BALKANLARLA İLGİLİ TÜRKİYE’ DE YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR-II

Author :  

Year-Number: 2019-9
Language : null
Konu :
Number of pages: 150-178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kaynakça çalışmalarının, araştırmacılar için önemi inkâr edilemez. Yapılacak araştırmanın, kim tarafından ne ölçüde çalışıldığını belirlemek, araştırma sürecini kolaylaştıran en önemli adımlardan biri olduğu düşünülmektedir. Çünkü bilgiye en doğru ve en kısa şekilde nasıl gidileceği konusunda önemli bir yol göstericidir. Bu nedenle, Balkanlarla ilgili araştırma yapmak isteyen araştırmacıları, “neyi, nereden bulabilecekleri” konusunda yönlendirmesi sebebiyle bu çalışma önemli kaynak olacaktır. “Balkanlarla İlgili Türkiye’ de Yapılmış Çalışmalar” adlı bildirinin fişlemesi yapılırken : 1. Bibliyografya malzemesi geniş tutulmaya çalışılmıştır. 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerine yer verilmiştir. 3. Yerli ve yabancı Türkologların kitaplarına, makalelerine ve sempozyumlarda sunulan bildirilerine yer verilmiştir. Tarama sonucunda tespit edilen çalışmalar makalenin birincisinde “Makaleler, Bildiriler” ana başlıklarıyla, ikinci kısım olan bu makalede ise “Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezleri, Yayımlanmamış Doktora Tezleri, Kitaplar” ana başlıklarıyla sınıflandırılmaya tabiî tutulmuştur. Her bir ana başlık da kendi içerisinde “dil bilgisi, metin, sözlük, diğer” alt başlıklarıyla değerlendirilmiştir. Böylece Balkan ülkeleriyle ilgili nasıl çalışmaların yapıldığı ve yapılan çalışmaların ne çoğunlukta olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The importance of bibliographic studies, researchers can not be denied. To determine the extent to which the researcher to be done is working, it is thought to be one of the most important steps to facilitate the research process. Because information is an important guide to how to get to the right and the shortest way. For this reason, this study will be an important source for researchers who want to conduct research on the Balkans, as they direct what they can find. “Work Done in Turkey Related The Balkans” name report when the source is being scanned: 1. The bibliography material has been tried to be expanded. 2. Master's and doctoral dissertations in the field of Turkish Language and Literature have been included. 3. Local and foreign Turkologists' books, articles and notifications presented at symposiums. Studies as a result of the scan, Unpublished Master Theses, Unpublished Doctoral Theses, Books, Articles, Papers with headlines classified. Each of the main headings is evaluated with ”grammar, text, dictionary and other“ subheadings. Each main topic will be evaluated in its own sub-headings "language information, text, dictionary, other". In this way, it will be determined how the studies related to the Balkan countries are made and the work done in the majority. Thus, it is determined how the studies about the Balkan countries and the majority of the studies. In this article only the main headings of “Articles” and “Papers” will be given.

Keywords


 • 1 Bu makale, Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu’nda, 28 Eylül 2018 tarihinde sözlü bildiri olarak

 • çalışmalarından bazılarının Tuncer Gülensoy ve Ercan Alkaya tarafından 2011 yılında hazırlanan

 • “Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyografyası”; Ayşe Zamacı’ nın 2013 yılında hazırlanan “Balkan

 • 1. Abazi, G. (1996). Türkçeden Arnavutçaya Geçmiş

                                                                                                    
 • Article Statistics