HAYAT BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2020-11
Number of pages: 305-313
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi ile ilgili literatür incelendiğinde, hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi teriminin tanımı, yetişkinlerin neyi nasıl öğrendikleri, yetişkinlerle çalışırken uygun öğretim yöntemlerinin neler olduğu ve yetişkinler için eğitim etkinliklerinin nasıl tasarlanması ve organize edilmesi gerektiği üzerine odaklanılmıştır. Yetişkin eğitimi terimi, özellikle yetişkinler için tasarlanmış tüm eğitim etkinliklerini belirlemek için kullanılmaktadır. Hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi, kimlik yaratmanın temel bir yoludur ve üretim dinamikleri tarafından yönetilen bir toplumda kullanılabilecek bir lüks değil, her bireye dokunan hayati bir ihtiyaçtır. Literatür çalışmalarının araştırmacılar için önemi inkâr edilemez. Yapılacak araştırmanın, kim tarafından ne ölçüde çalışıldığını belirlemenin, araştırma sürecini kolaylaştıran en önemli adımlardan biri olduğu düşünülmektedir ve bilgiye en doğru ve en kısa şekilde nasıl gidileceği konusunda önemli bir yol göstericidir. Bu bilgiler ışığında, araştırmanın amacı hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi kavramına genel bir bakış sağlanırken aynı zamanda hayat boyu gelişme, yetişkin öğrenmesi, androgoji terimi, yetişkin öğrenme teorileri ve temel becerilerin incelenmesidir. Bu amaca ulaşabilmek için bu araştırmada, literatür (kaynak) taraması yöntemi kullanılmıştır. Hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi ile ilgili temeller belirlenmiş ve süreçte yer alan konuların önemli bölümlerinden bahsedilmiştir. Bu bağlamda hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitiminin gelişimleri tartışılmıştır. Bu alandaki eksikliklerin giderilmesi için üniversitelerin yetişkin eğitimini bir disiplin olarak ele almaları, hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi üzerine daha çok araştırma yapmaları önerilmiştir.

Keywords

Abstract

When the literature on lifelong learning and adult education is examined, the definition of the term lifelong learning and adult education, what adults learn, what teaching methods are appropriate when working with adults, and how adults' educational activities should be designed and organized are focused. The term adult education is used to describe all educational activities designed specifically for adults. Lifelong learning and adult education are fundamental to creating identity and are not a luxury that can be used in a society governed by production dynamics, but a vital need that touches every individual. The importance of literature studies for researchers cannot be denied. It is thought that determining the extent of the research to be conducted and by whom is one of the most important steps facilitating the research process, and it is an essential guide on how to access information most accurately and shortly. In the light of this information, the research aims to provide an overview of the concept of lifelong learning and adult education while at the same time examining lifelong development, adult learning, the term andragogy, adult learning theories, and basic skills. In order to achieve this aim, the literature (source) scanning method has been used in this research. The foundations of lifelong learning and adult education have been determined, and important parts of the issues in the process are mentioned. In this context, the developments of lifelong learning and adult education have been discussed. To overcome the deficiencies in this area, it has been suggested that universities should consider adult education as a discipline and carry out more research on lifelong learning and adult education.

Keywords