İlkokul Hayat Bilgisi Dersi Kapsamında Gerçekleştirilen Lisansüstü Eğitim Tezlerine İlişkin Bir İnceleme
A STUDY ON GRADUATE EDUCATION THESES IN PRIMARY SCHOOL LIFE SCIENCE COURSE

Author : Emel KIRAT -Bülent GÜVEN
Number of pages : 85-108

Abstract

Sürekli olarak geliştirilen öğretim programlarında, özellikle 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ilerlemecilik eğitim felsefesi temel alınarak yapılandırmacı kuram uygulamaları ışığında köklü bir değişim yaşanmıştır. Bu çalışmada 2005 yılından başlayarak geliştirme süreci devam eden 2005, 2009, 2015, 2017, 2018 hayat bilgisi dersi öğretim programlarına ilişkin gerçekleştirilen araştırmaları incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini hayat bilgisi dersi öğretim programlarına ilişkin yapılan tüm yüksek lisans ve doktora tezleri oluşturmaktadır. Betimsel yöntemde gerçekleştirilen araştırmada veriler literatür tarama tekniği ile toplanmış, belirlenen alt amaçlara uygun olarak doküman analizi gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan bulgulara dayalı olarak; hayat bilgisi dersi kapsamında gerçekleştirilen tezlerin köklü üniversite kurumlarına bağlı olarak daha fazla sayıda oluşturulduğu, bu tez çalışmaları arasında doktora tezlerine oranla yüksek lisans tez çalışmalarına daha fazla yer verildiği görülmüştür. Benimsenen çağdaş yaklaşımın öğretim programları üzerinde temellendirilmesinin ardından 2007 yılı ve bu yılı takip eden diğer yıllarda araştırma sayılarında artış olduğu belirlenmiştir. Araştırma içeriklerine ilişkin elde edilen bulgular incelendiğinde öğrenci uygulamaları ve öğretmen görüşleri olarak belirlenen içeriklerinin yüksek oranda tekrar ettiği görülmektedir. Ayrıca ders kapsamında yapılan araştırmalar genellikle öğrenciler ve öğretmenler ile gerçekleştirilirken çeşitli araştırma yöntemlerinin sıkça kullanıldığını görmek mümkündür. Araştırmalar kapsamında likert tipi ölçek kullanımının sıklığı dikkat çekmektedir. Buna bağlı olarak kullanılan SPSS paket programı ve tarama deseni şeklinde yürütülen araştırma desenine çalışmalarda sıkça yer verildiği belirlenmiştir.

Keywords

Hayat bilgisi dersi, öğretim programı, araştırma

Read: 929

Download: 253