Anadolu’da Medreseler ve Türklerin İlim Hayatına Kazandırdıkları
MADRASAH IN ANATOLIA AND WHAT TURKS BROUGHT TO SCIENCE LIFE

Author : Bahar BERBEROĞLU --
Number of pages : 01-30

Abstract

Türkler tarih boyunca bilimsel çalışmalara destek vermişler ve bilimsel çalışmalarda üstün başarılar göstermişlerdir. Özellikle Selçuklular devrinde eğitim ve öğretim alanında önemli bir devlet politikası olarak Nizamiye Medreseleri kurulmuş ve bu girişim ile Türk tarih ve medeniyetinde bir dönüm noktası oluşturulmuştur. Bu dönemde Türkler dini olarak İslamiyet’in hamisi olmuş ve önemli İslami eserler üretmişlerdir. Ayrıca yükseköğretim kurumları olan bu medreselerde sadece dini ilimler konusu değil, matematik, astronomi, geometri, tıp, fizik, felsefe, edebiyat, tarih gibi aklî ilimler de okutulmuştur. Dönemin en iyi ilim adamları bu kurumlarda hocalık yapmış ve nitelikli insanlar yetişmiştir. Moğol istilasından kaçan ilim adamları, ilmi ve ulemayı koruyan güçlü bir siyasî otoriteye sahip Selçuklu Devleti’ne sığınmışladır. Büyük Selçuklular tarafından başlatılan bu medrese kurma geleneği zamanla, Anadolu’da devam etmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin fiilen ortadan kalkmasıyla başlayan Anadolu Beylikleri Dönemi’nde de medrese kurma faaliyetleri devam etmiş, hatta hız kazanmış ve Anadolu’nun birçok ilinde medreseler kurulmuştur. Biz de bu çalışmamızda özellikle Anadolu topraklarında inşa edilmiş bu medreseleri, bulunduğu il, yapılış tarihi, yaptıran kişi ve verilen eğitim türleri açısından detaylı bir biçimde inceledik. Ayrıca Selçuklular döneminde yetişmiş ilim adamlarını, eserleri, ilim alanı, dönemi ve hangi hükümdar döneminde olduğuna dair araştırmamızı sürdürdük ve bu bilgileri detaylı olarak tablolar haline getirdik. Bu sayede literatür taraması yaparak buradan ürettiğimiz bilgilerin özetini betimsel istatistik çalışmalarında sıklıkla kullanılan tablolaştırma ile bir bütün olarak gözler önüne serdik.

Keywords

Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu Beylikleri, medrese, yükseköğretim

Read: 900

Download: 284