KOBİ’LERDE ETİK İKLİMİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: GAZİANTEP İLİNDE BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2019-9
Language : null
Konu :
Number of pages: 315-321
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerde kurallı bir rekabet ortamının oluşturulmasında etik iklim önemli rol oynamaktadır. Çalışanların örgütsel iklimi nasıl algıladıklarının anlaşılması, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) kendi yönetim sorunlarını anlayıp çözüm üretebilmeleri ile mümkün olmaktadır. Bir örgütteki iklimin etik boyutta benimsenmesi, yönetim aşamasında örgütün sağlığa kavuşmasında önemli bir adımdır. KOBİ’lerde çalışanların yaptıkları işten tatmin olma düzeyi, müşteri memnuniyetinin sağlanmasına neden olan en önemli unsurlardan birisini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, KOBi’ lerde etik iklim ve çalışanların yaptıkları işlerden tatmin olma düzeylerinin belirlenmesi, yöneticilere yönetim uygulamalarında yol göstermektedir. Bu araştırmanın temel amacı, örgütsel etik iklimin çalışanların iş tatminine (iş ortamından duyulan tatmin, işin içeriğinden duyulan tatmin) olan etkisini incelemektir. Araştırma kapsamında, Gaziantep ilinde faaliyet gösteren KOBi’lerde çalışan 150 personel üzerinde bir alan araştırması yapılmıştır. Gerçekleştirilen araştırma sonucunda, örgütsel etik iklim ile iş tatmini arasında anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Ethical climate plays an important role in establishing a competitive environment. Understanding how employees perceive the organizational climate is only possible with small and medium-sized enterprises (SMEs) understanding their own management problems and generating solutions. Understanding the climate in an organization is an important step in examining the management process and attaining health. The level of employee satisfaction in SMEs is one of the most important factors that lead to customer satisfaction. Therefore, it is thought that determining the ethical climate and satisfaction levels of the employees in the SMEs will guide the management practices of the managers. The main purpose of this study is to examine the effect of organizational ethical climate on job satisfaction (satisfaction from job environment, satisfaction from job content). Within the scope of the research, a field research was conducted on 150 personnel working in SMEs operating in Gaziantep. As a result of the research, it was determined that there is a significant relationship between organizational ethical climate and job satisfaction.

Keywords


 • Barutçugil, İ. (1989). Turizm işletmeciliği (3. bs.). İstanbul: Beta Basım.

 • Buchholz, R. A., Rosenthal S. B. (1998). Business ethics. Upper Saddle River: Prentice Hall.

 • Büyükbeşe, T. ve Çıkmaz, E. (2015). The effect of ethical climate on employee satisfaction in 5- star hotel managements: A field study in Gaziantep. Asian Journal of Business and Management (ISSN: 2321 2802), 3(5), 342-350.

 • Callan, R. J. (1998). The critical incident tecnique in hospitality research: An illustration from the UK Lodge Sector, Tourism Management, 19 (1). 93-98.

 • Cullen, J. B., Vıctor, B. ve Stephens, C. (1989), An ethical weather report: Assessing the organization’s ethical climate, Organizational Dynamics, 18(2), Autumn, 50-62.

 • Çıkmaz, E. ve Arslan, A.(2019). KOBİ girişimcilerine yönelik uygulanan vergi teşviklerinin AR-GE ve inovasyon açısından değerlendirilmesi (1. bs). Bursa: Ekin Yayınevi.

 • Doğan, S. ve Karataş, A. (2011). Örgütsel Etiğin çalışan memnuniyetine etkisi üzerine bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37, 1-40.

 • Farrell, A. M., Souchon, A. L. ve Geoffrey R. (2001). Service encounter conceptualisation: Employees’ service behaviours and customers’ service quality perceptions., Journal of Marketing Management, 17 (5), 577-593.

 • Gül, H. ve Gökçe, H. (2008). Örgütsel etik ve bileşenleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (1), 377-389.

 • Karabey, C. ve Karcıoğlu, F. (2008). Yöneticilerin iletişim tarzı ile çalışanların iş performansı, iş tatmini ve rol belirsizliği arasında ilişki. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 3 (2), 25-42.

 • O'Driscoll, M. P. (2007). Ethics and values in ındustrial and organizational psychology, Personnel Review, 36 (5), 836 – 838.

 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Kaan Kitapevi.

 • Pallant, J. (2001). SPSS survival manual a step-by-step quide to data analysis using spss for windows. Philadelphia: PA Open University Press.

 • Roman, S. (2003). The impact of ethical sales behaviour on customersatisfaction, trust and loyalty to the company: An empirical study in the financial services industry. Journal of Marketing Management, 19 (9-10), 915-939.

 • Peterson, R. A. ve Ferrell, O. C. (2004). Business ethics: New challenges for business schools and corporate leaders. New York: M. E. Sharpe, Inc.

 • Pieper, A. (1999). Etiğe giriş (V. Atayman ve G. Sezer, çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 • Schwepker, C. H. (2001). Ethical climate’s relationship to job satisfaction, organizational commitment, and turn over intention in the salesforce. Journal of Business Research, 54, 39– 52.

 • Şimşek, M. Ş.,, Akgemci, T. ve Çelik, A. (2003). Davranış bilimlerine giriş ve örgütlerde davranış. Konya: Adım Matbaacılık ve Ofset.

                                                                                                    
 • Article Statistics