İşyeri Nezaketsizliğinin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2019-9
Language : null
Konu :
Number of pages: 250-262
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşyeri nezaketsizliği, işyerinde karşılıklı saygı kurallarının ihlal edilmesiyle oluşan, niyeti tam olarak belli olmayan ancak hedefteki kişiye zarar veren sapkın bir davranış olarak tanımlanmaktadır. Çalışanlar hakkında küçümseyici yorumlar yapmak, çalışanları dinlememek ve görmezden gelmek, çalışma arkadaşları hakkında söylentiler yaymak işyerinde sergilenen nezaketsiz davranışlardan sadece bazılarıdır. Niyeti tam olarak belirli olmasa da işyeri nezaketsizliğinin çalışanlar üzerinde bir takım etkileri olmaktadır. Nezaketsiz davranışlarla karşılaşan çalışanlar iş stresi, tatminsizlik ve psikolojik sıkıntılar yaşamakla birlikte, iş performanslarında düşme ve işten ayrılma eğilimi içine de girebilmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmanın temel amacı işyeri nezaketsizliğinin banka çalışanları üzerindeki etkilerini (iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma eğilimi) belirlemeye yöneliktir. Bu bağlamda araştırmanın evrenini Bingöl ilinde faaliyet gösteren banka çalışanları oluşturmaktadır. İşyeri nezaketsizliğinin çalışanlar üzerindeki etkisi ile ilgili elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin sonuçlarına ulaşmak için betimsel analizler, güvenilirlik analizi, frekans, korelasyon ve regresyon analizlerinden faydalanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda işyeri nezaketsizliğinin iş tatmini ve iş performansı negatif olarak etkilediği tespit edilmiştir. Ancak işyeri nezaketsizliği ile işten ayrılma niyeti arasında bir ilişki ve etki bulunamamıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular ışığında işyeri nezaketsizliği, iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma niyetine ilişkin değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Workplace incivility is defined as a heretical behavior that is formed by a violation of the rules of mutual respect in the workplace, which does not exactly reveal the intention but damages the target person. Spreading comments about employees, listening to employees and ignoring employees, spreading rumors about their colleagues are just some of the incivility behaviors exhibited in the workplace. Even though the intention is not certain, the workplace incivility has some effects on the employees. Employees experiencing incivility behaviors may experience work stress, dissatisfaction and psychological distress, but also fall in their job performance and tendency to quit. From this point of view, the main purpose of the study is to determine the effects of work indifference on bank employees (job satisfaction, job performance and the turnover intention). In this context, the population of the study is composed of bank employees in Bingöl province. The data obtained regarding the effect of the workplace incivility on the employees were analyzed by SPSS 22.0 package program. Descriptive analyzes, reliability analysis, frequency, correlation and regression analysis were used to reach the results of the data As a result of the analyzes, it was determined that the work incivility effected job satisfaction and job performance negatively. However, there is no relationship between the workplace incivility and the turnover intention. In the light of the findings of the study, evaluations and suggestions were made regarding the work incivility, job satisfaction, job performance and turnover intention.

Keywords


 • Addae, H. M., Praveen, P. K., ve Davis, E. E. (2006). Organizational commitment and intentions to quit: An examination of the moderating effects of psychological contract breach in Trinidad and Tobago. International Journal of Organizational Analysis, 14(3), 225–238.

 • Akal, Z. (2005). İşletmelerde performans ölçümü ve denetimi. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.

 • Andersson, L. ve Pearson, C. (1999). Tit for tat? The spiraling effect of incivility in the workplace. Academy of Management Review, 24 (3), 452-471.

 • Baron, R. A. ve Nueman, J. H. (1996). Workplace violence and workplace aggression: Evidence of their relative frequency and potential causes. Aggressive Behavior, 22, 161-173.

 • Baron, R. A. ve Neuman, J. H. (1998). Workplace Aggression — The iceberg beneath the tip of workplace violence: Evidence of its forms, frequency, and targets. Public Administration Quarterly, (21), 446– 464.

 • Bingöl, D. (2006). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Arıkan Yayınları.

 • Blau, G. ve Andersson, L. (2005). Testing a measure of instigated workplace incivility. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78,595-614.

 • Cho, M., Boon, M. A., Han, S. J. ve Lee, K. H. (2016). Workplace incivility and its effect upon Restaurant Frontline service employee emotions and service performance. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(2), 2888-2912.

 • Conger, J. A., R. N., Kanungo, ve S. T., Menon, (2000). Charismatic leadership and follower effects. Journal of Organizational Behavior, 21(7), 747-767.

