DİL EĞİTİMİNDE ÇİZGİ FİLMLERİN KULLANIMI: BİR ETKİNLİK TASARIM ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2023-20
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-25 19:30:20.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 54-66
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı çizgi filmlerin dil eğitiminde kullanımına dikkat çekmek ve kullanılabilirliğine yönelik etkinlik örnekleri sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada öncelikle alan yazın taraması yapılarak çizgi filmler hakkında genel bir bilgi verilmiş ve dil eğitiminde çizgi film kullanımının yararları üzerinde durulmuştur. Bir pedagojik materyal olarak çizgi filmlerin görsel ve işitsel bir yapıya sahip olması, çocukların ilgilerini ve dikkatini çekmesi, vb. bazı özellikleri onu sıklıkla tercih edilen bir ürün haline getirmiştir. Nitekim çizgi filmlerin çocuğun gelişimi üzerindeki etkisi, eğitimde kullanılabilirliği, kültürel etkileşimdeki rolü üzerine alan yazında çok sayıda, farklı içerik ve boyutta akademik çalışmanın yapıldığı görülmüştür. Bu çerçevede çizgi filmlerin gelişimi, eğitimde çizgi filmlerin kullanımı ve işlevselliğine yönelik kuramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Sonrasında çizgi film ve çizgi film destekli uygulamaların ders sürecinin verimliliğini artıracağı düşüncesiyle Türkçe dersi metin temelli dil öğretimi ve öğrenimi süreçlerinde öğrencilerin ilgilerini ve dikkatlerini çekecek şekilde çizgi filmlere yer verilen etkinlik örnekleri tasarlanmıştır. Makalede çizgi filmlerin dil eğitiminde kullanılabilirliğine ilişkin oluşturulan dört etkinlik tasarım örneğine yer verilmiştir. Etkinlik örnekleri, alan yazından elde edilen teorik bilgiler ve temel dil becerilerinin kazandırılmasında dikkate alınmak üzere belirlenen/hedeflenen kazanımlar dikkate alınarak tasarlanmıştır. Etkinliklerin tasarımında çizgi filmlerin kullanımına etkin katılımlı ve etkileşimli dil eğitimi öğrenme ortamı oluşturmadaki işlevlerine dikkat çekilmiştir. Bu amaç ve işlev doğrultusunda çalışma sonunda birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study aims to draw attention to the use of cartoon movies in language education and present examples of activities for their usability. For this purpose, in the study, firstly, general information about cartoons was given by scanning the literature and focusing on the benefits of using cartoons in language education. As a pedagogical material, cartoons have a visual and auditory structure, attract children's interest and attention, etc. Some of its features have made it a frequently preferred product. Many academic studies have been conducted in the literature on the effect of cartoons on child development, their usability in education, and their role in cultural interaction. This framework has been created as a theoretical framework focused on the development of cartoons and the use and functionality of cartoons in education. Afterward, with the idea that cartoons and cartoon-supported applications will increase the efficiency of the course process, activity examples that include cartoons have been designed to attract the attention and interest of students in the text-based language teaching and learning processes of Turkish lessons. The article consists of four activity design examples regarding the usability of cartoons in language education. The activity examples were designed by considering the theoretical knowledge obtained from the literature and the determined/targeted achievements to be considered in acquiring basic language skills. Attention was drawn to using cartoons in designing the activities and their functions in creating an active and interactive language education learning environment. In line with this purpose and function, some suggestions were made at the end of the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics