Türkçe ve İngilizce Öğretim Kitaplarına Karşılaştırmalı Bir Bakış: Konuşma Becerisi Örneği

Author:

Year-Number: 2020-10
Number of pages: 68-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyadaki gelişmeler ile birlikte insanlar yaşadıkları çağın gereklerine uymak, çağın gerisinde kalmamak adına en az bir yabancı dil öğrenmeye çalışmaktadır. İnsanların yabancı dil öğrenme istekleri yabancı bir dili en iyi, hızlı ve etkili biçimde öğretebilmek için pek çok öğretim yöntem, teknik ve stratejisinin ortaya çıkmasını; dil öğretimi hususunda gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların artmasını sağlamıştır. Yabancı dil öğretiminde büyük bir yeri olan konuşma becerisi iletişime geçmenin ilk adımı olduğundan öğretimi önemli bir hâl almaktadır. Dilin temel bir iletişim aracı olduğu düşünülürse konuşma becerisinin dilin başlıca unsurlarından biri olduğu anlaşılacaktır. Türk dilinin öğretiminde konuşma becerisinin kullanıldığı ders materyallerinden birisi de ders kitaplarıdır. Yabancı dil öğretiminde kabul görmüş dillerden biri olan İngilizce dilinin ders kitapları, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitapları ile karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklar tespit edilebilecektir. Çalışmaya konu edilmek üzere Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan “Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti-B1” ile İngilizcenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan “New Language Leader-Intermediate” kitapları seçilmiştir. Bu kitaplar konuşma becerisi bakımından değerlendirilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla elde edilen veriler ışığında analiz yapılmıştır. Türkçe öğretim kitabındaki etkinlik sayısının yetersiz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca İngilizce öğretim kitabında yer verilen ‘sesletim’ alanına Türkçe öğretim kitabında yer verilmemiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda çeşitli öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

With the developments in the world, people try to learn at least one foreign language in order to comply with the requirements of the age they live in and not to fall behind. The desire of people to learn foreign languages is the emergence of many teaching methods, techniques and strategies in order to teach a foreign language in the best, fast and effective way; it has increased the scientific studies on language teaching. Speaking education is an important step since speaking skill, which has a great place in foreign language teaching, is the first step in communicating. Considering that language is a basic communication tool, it will be understood that speaking skill is one of the main elements of language. One of the course materials in which the speaking skill is used in teaching Turkish language is textbooks. Similarities and differences can be determined by comparing the textbooks of English language, which is one of the accepted languages in foreign language teaching, with the textbooks used in teaching Turkish as a foreign language. For the subject of the study, “Yedi Iklim Turkish Education Set-B1” used in teaching Turkish as a foreign language and “New Language Leader-Intermediate” books used in teaching English as a foreign language were selected. These books were evaluated in terms of speaking skill. Analysis was made in the light of the data obtained through qualitative research methods, document analysis. It is concluded that the number of activities in the Turkish teaching book is insufficient. In addition, the 'pronunciation' field in the English teaching book is not included in the Turkish teaching book. Various suggestions were brought in line with the results obtained in the study.

Keywords