ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME KAYGILARI İLE ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-9
Number of pages: 179-201
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin, dinleme kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenlerle ve kullandıkları öğrenme stilleri ile arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmada; nicel araştırma yöntemlerinden iki ya da daha fazla değişkenin arasındaki birlikte değişimi ve bunlar arasındaki ilişki ve bağlantıları belirlemek amacıyla kullanılan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, Çanakkale ilinde bulunan ortaokullardan tesadüfi yolla seçilmiş 7 ortaokul (Gazi Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, 18 Mart Ortaokulu, Cevatpaşa Ortaokulu, Şinasi ve Figen Bayraktar Ortaokulu, Turgut Reis Ortaokulu, Kepez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örnekleminde; bu okullar içerisinden seçkisiz örnekleme yöntemiyle 6, 7, ve 8. sınıflar içinden seçilmiş 415’i kız, 347’si erkek olmak üzere 762 ortaokul öğrencisi yer almaktadır. Araştırmanın veri toplama aşamasında ortaokul öğrencilerinin kişisel bilgilerine ulaşabilmek için “Kişisel Bilgi Formu”, dinleme kaygı düzeylerinin belirlenebilmesi için “Ortaokul Öğrencileri İçin Dinleme Kaygısı Ölçeği”, öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenebilmesi için de “Kolb'un Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Öğrenme Stilleri Envanteri- III” kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilmiş veriler, nicel verilerin analizinde kullanılan SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Dinleme kaygısı ölçeğinin yedi boyutu arasında en yüksek kaygı düzeyinin dinlemede kelime hazinesi faktöründe olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin en çok kullandığı öğrenme stilinin değiştirme öğrenme sitili olduğu, dinleme kaygılarıyla öğrenme stilleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the relationship between the levels of listening anxiety and various variables and learning styles of secondary school students.. In the research, one of the quantitative research methods, mutual alteration between two or more variables and the relational scanning model,which is used for defining the relation and connections between them, is used. Research was conducted on 7 secondary schools (Secondary Schools of Gazi, Cumhuriyet, 18 Mart, Cevatpaşa, Şinasi and Figen Bayraktar Turgut Reis, Kepez Mehmet Akif Ersoy.) which are selected randomly among the secondary schools in Çanakkale. At the sample of research, 762 secondary school students (415 female and 347 male) who are selected by the random sampling method among the 6th 7th and 8th grades of these schools takes part. At research’s phase of data collection, to being able to reach secondary school student’s personal information, “Personal Information Form” , to being able to determine their level of anxiety of listening, “Scale of Anxiety of Listening for Secondary School Students”, and to being able to determine the student’s learning styles, “Kolb’s Inventory of Learning Styles Based on Experiential Learning Theory- III” is used. The datas obtained from scales are analyzed by using the SPSS package programme, which is used at the analysis of quantitative datas. Among the seven dimensions of the listening anxiety scale, the highest level of anxiety was observed to be in the vocabulary factor. It was found out that the most commonly used learning style was changing learning style and there was no statistically significant relationship between listening anxiety and learning styles.

Keywords