YÜZDELER KONUSUNUN YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİYLE ÖĞRETİMİNİN BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TUTUM VE İNANÇLARININ KALICILIĞINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2022-17
Yayımlanma Tarihi: 2022-11-22 11:53:58.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 441-464
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı yüzdeler konusunun yaratıcı drama etkinlikleriyle öğretiminin beşinci sınıf öğrencilerinin matematiğe yönelik tutum ve inançlarının kalıcılığına etkisini incelemektir. Araştırmada “Beşinci sınıf matematik dersi yüzdeler konusunun yaratıcı drama etkinlikleriyle öğretilmesinin öğrencilerin matematiğe yönelik tutum ve inanç puanlarının kalıcılığı arasında anlamlı bir fark var mıdır?” sorusuna çözüm aranmıştır. Bu kapsamda çalışma nicel araştırma yöntemlerinden ön-test son-test kontrol gruplu deneysel modele göre yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Osmaniye il merkezindeki bir devlet ortaokulunda öğrenim görmekte olan 30 deney grubu öğrencisi ve 28 kontrol grubu öğrencisi olmak üzere toplam 58 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamındaki veriler Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği ve Matematik İnanç Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sürecinde toplanan veriler normallik analizleri yapılarak SPSS 23 paket programında non parametrik testlerden Friedman testi ve parametrik testlerden bağımsız gruplar t-Testi kullanılanılarak %95 güven düzeyinde analiz edimiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda yaratıcı drama etkinliklerinin öğrencilerin matematiği yapabilecekleri ve öğrenebileceklerine yönelik olumlu tutum ve inanç geliştirmelerini destekleyici bir öğrenme ortamı sunduğu açığa çıkmıştır. Ayrıca yaratıcı drama öğrenme ortamında geliştirilen bu olumlu tutum ve inanç duyguların öğrencilerin öğrenme sürecindeki yaşantılarına dayanmasıyla da kazanılan duyuşsal duygularda kalıcılı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle matematik öğretiminin etkili bir şekilde yapılabilmesi için araştırma kapsamında hazırlanan yaratıcı drama etkinliklerinin alana örnek uygulamalar sunarak önemli katkılar sağlayacağı düşünülmüştür.

Keywords

Abstract

This study examines the effect of teaching percentages with creative drama activities on the persistence of fifth-grade students' attitudes and beliefs towards mathematics. In the research, "Is there a significant difference between the permanence of students' attitudes and belief scores towards mathematics when teaching the fifth-grade mathematics lesson percentages with creative drama activities?" a solution was sought. In this context, the study was carried out according to the experimental model with a pre-test and post-test control group, one of the quantitative research methods. The study sample consists of a total of 58 fifth grade students, 30 of whom are in the experimental group and 28 in the control group, studying at a state secondary school in the city centre of Osmaniye. Data within the scope of the research were collected using the Attitudes towards Mathematics Scale and the Mathematics Belief Scale. Data collected during the research process were analyzed at a 95% confidence level using the non-parametric Friedman test and the independent groups t-Test from the parametric tests in the SPSS 23 package program by performing normality analyses. As a result of the statistical analysis, it was revealed that creative drama activities provide a learning environment that supports students to develop positive attitudes and beliefs that they can do and learn mathematics. In addition, it has been determined that these positive attitudes and beliefs, which are developed in the creative drama learning environment, are permanent in the affective emotions gained based on the students' experiences in the learning process. For this reason, it is thought that the creative drama activities prepared within the scope of the research will provide essential contributions to the field by presenting sample applications to teach mathematics effectively.

Keywords