RASİM ÖZDENÖREN`İN ÇOK SESLİ BİR ÖLÜM ADLI ESERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2024-21
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-20 22:17:53.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 38-50
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Rasim Özdenören`in “Çok Sesli Bir Ölüm” adlı eserinde değerlerin ne sıklıkta işlendiği, değerlerin hangi şekillerde ele alındığını tespit etmektir. Değerler; insan hayatında yol gösterici olan, farklı önem derecelerine sahip, soyut olan ancak yaşantılarla birlikte kendisini gösteren çeşitli olgulardır. Bu nedenle değerlerin bireylere aktarılması önemli bir konudur. Değerler, bireysel ve toplumsal huzurun oluşmasında önemli bir etkendir. Değerlerin gerek sözlü olarak gerekse yazılı olarak bireylere verilmesi önemli bir durumdur. Bu sebeple yazılı eserlerde değerler eğitiminin bireylere verilmesi geçmişten günümüze önemini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. “Çok Sesli Bir Ölüm” adlı eserde bireyin bilinçaltına inilerek ruhsal çözümlemelerde bulunulması, bastırılan duyguların ortaya çıkarılması sonucu yaşanan çatışmalar ve bu olayların temelinde yatan sosyal, tarihsel ve ekonomik etkenleri yazar sürükleyici bir üslupla anlatır. Eserde çalışkanlık değeri ile geçim derdi ve gelecek kaygısı anlatılmıştır. Misafirperverlik değeri ile misafiri en iyi şekilde ağırlama ve bundan şikâyetçi olmama ifade edilmiştir. Saygı değeri ile büyüklerimize ve küçüklerimize, tanıdıklarımıza veya yabancılara saygı gösterilmesi gerektiği aktarılmıştır. Sevgi değeri ile mutluluklarımız ifade edilmiştir. Sorumluluk değeri ile sorumluluğun vicdani bir mesele olduğundan bahsedilmiştir. Yardımseverlik değeri ile yakınlarımıza ve diğer insanlara yardım etme konusunda istekli olmaktan bahsedilmektedir. Sonuç olarak bakıldığında bu eserin değerler açısından zengin olduğu görülmektedir. Eser değerler iletimi açısından önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to determine how often and in what ways values are discussed in Rasim Özdenören’s work “Çok Sesli Bir Ölüm”. Values are various phenomena that guide human life, having different degrees of importance and being abstract, though manifesting themselves with experiences. Thus, transferring values to individuals is an important matter. Values are an important factor in the construction of individual and social peace. Values must be given to individuals both verbally and in writing. For this reason, teaching values to individuals in written works has never lost its importance from past to present. In this study, the document analysis method, one of the qualitative research approaches was used. The data obtained in the study were analyzed by descriptive analysis method. In "Çok Sesli Bir Ölüm", the author narrates in a gripping style the conflicts experienced as a result of revealing repressed emotions and the underlying social, historical and economic factors of these conflicts by delving into the subconscious of the individual, and making psychological analyses. In the work, the value of industriousness, livelihood challenges and future anxiety are narrated. It is stated that the value of hospitality means hosting the guests in the best way and not complaining about it. It is narrated that the value of respect means that we should respect our elders and minors, acquaintances, or strangers. The value of love expresses our happiness. It is mentioned that the value of responsibility is a matter of conscience. The value of benevolence refers to the willingness to help our relatives and other people. Consideringly, it is rich in terms of values. The work is important for the transmission of values.

Keywords