İlkokul Hayat Bilgisi Dersi Kapsamında Gerçekleştirilen Lisansüstü Eğitim Tezlerine İlişkin Bir İnceleme

Author:

Year-Number: 2020-10
Number of pages: 85-108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sürekli olarak geliştirilen öğretim programlarında, özellikle 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ilerlemecilik eğitim felsefesi temel alınarak yapılandırmacı kuram uygulamaları ışığında köklü bir değişim yaşanmıştır. Bu çalışmada 2005 yılından başlayarak geliştirme süreci devam eden 2005, 2009, 2015, 2017, 2018 hayat bilgisi dersi öğretim programlarına ilişkin gerçekleştirilen araştırmaları incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini hayat bilgisi dersi öğretim programlarına ilişkin yapılan tüm yüksek lisans ve doktora tezleri oluşturmaktadır. Betimsel yöntemde gerçekleştirilen araştırmada veriler literatür tarama tekniği ile toplanmış, belirlenen alt amaçlara uygun olarak doküman analizi gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan bulgulara dayalı olarak; hayat bilgisi dersi kapsamında gerçekleştirilen tezlerin köklü üniversite kurumlarına bağlı olarak daha fazla sayıda oluşturulduğu, bu tez çalışmaları arasında doktora tezlerine oranla yüksek lisans tez çalışmalarına daha fazla yer verildiği görülmüştür. Benimsenen çağdaş yaklaşımın öğretim programları üzerinde temellendirilmesinin ardından 2007 yılı ve bu yılı takip eden diğer yıllarda araştırma sayılarında artış olduğu belirlenmiştir. Araştırma içeriklerine ilişkin elde edilen bulgular incelendiğinde öğrenci uygulamaları ve öğretmen görüşleri olarak belirlenen içeriklerinin yüksek oranda tekrar ettiği görülmektedir. Ayrıca ders kapsamında yapılan araştırmalar genellikle öğrenciler ve öğretmenler ile gerçekleştirilirken çeşitli araştırma yöntemlerinin sıkça kullanıldığını görmek mümkündür. Araştırmalar kapsamında likert tipi ölçek kullanımının sıklığı dikkat çekmektedir. Buna bağlı olarak kullanılan SPSS paket programı ve tarama deseni şeklinde yürütülen araştırma desenine çalışmalarda sıkça yer verildiği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In the curriculum which are continuously developed, especially in the 2005-2006 academic year, there has been a radical change in the light of constructivist theory applications based on the philosophy of progressive education. In this study, it is aimed to examine the researches related to the 2005, 2009, 2015, 2017, 2018 life science curriculum which has been developing since 2005. The universe of the research consists of all master's and doctoral theses on life science course programs. In the descriptive study, the data were collected by literature scanning technique and document analysis was performed in accordance with the determined sub-objectives. Based on the findings; It was seen that the theses carried out within the scope of life science course were formed more in number depending on the established university institutions, and the master thesis studies were given more place among these thesis studies than the doctoral theses. After the contemporary approach was based on the curriculum, it was determined that the number of researches increased in 2007 and other years following this year. When the findings obtained regarding the research contents are examined, it is seen that the content determined as student practices and teacher views repeats at a high rate. In addition, it is possible to see that various research methods are used frequently while the researches carried out within the scope of the course are generally carried out with students and teachers. Within the scope of the researches, the frequency of using the Likert type scale attracts attention. Accordingly, it was determined that the research pattern carried out in the form of SPSS package program and scanning pattern was frequently used in the studies.

Keywords