DENİZLİLİ OZAN NİHAT'IN ŞİİRLERİNDE MİLLÎ VE MANEVİ DEĞERLER

Author :  

Year-Number: 2022-15
Yayımlanma Tarihi: 2022-03-10 00:13:31.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Halk Bilimi
Number of pages: 126-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dede Korkut yadigârı ozanlık geleneği yer yer şekil değiştirse de asırlardır varlığını devam ettirmektedir. Bu gelenek, Türk dünyasının hemen her bölgesinde canlı bir şekilde yaşatılmaktadır. Türkiye’de de birçok âşık tarafından bu gelenek sürdürülmektedir. Bu âşıklardan biri de Denizlili Ozan Nihat’tır.

Ozan Nihat, Batı Anadolu'nun ilk âşıklarındandır. Çok iyi saz çalan, yanık sesi ile güzel türküler söyleyen, başarılı atışmalara imza atan Ozan Nihat halkın gören gözü, duyan kulağı olarak onların gönlüne tercüman olmuştur. O, gerek toplumsal gerekse bireysel çok çeşitli konuya şiirlerinde yer vermiştir. Onun şiirlerinde işlediği konulara bakıldığında millî ve manevi konuların daha yaygın olduğu dikkati çekmektedir. Ozan Nihat; vatan, millet, devlet, bayrak, tarih, dil, şehitlik, birlik ve beraberlik, çalışkanlık gibi konuların yanında Kur’an-ı Kerim, Ramazan, iftar, sahur, teravih, namaz, cami, imam gibi birçok dinî unsuru da şiirlerinde işlemiştir. Bir milleti millet yapan dildir. Dili en güzel kullananların başında da şairler ve âşıklar gelir. Ozan da şiirlerinde bu şair ve âşıklara da yer vermiştir. Halk kültüründe mühim bir yeri olan “körebe, saklambaç, yüzük” gibi geleneksel oyunlar da âşığın şiirlerinde yerini almıştır. Ozanın, bu konuları hem müstakil şiirlerde hem de birçok şiirin dörtlükleri arasına serpiştirerek işlediği görülmüştür. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmış, şiirler içerik açısından incelenmiştir. Denizlili Ozan Nihat’ın yayımlanan şiirleri tahlil edilmiş, onun şiirlerde işlediği millî ve manevi değerler tespit edilerek yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

Dede Korkut's heirloom minstrel tradition has continued for centuries with regional variations. Moreover, it is still alive in almost every part of the Turkish world. Many minstrels, one of whom is Ozan Nihat of Denizli, in Turkey continue this tradition.

Ozan Nihat is one of the first minstrels of Western Anatolia. Ozan Nihat, who plays the saz (a traditional Turkish musical instrument) very well, sings beautiful folk songs with his touching voice, and plays the dozens successfully, has become the interpreter for the people's hearts as the eyes that see and the ears that hear. His poems cover various social and individual topics, particularly national and spiritual subjects. In addition to subjects such as homeland, nation, state, flag, history, language, martyrdom, unity, and hard work, many religious elements such as the Qur'an, Ramadan, iftar, sahur, tarawih, prayer, mosque, and imam are also recurrent themes in his poems. Ozan also included poets and minstrels who, he thought, used the Turkish language beautifully in his poems. Moreover, traditional child games such as "körebe, hide-and-seek, ring", which have an important place in folk culture, also took place in the minstrel's poems. It was seen that the poet deals with these subjects both in stand-alone poems and interspersing them between the quatrains of many poems. In this study, document analysis method, one of the qualitative research methods, was used and the poems were examined in terms of content. The published poems of Ozan Nihat were analyzed, and the national and spiritual values that he worked on were determined and interpreted.

Keywords


 • Artun, E. (2004). Türk halk edebiyatına giriş. İstanbul: Kitabevi.

 • Artun, E. (2004). Türk halk edebiyatına giriş. İstanbul: Kitabevi.

 • Cumbur, M. (2001). Karacaoğlan şiirleri. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

 • Çobanoğlu, Ö. (2000). Âşık tarzı kültür geleneği ve destan türü. Ankara: Akçağ Yayınları.

 • Günay, U. (1992). Türkiye’de âşık tarzı şiir geleneği ve rüya motifi. Ankara: Akçağ Yayınları.https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf (Erişim tarihi: 13.02.2022)

 • Kafkasyalı, A. (2013). Sürgündeki âşıklık geleneği (Orta Asya’ya sürülen Ahıska-Ahılkelek âşıklık geleneği ve âşıklar). Almatı.

 • Kaplan, M. (1983). Kültür ve dil. İstanbul: Dergâh Yayınları.

 • Kolukısa, H. (2001). 15. yüzyıldan günümüze Güney Azerbaycan âşık şiirinde vatan, millet (halk) ve azadlık(bağımsızlık) konuları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

 • Kolukısa, H. (2016). Âşık Cinasî (Ekrem Yalbuz) hayatı, sanatı, şiirleri. İstanbul: Pamiray Yayınları. Köprülü, M. F. (1989). Edebiyat araştırmaları 1. İstanbul: Ötüken Yayınevi.

 • Oğuzcan, Ü. Y. (1991). Dostlar beni hatırlasın-Âşık Veysel. İstanbul: Özgür Yayınları.Oğuzkan, A. F. (1995). Çocuklar için şiir dünyası. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Okay, O. (1991). Kültür ve edebiyatımızdan. Ankara: Akçağ Yayınları.

 • Ozan Nihat (2016). İşte ben yarenler. Denizli: Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.

 • Örnek, S. V. (1971). Etnoloji sözlüğü. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları. Tatçı, M. (1997). Yunus Emre divânı II. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

 • Uğur, F. (2008). Denizlili Âşık Ozan Nihat (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

 • Ziya Gökalp (1976). Yeni hayat doğru yol. (M. Cunbur, Haz.). Ankara: Kültür Bakanlığı Ziya Gökalp Yayınları. SÖZLÜ KAYNAK

 • 11.10.2019, Erzurum, Ozan Nihat anlatımı, özel arşivimiz.

                                                                                                    
 • Article Statistics