EĞİTİM BİLİŞİM AĞINDA (EBA) YER ALAN BİLMECELERİN EĞİTİMSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2022-15
Number of pages: 01-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak eğitim sisteminde kullanılan materyaller zamanla farklılaşmaya başlamıştır. İlk dönemlerde ders kitapları, dergi ve çalışma kitapları gibi materyaller kullanılırken günümüzde internet, eğitim alanında kullanılan bir araç haline gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2012 yılında kullanılmaya başlanan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), öğrencilerin derslerine destek olmak amacıyla ücretsiz olarak sunulan ders ve içeriklerden oluşan sosyal bir eğitim platformudur. Bu platform, okul öncesi eğitimden başlayarak ortaöğretim son sınıfa kadar her sınıf seviyesine uygun ders içeriklerini bünyesinde barındırmaktadır.

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniğine başvurulmuştur. Bu amaçla EBA’nın ana sayfasında yer alan arama kısmına yazılan “Bilmece, Bilmeceler, okul öncesi bilmeceler” anahtar kelimeleriyle ilgili bilmece içeriklerine ulaşılmıştır. Bilmece içeriklerin ağırlıkla okul öncesi eğitime yönelik hazırlanan bilmeceler olduğu görülmüştür. Bu bilmeceler; “Enerjik Bilmeceler, Meyve Bilmeceleri, Kış Bilmeceleri, Orman Bilmeceleri, Meslek Bilmeceleri, Kirli-Temiz Bilmeceleri, Hayvanlar Günü, Zaman ve Para olmak üzere sekiz başlık altında verilmiştir. Bunun yanında iki içeriğin ilköğretim ilk kademeye yönelik olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda EBA’da yer alan okul öncesi ve ilköğretim ilk kademeyle ilgili olan bilmecelerin çocukların bilişsel gelişimlerine yönelik olarak muhakeme ve düşünme becerilerini destekleyici bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca verilen bilmecelerin görsel ve işitsel açıdan öğrencilerin öğrenmelerini destekleyici şekilde hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Depending on the technological developments, the materials used in the education system have started to differ over time. While materials such as textbooks, magazines, and workbooks were used in the early periods, today, the internet has become a tool used in education. For example, the Education Information Network (EBA), which was started to be used by the Ministry of National Education in 2012, is a social education platform consisting of free courses and content to support students' lessons. This platform includes course content suitable for all grade levels, starting from pre-school education to the last year of secondary education.

In this study, document analysis, one of the qualitative research methods, was used. For this purpose, riddle contents related to the keywords "Riddles, Riddles, Preschool Riddles" written in the Search section on the main page of EBA were reached. It was seen that the riddle contents were mostly riddles prepared for pre-school education. These include Energetic Riddles, Fruit Riddles, Winter Riddles, Forest Riddles, Profession Riddles, Dirty-Clean Riddles, Animal Day, Time, and Money. In addition, it was determined that two contents were prepared for primary education. As a result of the research, it was seen that the riddles related to the pre-school and primary school in the EBA have a structure that supports the reasoning and thinking skills of children for their cognitive development. In addition, it was determined that the given riddles were prepared to support the learning of the students visually and audibly.

Keywords