COVID-19 SÜRECİNDE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK MEMNUNİYET ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-14
Number of pages: 277-295
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2019 yılı Aralık ayının sonlarında ilk kez görülen ve 2020 yılının Ocak ayında tanımlanan Covid-19 virüsüne ait ülkemizde tespit edilen ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde açıklanmış ve bu durumdan ötürü acil önlemler alınmaya başlanmıştır. Salgın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde eğitim dahil pek çok alanda önemli etkilere sebebiyet veren radikal kararlar alınmasına neden olmuştur. 18 Mart 2020 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç üniversitelerde 23 Mart gününden itibaren dijital imkânlar ile uzaktan eğitime geçileceğini duyurmuştur. Buradan hareketle bu çalışma kapsamında, Covid-19 sürecinde Çukurova Üniversitesinde uygulanmakta olan uzaktan eğitim programına ilişkin öğrencilerin memnuniyetlerini değerlendirmek amacıyla cinsiyet, yaş, gelir vb. demografik bilgileri belirlemek için Kişisel Bilgi Formu ve uzaktan eğitime yönelik memnuniyeti değerlendirmek için ise Memnuniyet Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan çalışmaya, Çukurova Üniversitesinde farklı bölümlerde okuyan 241 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Memnuniyet ölçeğinden elde edilen bulgulara öncelikle faktör analizi uygulanmış, faktör analizi sonucunda 21 değişken 3 faktöre indirgenmiştir.  Ardından demografik değişkenlerin uzaktan eğitim memnuniyet algısı üzerinde bir etkisinin olup olmadığını incelemek amacıyla yapılan analizlerde bağımsız örneklem t testi ve ANOVA yöntemlerinden faydalanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre cinsiyet, herhangi bir işte çalışanlar için kendisinin gelir durumu, evde bulunan bilgisayar sayısı, okuyan kardeş sayısı, uzaktan eğitime bağlanılan cihaz türü veya türleri değişkenlerinin katılımcıların uzaktan eğitime yönelik memnuniyetleri üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte evde internet bağlantısının olup olmaması durumunun, herhangi bir işte çalışıyor olma durumunun ve katılımcının kendine ait odasının bulunup bulunmaması durumunun ise memnuniyet üzerine etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The first case of the Covid-19 virus, which was seen for the first time in late December 2019 and was identified in January 2020, was announced in our country on March 11, 2020, and urgent precautions were started to be taken. As in the whole world, the epidemic has caused radical decisions to be taken in our country, which had significant effects in many fields, including education. On March 18, 2020, Prof. Dr. Saraç announced that universities will switch to distance education on March 23. From this point of view, Personal Information Form is used to determine demographic information such as gender, age, income and the Satisfaction Scale is used to evaluate satisfaction with distance education to evaluate the satisfaction of students regarding the distance education program implemented at Çukurova University during the Covid-19 process. 241 students studying at different departments at Çukurova University voluntarily participated in this study. Firstly, factor analysis is applied to the findings obtained from the satisfaction scale, and as a result of factor analysis, 21 variables are reduced to 3 factors. Then, t-test and ANOVA are used in the analyzes to examine whether demographic variables affect the perception of satisfaction with distance education. According to the results obtained, it is observed that gender, income status for those working in any job, the number of computers, the number of siblings studying, the type of devices connected to distance education variables have not any effect on the satisfaction of the participants towards distance education. However, it is concluded that whether there is an internet connection at home, the status of working at any job, and whether the participant has his/her own room influence satisfaction.

Keywords