ÇOK DİLLİLİK ALANINDA YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN EĞİLİMLERİ: 1923-2021

Author :  

Year-Number: 2023-18
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-23 14:41:57.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 103-120
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı 1923’ten 2021 yılına kadar (2021 dâhil) yapılan çok dillilik alanında yapılan akademik çalışmaların (yüksek lisans, doktora tezleri ve makale) eğilimlerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmada Sözbilir, Kutu ve Yaşar (2012) tarafından geliştirilen formdan yararlanılarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Yayın Belirleme Formu” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda tespit edilen bulguların yüzde ve frekans dağılımları grafikler ile tablolar halinde verilmiş, açıklanmış ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda 1923’ten 2022 yılına kadar 40 makale, 29 yüksek lisans tezi, 8’i doktora tezi olmak üzere 77 akademik çalışmanın yapıldığı tespit edilmiştir. Bu alanda en çok yayının Sosyal Bilimler Enstitülerinin bünyesinde hazırlandığı, Türkiye’deki üniversitelerin 21’inde bu alanda yüksek lisans ve doktora tezi hazırlandığı bulgulanmıştır. Ayrıca bu alanda yapılan çalışmaların 23’ünde nitel araştırma yöntemi, 10’unda nicel araştırma yöntemi, 3’ünde karma araştırma yöntemi uygulandığı, yapılan çalışmaların 41’inde ise herhangi bir yönteme yer verilmediği; yapılan araştırmaların 14’ünde anket, 13’ünde görüşme, 4’ünde başarı testi, 5’inde ölçek, 41’inde ise kontrol formuyla yapıldığı tespit edilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmaların başlıca konularınınçok dilli ortam ve yerler, çok dillilik ve çok kültürlülük, çok dillilikle ilgili sözlük, çok dilli öğretmen ve öğrenci, çok dillilikle ilgili etken ve strateji, çok dillilik ve dil bilgisi, çok dillilik ve edebî eserlerle ilgili olduğu bulgulanmıştır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to determine the trends of academic studies (master's, doctorate and article) from 1923 to 2022. For this purpose, document analysis, one of the qualitative research methods, was used. In the research, the form developed by the data collection tool Sözbilir, Kutu, and Yaşar (2012) was used as a basis and the "Publication Identification Form", which was reshaped by the researcher in accordance with the problem questions, was used. Descriptive analysis technique was used in the analysis of the data obtained in the study. Percentage and frequency distributions of the findings determined in line with the purpose of the study are given, explained and interpreted in charts and tables. As a result of the research, it was determined that 77 academic studies, including 40 articles, 29 master's theses, 8 doctoral theses, were made from 1923 to 2021. It was found that the number of publications in this field increased after 2016, the most publications in this field were prepared within the Social Sciences Institutes, and only 21 of the universities in Turkey prepared master's and doctoral theses. In addition, it was determined that the qualitative research method was applied in 23 of the studies conducted in this field, and document analysis was used as the study material in 41 of the studies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics