrencilerin geldikleri ülkeler gibi kıstaslara göre de değerlendirilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki hataları uygulamalı olarak ele alan çalışmalarda en çok %97,36 ile biçim bilgisi (ek) ile ilgili hatalardan ve %89,47 ile yazım ve noktalama ile ilgili hatalardan bahsedilmektedir. Hata kaynakları açısından değerlendirildiğinde %73,68 ile olumsuz aktarım en çok hata kaynağı olarak görülen başlıktır. Makalelerde en çok %68,42 ile nitel yöntem ve %26,31 ile tarama deseni kullanılmıştır. Bu makalelerde veri toplama aracı olarak en çok %36,84 ile kompozisyon kullanılmış ve en çok araştırma %39,47 ile orta seviyede (B1-B2) gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada 9 farklı hata türü ve 13 farklı hata kaynağı tespit edilmiştir. Bu araştırmanın yazma becerisi üzerine çalışacak araştırmacılar için faydalı olacağı öngörülmektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to identify the trends of articles written between 2010 and 2023 in teaching Turkish as a foreign language, which addresses the errors in written expressions of foreign students in a practical manner. For this purpose, a systematic review was conducted, and 38 articles written within the specified years were identified. This study is qualitative, and the data were collected through the document analysis technique and analyzed through content analysis. The errors identified in these articles, along with their sources, were compiled into tables named "Linguistic Errors (Appendix-1) and Sources of Errors (Appendix-2)," developed by the researcher through a literature review. Additionally, these articles were evaluated based on criteria such as method, design, data analysis, data collection tools, sample size, number of authors, and the students' countries of origin. As a result, it is observed that the studies addressing the errors in students' written expressions mainly focus on format errors (appendices), accounting for 97.36%, and spelling and punctuation errors, which account for 89.47%. In terms of error sources, negative transfer is identified as the most common source, accounting for 73.68% of errors. Regarding methodologies used in the articles, qualitative methods were predominantly employed at 68.42%, with survey design being the second most utilized at 26.31%. Composition was the most commonly used data collection tool, accounting for 36.84%, and research was mostly conducted at the intermediate level (B1-B2), representing 39.47%. In conclusion, 9 different types of errors and 13 different error sources were identified in the study. It is anticipated that this research will benefit researchers focusing on writing skills.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics