ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME KAYGILARI İLE ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-9
Language : null
Konu :
Number of pages: 179-201
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin, dinleme kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenlerle ve kullandıkları öğrenme stilleri ile arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmada; nicel araştırma yöntemlerinden iki ya da daha fazla değişkenin arasındaki birlikte değişimi ve bunlar arasındaki ilişki ve bağlantıları belirlemek amacıyla kullanılan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, Çanakkale ilinde bulunan ortaokullardan tesadüfi yolla seçilmiş 7 ortaokul (Gazi Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, 18 Mart Ortaokulu, Cevatpaşa Ortaokulu, Şinasi ve Figen Bayraktar Ortaokulu, Turgut Reis Ortaokulu, Kepez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örnekleminde; bu okullar içerisinden seçkisiz örnekleme yöntemiyle 6, 7, ve 8. sınıflar içinden seçilmiş 415’i kız, 347’si erkek olmak üzere 762 ortaokul öğrencisi yer almaktadır. Araştırmanın veri toplama aşamasında ortaokul öğrencilerinin kişisel bilgilerine ulaşabilmek için “Kişisel Bilgi Formu”, dinleme kaygı düzeylerinin belirlenebilmesi için “Ortaokul Öğrencileri İçin Dinleme Kaygısı Ölçeği”, öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenebilmesi için de “Kolb'un Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Öğrenme Stilleri Envanteri- III” kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilmiş veriler, nicel verilerin analizinde kullanılan SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Dinleme kaygısı ölçeğinin yedi boyutu arasında en yüksek kaygı düzeyinin dinlemede kelime hazinesi faktöründe olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin en çok kullandığı öğrenme stilinin değiştirme öğrenme sitili olduğu, dinleme kaygılarıyla öğrenme stilleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the relationship between the levels of listening anxiety and various variables and learning styles of secondary school students.. In the research, one of the quantitative research methods, mutual alteration between two or more variables and the relational scanning model,which is used for defining the relation and connections between them, is used. Research was conducted on 7 secondary schools (Secondary Schools of Gazi, Cumhuriyet, 18 Mart, Cevatpaşa, Şinasi and Figen Bayraktar Turgut Reis, Kepez Mehmet Akif Ersoy.) which are selected randomly among the secondary schools in Çanakkale. At the sample of research, 762 secondary school students (415 female and 347 male) who are selected by the random sampling method among the 6th 7th and 8th grades of these schools takes part. At research’s phase of data collection, to being able to reach secondary school student’s personal information, “Personal Information Form” , to being able to determine their level of anxiety of listening, “Scale of Anxiety of Listening for Secondary School Students”, and to being able to determine the student’s learning styles, “Kolb’s Inventory of Learning Styles Based on Experiential Learning Theory- III” is used. The datas obtained from scales are analyzed by using the SPSS package programme, which is used at the analysis of quantitative datas. Among the seven dimensions of the listening anxiety scale, the highest level of anxiety was observed to be in the vocabulary factor. It was found out that the most commonly used learning style was changing learning style and there was no statistically significant relationship between listening anxiety and learning styles.

Keywords


 • Altunkaya, H. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dinleme ve okuma kaygıları. Education Sciences (NWSAES), 12(3), 107-121. DOI: http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2017.12.3.1C0672

 • Arslan, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin dinleme kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies, 1(1), 12-31.

 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş., Demirel, F. ve Kılıç, E. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.

 • Çelik, F., Şahin, H. (2011). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğretmen adaylarının cinsiyet ve öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri bakımından öğrenme stillerinin incelenmesi (MAKÜ örneği). Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 23-38.

 • Çelikbaş, K. A. (2010). Anlama / dinleme stratejilerinin kullanımı ile dinlediğini anlama düzeyi arasındaki ilişki (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: PegemA Yayıncılık.

 • Demir, S. (2016). Türkçe öğretmen adaylarının yazma kaygısı düzeyleri ve nedenleri: bir karma yöntemli yaklaşım (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.

 • Demir, T. (2008). Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin örenme stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 129-148.

 • Demir, V. (2017). Bilinçli farkındalık temelli bilişsel terapi programının üniversite öğrencilerinin kaygı düzeylerine etkisi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(12), 98-118.

 • Dikmen, M., Tuncer, M. ve Şimşek, M. (2018). Öğrenme stilleri ile öğrenmeye yönelik tutum arasındaki ilişki. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 57(11), 388-400.

 • Emiroğlu, S. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme sorunlarına ilişkin görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), 269307.

 • Gencel Evin, İ. (2007). Kolb’un deneyimsel öğrenme kuramına dayalı öğrenme stilleri envanteri - III’ü Türkçeye uyarlama çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(9), 120139.

 • Gilakjani, A. P. ve Ahmedi, S. M. (2011). The effect of text familiarity on Iranian EFL learners’ listening comprehension. Journal of Language Teaching and Research, 2(4), 783-789.

 • Harmankaya, M. Ö. (2016). Üstbiliş stratejileri eğitiminin ortaokul öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerine, dinlemeye yönelik tutumlarına ve dinleme kaygılarına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırklareli.

 • Haydargil Özdemir, N. (2016). Mimarlık öğrencilerinin öğrenme stilleri ve sınav kaygısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Zirve Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

 • Joiner, E. (1986). Listening in the foreign language. B. H. Wing (Ed.). In listening reading, and writing: analysis and application (pp. 43-70) Middlebury, VT: Northeast Conference on the Teaching of Foreign Languages.

 • Kaf Hasırcı, Ö. (2006). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri: Çukurova Üniversitesi örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(1), 15-25.

 • Kağıtçı, B. (2014). Fen dersine yönelik kaygı ölçeği geliştirilmesi ve ortaokul öğrencilerinin fen dersi kaygı ile tutum puanlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.

 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1995). Türkçe öğretimi-Türkçe ve sınıf öğretmenleri için. Ankara: Engin Yayınevi.

 • Koca, S. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik başarı, tutum ve kaygılarının öğrenme stillerine göre farklılığının incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

 • Maden, A. ve Durukan, E. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme kaygıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(4), 1945-1957.

 • Melanlıoğlu, D. (2012). Dinleme becerisinin geliştirilmesinde ailenin rolü. Sosyal Politika Çalışmaları, 7 (29), 65-77.

 • Melanlıoğlu, D. (2013). Ortaokul öğrencileri için dinleme kaygısı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 11(6), 851-876.

 • Özen, Y. ve Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren- örneklem sorunu. Populatıon- Samplıng Issue On Socıal And Educatıonal Research Studies, 15, 394-422.

 • Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D. ve Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. Psychological science in the public interest, 9(3), 105-119.

 • Polat, E. (2017). Kaygı düzeyi ve akademik özyeterlik inancının akademik başarı ile ilişkisi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-22.

 • Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme (5. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Şentürk, B. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin genel başarıları, matematik başarıları, matematik dersine yönelik tutumları ve matematik kaygıları arasındaki ilişki (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

 • Taylor, S. E. (1964). Listening: What Research Says to the Teacher. Washington, DC: National Education Association.

 • Tülümen, M. (2018). Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik kaygı ve tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük.

 • Xu, F. (2011). Anxiety in EFL listening comprehension. Theory & Practice in Language Studies, 1(12), 1709- 1717. DOI: doi:10.4304/tpls.1.12.1709-1717

 • Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri-yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.

 • Yenilmez, K. ve Özabacı, N. Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 132-146.

 • Yenilmez, K. Ve Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 431-448.

 • Yılmaz, N. (2019). Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygısı düzeyleri ve nedenlerinin belirlenmesi: Elâzığ örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

                                                                                                    
 • Article Statistics