İLKOKUL BAHÇELERİNDE OYUN ALANLARI VE NİTELİKLERİNİN İNCELENMESİ: ADANA İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-17
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-21 23:16:10.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 360-374
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul bahçeleri, çocukların oyun oynadıkları, eğlendikleri, zihinsel olarak rahatladıkları, sosyal, fiziksel ve zihinsel olarak geliştikleri önemli oyun alanlarıdır. Çocukların çok yönlü sağlıklı gelişebilmesi için okul bahçelerindeki oyun alanlarının yeterli olması gerekmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada ilkokul bahçelerindeki oyun alanlarının mevcut durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Adana ilinin 4 merkez ilçesinde yer alan 40 ilkokulda yürütülmüştür. Gözlem yapılacak okulların belirlenmesinde kota örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Belirlenen okullar üzerinde nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan gözlem tekniğinden yararlanılmıştır. Bu bağlamda veri toplama aracı olarak “İlkokul Dış Mekân (Bahçe Oyun Alanı) Gözlem Formu” geliştirilmiş ve veriler bu form kullanılarak araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Araştırma sonuçlarında, okul bahçesindeki öğrenci başına düşen oyun alanının yetersiz olduğu belirlenmiştir. Okul bahçelerinde en fazla seksek oyunun yer aldığı görülmüştür. Salıncak, kaydırak ve tahterevallinin ise ilkokullarda okul bünyelerinde bulunan anasınıflarına ait olduğu, anasınıfı öğrencilerinin kullandığı tespit edilmiştir. Çizgi oyunlarının ise çoğu okulda renklerinin solduğu görülmüştür. Futbol kale demirleri, basketbol potası ve voleybol demirlerinin de bazı okullarda boyanmasının uygun olacağı belirlenmiştir. Basketbol potalarının öğrenci gelişimine göre yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sportif alanların çoğunun okulda tören ve diğer oyun alanlarıyla birlikte kullanıldığı görülmüştür. İlkokul bahçelerinin oyun alanlarının genellikle temiz, sert zemin kullanılan (beton, taş, asfalt vb.) alanlar olduğu ve doğal alanlara yeterli düzeyde yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Schoolyards are important playgrounds for children to play games, have fun, relax mentally and develop socially, physically and mentally. For children to grow in a multi-faceted healthy way, the playgrounds in the schoolyards should have higher qualifications. From this point of view, the study aims to examine the current situation of the playgrounds in primary school gardens. The research was carried out in 40 primary schools placed in four central districts of Adana in the 2021-2022 academic year. This research implemented a case study approach with an observation technique. Based on the aim, data were collected via the “Primary School Outdoor (Garden Playground) Observation Form” created by the researchers. As a result, it was found that the playground per student in the school garden was insufficient in size. Hopscotch games were the most common ones in the school gardens. Moreover, it was determined that the swing, slide and seesaw belong to the kindergartens in primary schools, and they were used by kindergarten students. On the other hand, the colours of the line games have faded in most schools and need repairing. It was determined that painting the football goal post, basketball hoops, and volleyball equipments in some schools would be appropriate. Unfortunately, basketball hoops were not suitable for students’ physiological development regarding heights. In addition, most of the sportive areas were used together with ceremony areas and other playgrounds in the school, and hard floors (concrete, asphalt, stone etc.) are mostly used in the playgrounds of primary school gardens. Finaly, it was observed that generally the school gardens are clear, yet the size of the natural grounds (woodland, soil, etc.) are insufficient.

Keywords