RESİM SANATINDA DİJİTAL KOLAJ VE SANAL GERÇEKLİK

Author:

Year-Number: 2022-15
Number of pages: 26-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Resim sanatında, teknik ve yöntemlerde temelde büyük değişimler görülmemekle birlikte, kolaj’ın resme dahil edilmesiyle resmin biçimsel özellikleri ve anlamı genişlemiştir. Uzun yıllar fırça ve boya ile biçimlenen resim yüzeyine hazır görüntü ve nesnelerin kolaj ve asamblaj olarak eklenmesi modern sanatta resmin görsel algısı ve plastik olanaklarını da değiştirmiştir. Diğer yandan ilerleyen teknoloji ve yarattığı dijital kültürün gelişimiyle, toplumsal yaşantıda büyük değişimler olurken sanat da yeni ve farklı bir boyut kazanmıştır. Bilgisayar teknolojisi ve bilimindeki olağanüstü hızlı ilerlemelerin resim ve heykel gibi geleneksel sanat formlarının sınırlarını genişlettiği ve sanat alanında neredeyse devrim niteliğinde yeni olanaklar yarattığı görülmektedir. Modern sanatın 20. yüzyıl başında kolajla resme getirdiği yenilik, dijital teknolojinin gelişimiyle dijital kolajlar ve sanal gerçeklik uygulamalarına kadar ilerlemiş, resmin geleneksel malzemesini ve yaratıcılık alanını genişleterek yeni çağa özgü görsel sanat formlarıyla daha da yaygınlaşmıştır. Fiziksel olmayan nesnelerin üretildiği sanal ortamlarda yapılan dijital resimler, sanatsal uygulamalardaki kurgusal çeşitliliğe hızlı ve yaratıcı çözümler getirmiştir. Bununla birlikte teorik platformu ve yapım süreci ile dijital resim sanatı yeni teknik olanaklar ve fikirlerle ilerleyişini sürdürmektedir. Bu çalışma, ilerleyen teknolojiyle birlikte gelişen bir sanat disiplini olan dijital resim sanatında, geleneksel resim uygulamalarının bir sanat formu olarak teknolojiyle birlikte ortaya çıkan dijital kolaj ve sanal gerçekliğin uygulama olanaklarına ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Although there are no major changes in the art of painting, techniques and methods, the formal features and meaning of the painting have expanded with the inclusion of collage in the painting. The addition of ready-made images and objects as collage and assemblage to the painting surface, which has been shaped with brush and paint for many years, has also changed the visual perception and plastic possibilities of painting in modern art. On the other hand, with the advancing technology and the development of the digital culture it has created, while there are great changes in social life, art has gained a new and different dimension. The extraordinarily rapid advances in computer technology and science have expanded the boundaries of traditional art forms such as painting and sculpture and created almost revolutionary new possibilities in the field of art. The innovation that modern art brought to painting with collage at the beginning of the 20th century, progressed to digital collages and virtual reality applications with the development of digital technology, and expanded the traditional material of painting and the field of creativity and became more widespread with new-age visual art forms. Digital pictures made in virtual environments where non-physical objects are produced have brought fast and creative solutions to the fictional diversity in artistic applications. However, with its theoretical platform and production process, the art of digital painting continues its progress with new technical possibilities and ideas. This study aims to shed light on the application possibilities of digital collage and virtual reality, which emerged with technology as an art form of traditional painting practices in the art of digital painting, an art discipline that develops with advancing technology.

Keywords