DİSİPLİNLERARASI ÖĞRETİM: İLKOKULLARDA STEM EĞİTİMİNİN ENTEGRASYONUNA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR

Author:

Year-Number: 2020-11
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Sınıf Eğitimi, STEM Eğitimi, Disiplinlerarası Öğretim, İlkokul Kademesi
Number of pages: 248-257
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir disiplinin diğer disiplinlerle bütünleştirilerek öğretilmesini ifade eden disiplinlerarası öğretim kavramı ve bunun nasıl gerçekleştirilebileceği durumu alanyazında tartışılan yeni bir olgu değildir. Fakat son yıllarda STEM eğitimi gibi disiplinlerarası öğretimi vadeden yaklaşımların ortaya çıkması disiplinlerarası öğretime yönelik alanyazında yer alan bu yaklaşımları ele almayı daha da gerekli kılmaktadır. Çünkü disiplinlerarası öğretim, etkili ve anlamlı öğrenmeye olan katkısı sebebiyle ve gerçek yaşam temelli problemlerin doğası gereği, her geçen gün daha da önemi artan ve vurgu yapılan bir kavram olarak alanyazında karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada bu sebeple disiplinlerarası öğretim kavramı ve disiplinlerarası öğretimi sağlamaya yönelik alanyazında yer alan yaklaşımlar ele alınarak STEM eğitiminin ilkokul kademesinde bütünleştirilmesi(entegrasyonu) bağlamında tartışılmıştır. Alanyazın incelendiğinde Drake (1991, 1998), Fogarty (1991) ve Lederman ve Niess (1997) tarafından öne sürülen yaklaşımlar yer almaktadır. Bahsi geçen bu yaklaşımların STEM eğitiminin vadettiği disiplinlerarası öğretimi sağlamada öğretmenlere yardımcı olacağı söylenebilir. Bu yaklaşımların özellikleri incelendiğinde STEM eğitimin bütünleştirilmesine yönelik birbirlerine karşı bir üstünlüğünü olmamakla birlikte STEM eğitiminin farklı yaklaşımları kullanmaya olanak sunması, bütünleştirme çeşitliliğini destekleyen bir doğası gereği, hepsinin ilkokul ve diğer öğretim kademelerinde kullanılabileceği söylenebilir. İlgili STEM disiplinlerinin bütünleştirilmesinde hangi yaklaşımın işe koşulacağı ise ele alınan problem durumu, içerik ve konu, öğrencilere kazandırılmak istenen beceriler veya öğrenci ilgi ve yönelimi göz önünde bulundurularak karar verilebilmektedir. Sonuç olarak STEM eğitiminin ilkokul ve diğer kademelerde disiplinlerarası bütünleştirilmesiyle ilgili aşağıda çizilen genel çerçevenin önerdiği yaklaşımların kullanılabileceği söylenebilir. Ayrıca bütünleştirmeyi daha da geliştirip zenginleştirmek, daha etkili yaklaşımları sınıflarda öğretmenlerin uygulamasını sağlamak amacıyla da bu alanda daha birçok tartışmanın ve araştırmanın yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

The concept of curriculum integration is a complex and challenging process that it is more than simply putting different subject areas together in the same lesson. The fact that how a discipline can be taught in an interdisciplinary way by integrating with others is not a new phenomenon in the literature. However, the emergence of approaches that promise interdisciplinary teaching, such as STEM education, makes it necessary to handle these approaches for interdisciplinary teaching. Because the idea of curriculum integration derives from educators’ awareness that problems are not divided into separate disciplines in the real world. In this study, the concept of interdisciplinary education and the approaches in the literature to provide interdisciplinary education are discussed in the context of the integration of integrated STEM education for the primary school level. We can say that these approaches will help teachers to provide interdisciplinary education for STEM integration at the primary level.  When the characteristics of these approaches which were given in the literature are examined, we can say that because STEM education provides an opportunity to use different approaches, different approaches do not have superiority against each other for the STEM integration. It can be preferred according to the real-life problem situation, the scope of content and subject, skills to be taught to students, or student interest and orientation for integration. All approaches mentioned below add wealth to the STEM integration and can be used at the primary level. Also, it can be said that many more discussions and researches should be done to develop and enrich the STEM integration and to provide more effective approaches for teachers in their classrooms.

Keywords