AKADEMİDE ETİK DEĞERLER VE DİNDARLIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2022-17
Yayımlanma Tarihi: 2022-11-03 00:07:25.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri
Number of pages: 404-414
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, akademisyenlerin etik değer ile dindarlık düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını; ilişki varsa bu ilişkinin hangi yönde olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Nicel yönteme dayalı olarak yapılan araştırmada; “Akademik Etik Değerler Ölçeği” ve “Dinsel Yaşayış Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada, dindarlığın inanç, ahlâk ve ibadet alt boyutları ile akademik etik değerler ölçeğinin, bilimsel araştırmalara yönelik değerler, meslektaşa yönelik değerler, çalışılan kuruma yönelik değerler, topluma yönelik değerler ve öğretim sürecine yönelik değerlerin alt boyutları arasındaki ilişkisine bakılmıştır. Araştırmanın evrenini, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler, örneklemini ise bu akademisyenler arasında seçilen 187 kişi oluşturmaktadır. Bunların %63.6’sı (119) kadın, %36.4’ü (68) erkektir. Katılımcıların yaş ranjı 23-66 arasında değişmekte ve yaş ortalaması 41.19’dur. Verilerin analizinde, dindarlık ve alt boyutları ile akademide etik değerler ve alt boyutları arasındaki ilişkiyi öğrenmek için Spearman Sıra Farkları Korelasyonu kullanılmıştır. Katılımcıların etik değer puan ortalamalarının öznel dindarlık algısı ve din-önem değişkenine farklılaşıp farklılaşmadığını öğrenmek için tek yönlü ANOVA analizi kullanmıştır.

Araştırmamızda elde ettiğimiz sonuçlara göre katılımcıların hem dindarlık hem de akademik etik değer puan ortalamalarının yüksek olduğu görülmüştür. Fakat dindarlık ile akademik etik değerler arasında anlamlı bir ilişkiye ulaşılmamıştır. Bununla birlikte katılımcıların akademik etik değer düzeyleri öznel dindarlık algısına göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Benzer şekilde katılımcıların akademik etik değer düzeyleri ile akademik değer ölçeğinin alt boyutları olan bilimsel araştırmalara yönelik değerler, meslektaşa yönelik değerler ve öğretim sürecine yönelik değerlerin din-önem değişkenine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Fakat akademik etik değer ölçeğinin alt boyutları olan çalışılan kuruma yönelik değerler ve topluma yönelik değerlerin din önem düşüncesine göre farklılaştığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The subject of our research creates a relationship between ethical values and religiosity in academia, and it aims to reveal whether there is a relationship between academic ethical values and religiousness levels of academicians and if there is a relationship, in which direction. In addition, the relationship between the beliefs, morals and worship sub-dimensions of religiosity and the academic ethical values scale's values for scientific research, values for colleagues, values for the institution, values for society and values for the teaching process were examined. In the study based on the quantitative method, the “Personal Information Form”, “Academic Ethical Values Scale” and “Religious Living Scale” were used. The research universe consists of academicians working in various universities in Turkey, and the sample consists of 187 people selected among these academicians. Of these, 63.6% (119) were female, and 36.4% (68) were male. The age range of the participants varies between 23-66, and the average age is 41.19. In the analysis of the data, Spearman Rank Correlation was used to learn the relationship between religiosity and its sub-dimensions and ethical values and sub-dimensions in academia. One-way ANOVA analysis was used to determine whether the participants' ethical value mean scores differed in subjective religiosity perception and religion-importance variable.

According to the results we obtained in our research, it was seen that the participants' both religiosity and academic ethics score averages were high. However, no significant relationship was found between religiosity and academic ethical values. Nevertheless, our study determined that the academic ethical value scores of academics with different titles did not differ from one another.

Keywords