COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-14
Number of pages: 344-357
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, covid-19 pandemisinin başlamasıyla birlikte uygulanan uzaktan eğitimin üniversite öğrencilerinin bakış açılarına göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma betimsel tarama modelindedir. Çalışma grubu, ülkemizdeki çeşitli üniversitelerde öğrenim görmekte olup çevrimiçi (online) olarak kendilerine ulaşılabilen ve çalışmaya katılmaya gönüllü 334 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Bunlar ön lisans, lisans ve yüksek lisansa devam eden üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında çevrimiçi olarak “Uzaktan Eğitimi Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. Veri analizinde, SPSS uygulaması üzerinden yüzde ve frekans analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda üniversiteli öğrenciler, uzaktan eğitime engel olarak gördükleri problemleri internet veya elektrik bağlantısının kesilmesi ve aile içinde yaşanan bazı durumlar olarak belirtmişlerdir. Uzaktan eğitimde derslerin daha verimli olabilmesi için derslerin öğrencilerin uygun olduğu saatlere alınması olarak belirtmişlerdir. Uzaktan eğitimde kaynaklara ulaşımın zorlaştığı ve çoğu öğrencinin de ellerinde herhangi bir kaynak olmadığını belirtmiştir. Uzaktan eğitim sürecinde ders başarılarını etkileyen en büyük etmenin yüz yüze eğitim fırsatının sunulmaması olarak belirtilmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu uzaktan eğitimin sona ermesi, bir an önce yüz yüze eğitime başlanması gerektiği görüşlerini dile getirmişlerdir. COVID-19 pandemisi döneminde, eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan eğitime hızlı bir geçişi gerektirmiştir. Bu süreçte, tüm eğitim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de uzaktan eğitimin (online) yüz yüze eğitime alternatif olabileceği görülmüştür. Bu bağlamda, uzaktan eğitim uygulamalarında karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesinin, gelecekte benzer uygulamaların iyileştirilmesinde yol gösterici olacağı öngörülmüştür.

Keywords

Abstract

This study aims to examine the distance education applied with the onset of the covid-19 pandemic according to the perspectives of university students. The study is in a descriptive survey model. The study group consists of 334 university students studying at various universities in our country who can be reached online and volunteer to participate in the study. These consist of university students who continue their associate, undergraduate, and graduate studies. In addition, an online "Distance Education Evaluation Questionnaire" was used to collect data. In data analysis, percentage and frequency analyzes were used over the SPSS application. As a result of the research, university students stated that the problems they see as obstacles to distance education are the disconnection of the internet or electricity and some situations experienced in the family. They stated that to make the lessons more productive in distance education, the lessons should be taken at the appropriate times for the students. For example, he stated that it is difficult to access resources in distance education and most students do not have any resources. It has been stated that the biggest factor affecting course success in the distance education process is the lack of face-to-face education opportunities. The majority of the students expressed their views that distance education should end and face-to-face education should be started as soon as possible. During the COVID-19 pandemic period, educational activities required a rapid transition to distance education. In this process, it has been seen that distance education (online) can be an alternative to face-to-face education in higher education as in all education levels. In this context, it is predicted that identifying the difficulties encountered in distance education practices will improve similar practices in the future.

Keywords