Türkçe ve İngilizce Öğretim Kitaplarına Karşılaştırmalı Bir Bakış: Konuşma Becerisi Örneği
A COMPARATIVE LOOK IN TURKISH AND ENGLISH TEACHING BOOKS: SPEAKING SKILLS EXAMPLE

Author : Muhammed Eyyüp SALLABAŞ -Oğuz Serkan YILMAZ
Number of pages : 68-84

Abstract

Dünyadaki gelişmeler ile birlikte insanlar yaşadıkları çağın gereklerine uymak, çağın gerisinde kalmamak adına en az bir yabancı dil öğrenmeye çalışmaktadır. İnsanların yabancı dil öğrenme istekleri yabancı bir dili en iyi, hızlı ve etkili biçimde öğretebilmek için pek çok öğretim yöntem, teknik ve stratejisinin ortaya çıkmasını; dil öğretimi hususunda gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların artmasını sağlamıştır. Yabancı dil öğretiminde büyük bir yeri olan konuşma becerisi iletişime geçmenin ilk adımı olduğundan öğretimi önemli bir hâl almaktadır. Dilin temel bir iletişim aracı olduğu düşünülürse konuşma becerisinin dilin başlıca unsurlarından biri olduğu anlaşılacaktır. Türk dilinin öğretiminde konuşma becerisinin kullanıldığı ders materyallerinden birisi de ders kitaplarıdır. Yabancı dil öğretiminde kabul görmüş dillerden biri olan İngilizce dilinin ders kitapları, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitapları ile karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklar tespit edilebilecektir. Çalışmaya konu edilmek üzere Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan “Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti-B1” ile İngilizcenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan “New Language Leader-Intermediate” kitapları seçilmiştir. Bu kitaplar konuşma becerisi bakımından değerlendirilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla elde edilen veriler ışığında analiz yapılmıştır. Türkçe öğretim kitabındaki etkinlik sayısının yetersiz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca İngilizce öğretim kitabında yer verilen ‘sesletim’ alanına Türkçe öğretim kitabında yer verilmemiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda çeşitli öneriler getirilmiştir.

Keywords

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Türkçenin yabancılara öğretiminde konuşma becerisi, konuşma becerisi

Read: 929

Download: 271