CUMHURİYET DÖNEMİNİN BAZI ŞAİRLERİNİN ESERLERİNDEN HAREKETLE ŞİİRİMİZDE KARA RENK ÜZERİNE BİR İNCELEME1

Author :  

Year-Number: 2023-20
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-25 20:54:57.0
Language : Türkçe
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 67-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Renklerin kullanımı milletlerin ve kültürlerin hayata bakış açılarını sergiler. Çeşitli alanlarda kullanılan renk isimleri kullanıldıkları alanların değişik yönlerini gösterir. Bu çalışmada kara renk üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Hangi alanlar ve kavramlarda daha çok kullanıldığı daha önemlisi hangi anlama gelecek şekilde kullanıldığı üzerinde durulmuştur. Milletlerin ve kültürlerin tarihinde kara rengin onları ne yönde ve hangi alanda simgelediklerinin yanında sözlü gelenekleri üzerinde renklerin önemi bu renklerin içerisinde de kara rengin ne denli önemli olduğu üzerinde durulmuştur. Kara rengin kendisine zıt olan renk “ak” ile ve diğer renklerle olan münasebetine değinilmiştir.

Kara renginin toplumsal, kültürel yaşam için kullanıldığı, insanın talihsizliğini ve bahtsızlığını anlatmada bir simge olduğu işlenmiştir. Olumlu olarak kullanılmasının yanında daha çok olumsuz durumları anlatmada bir araç olduğu görülür. Kara, bir renk olarak genel manada olumsuzluk ifade eder. Kutsallığın yanında insanın kutsallık ifade ettiği kavramlar için de kara rengine atıf yapılmıştır. Mitolojik kavramlarda kara renginin etki ve izlerine rastlanır. Toplumların hafızalarında yer etmiş olayların ve olguların kara renk ile ifade edildiği de görülür. Kadınların yaşamlarında onlar için toplumsal bir düzen oluşturmada kara renk ile ifade edilen kavramların kullanıldığı görülmüştür.

Bu çalışmada Cumhuriyet dönemi şairlerinden Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Haşim gibi şairlerin şiirleri içinde kara rengin hangi anlam bağlamları içinde kullanıldığı incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The use of colors demonstrates the perspectives of nations and cultures on life. Color names used in various areas indicate different aspects of the areas in which they are used. In this study, an evaluation was made on the color black. It was emphasized in which fields and concepts it is used more and more importantly, in what meaning it is used. In addition to the direction and field in which the color black symbolizes them in the history of nations and cultures, the importance of colors in their oral traditions and how important the color black is among these colors is emphasized. The relationship of the black color with its opposite color "white" and other colors is mentioned.

It has been mentioned that the color black is used for social and cultural life and is a symbol to express human misfortune and misfortune. In addition to being used positively, it is seen to be a tool to explain negative situations. Black, as a color, generally indicates negativity. In addition to holiness, reference has been made to the color black for concepts in which humans express holiness. Effects and traces of the color black can be found in mythological concepts. It is also seen that events and facts that are engraved in the memories of societies are expressed in black. It has been observed that the concepts expressed in black are used in creating a social order for women in their lives.

In this study, the semantic contexts in which the color black is used in the poems of the Republic period poets such as Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas, Necip Fazıl Kısakürek and Ahmet Haşim are examined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics