TÜRKİYE'DE OYUNLAŞTIRMA UYGULAMALARININ KODLAMA EĞİTİMİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2022-17
Yayımlanma Tarihi: 2022-11-30 22:22:59.0
Language : Türkçe
Konu : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Number of pages: 465-479
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu derleme makalesinde; Türkiye’de kodlama eğitiminde kullanılan ya da kullanılabilecek oyunlaştırma uygulamalarının; kodlama eğitimi sürecindeki etkisini araştırmak amacıyla, konu hakkında daha önceden yazılan makalelerin değerlendirme ve analizinin yapıldığı bir içerik araştırması oluşturulmuştur. Araştırma dâhilinde internette “kodlama eğitimi” ve “oyunlaştırma” anahtar kelimelerinin bir arada bulunduğu, araştırma amacına uygun 7 tane makale bulunmuş ve literatürdeki mevcut durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. Literatür araştırması sonucunda, oyunlaştırma terimiyle ve kodlama eğitimiyle ilgili kavram yanılgıları olduğu görülmüştür. Çalışma kapsamında incelenen bütün çalışmalarda kodlama eğitiminde oyunlaştırma uygulamalarının rolünden bahsedilmiş, oyunlaştırma uygulamalarının kodlama eğitimi üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu söylenmiştir. Literatür araştırması kapsamında oyunlaştırma uygulamalarının kodlamayı direkt öğretmek yerine, ilgi çekici hale getirmeyi amaçladığı gözlenmiştir. İncelenen literatür doğrultusunda kodlama eğitiminde oyunlaştırma uygulamalarının gerekliliği vurgulanmış, kodlama eğitimi verilirken anlamlı ve kalıcı öğrenme sağlanabilmesi için oyunlaştırma uygulamalarından yararlanılması gerektiği anlaşılmıştır. İncelenen makalelerde kodlama eğitiminin ve oyunlaştırma uygulamalarının öğrenenlerin problem çözme, yaratıcı düşünme, çözüm odaklı olma gibi becerilerini geliştirdiği ve bu becerileri diğer derslerde de kullanabildiği görülmüştür. Oyunlaştırma uygulamalarının; dersi eğlenceli hale getirdiği ve öğrenci katılımını artırdığı; bu nedenle öğrencilerin öğrenmekte zorlandığı ve öğrencilere sıkıcı gelen kodlama eğitiminde büyük bir role sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu çalışma sonucunda ailelere, öğrencilere, eğitmenlere ve yöneticilere oyunlaştırma uygulamalarını kullanmaları, kodlama eğitiminde oyunlaştırma yolunu tercih etmeleri önerilmiştir.

Keywords

Abstract

Gamification applications that can be used in coding education in Turkey; To investigate its effect on the coding education process, content research was created in which the evaluation and analysis of the articles written before on the subject were made In this review article. Within the scope of the study, 7 articles were found on the internet, in which the keywords "coding education" and "gamification" were found together, suitable for the research, and the current situation was tried to be revealed. As a result of the literature research, it was seen that there are misconceptions about the ‘’term’’ gamification and coding education. In all the studies examined within the scope of the study, the role of gamification applications in coding education was mentioned, and it was said that gamification applications had a significant effect on coding education. Within the scope of the literature research, it was observed that gamification applications aim to make coding enjoyable rather than teaching it directly. In line with the literature reviewed, the necessity of gamification practices in coding education was emphasized. It was understood that gamification applications should provide meaningful and permanent learning while giving coding training. In the articles examined, it was seen that coding education and gamification applications developed learners' skills, such as problem-solving, creative thinking, and solution-oriented, and they could use these skills in other lessons. It was understood that gamification applications make the lesson fun and increase student participation. Therefore, they have a significant role in coding education, which is challenging and tedious for students. As a result of this study, it was suggested that families, students, trainers and administrators use gamification applications and prefer gamification in coding education.

Keywords