 • Cortina, L. M. (2008). Unseen injustice: Incivility as modern discrimination in organizations. Academy of Management Review, 33, 55-75.

 • Cortina, L. M., Magley, V. J., Williams, J. H. ve Langhout, R. D. (2001). Incivility in the workplace: Incidence and impact. Journal of Occupational Health Psychology, 6(1), 64-80.

 • Delen, M. G. (2011). Çalışma hayatında işyeri kabalığı olgusu. Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 53, 43-58.

 • Dirik, D., Köse, S. ve Eryılmaz, İ. (2014). Düzenleyici odaklar ve işyeri nezaketsizliği ilişkisinde örgütsel iklimin düzenleyici etkisi: Keşfedici bir araştırma. Erişim adresi: www.researchgate.net, (Erişim Tarihi: 16.04.2019).

 • Estes, B. ve Wang, J. (2008). Integrative literature review: Workplace incivility: Impacts on individual and organizational performance. Human Resource Development Review, 7(2), 218-240.

 • Göktepe E. A. ve Keleş, D. (2019). İşyeri nezaketsizliği ve işten ayrılma eğilimi ilişkisi; Akademik personel üzerine bir araştırma. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 5(8), 262-273.

 • Kanten, P. (2014). İşyeri nezaketsizliğinin sosyal kaytarma davranışı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde duygusal tükenmenin aracılık rolü. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 11-26.

 • Karaca, M. ve İnce, F. (2016). İşyerinde saldırganlık ve şiddet işten ayrılma niyetini etkiler (mi?): Kamu sektörü örneği. "İŞ, GÜÇ" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 18(2), 41-62.

 • Kaya, E. Ü. (2015). İşyeri kabalığı, örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme ve iş tatmin değişkenleri arasındaki ilişkiler ve birbirleri üzerindeki etkileri: Yüksek öğretimde bir çalışma. The Journal of Academic Social Science Studies, 41, 55-78.

 • Lambert, E. G., Hogan, N. L., ve Barton, S. M. (2001). The impact of job satisfaction on turnover intent: A test of a structural measurement model using a national sample of workers. The Social Science Journal, 38(2), 233–250.

 • Lim, S., Cortina, L. M. ve Magley, V. J. (2008). Personal and workgroup incivility: Impact on work and health outcomes. Journal of Applied Psychology, 93, 95-107.

 • Lim, V. K. G. ve Teo, T. S. H. (2009). Mind your e-manners: Impact of cyber incivility on employees’ work attitude and behavior. Information & Management, 46, 419-425.

 • Martin, W. F. (2008). Is your hospital safe? Disruptive behavior and workplace bullying. Hospital Topics, 86(3), 21-28.

 • Morillo, C. R. (1990). The reward event and motivation. The Journal of Philosophy, 87(4), 169-186.

 • Morrow, P. C., McElroy, J. C. ve Scheibe, K. P. (2011). Work Unit Incivility, Job Satisfaction, and Total Quality Management Among Transportation Employees. Transportation Research Part E, 47, 1210-1220.

 • Pearson, C. M., Andersson, L. M. ve Porath, C. L. (2000). Assesing and attacking wokplace incivility. Organizational Dynamics, 29(2), 123-137.

 • Pearson, C. M. ve Porath, C. L. (2005). On the nature, consequences and remedies of workplace incivility: No time for “nice”? Think again. Academy of Management Executive, 19(1), 7-18.

 • Penney, L. M. ve Spector, P. E. (2005). Job stress incivility and counterproductive work behavior: The moderating role of negative affectivity. Journal of Organizational Behavior, 26, 777-779.

 • Podsakoff, P. M. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers' trust in leader, satisfaction and organizational citizenship behaviors. The Leadership Quarterly, 1(2), 107-14.

 • Polatcı, S. ve Özçarık, F. (2013). Yapısal ve psikolojik güçlendirmenin işyeri nezaketsizliği ve tükenmişliğe etkisi. The Journal of Business Science, 1(1), 17-34.

 • Porath, C. L. ve Enez, A. (2009). Overlooked but not untouched: How rudeness reduces onlookers’ performance on routine and creative tasks. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 109(1), 29-44.

 • Reich, T. G. ve Hershcovis, M. S. (2015). Observing workplace incivility and job performance. Journal of Applied Psychology, 100(1), 203-215.

 • Rusbult, C. E., Farrell, D., Rogers, G. ve Mainous, A. G. (1988). Impact of exchange variables on exit, voice, loyalty, and neglect: An integrative model of responses to declining job satisfaction. Academy of Management Journal, 31(3), 599–627.

 • Schilpzand, P., Leavitt, K. ve Lim, S. (2016). Incivility hates company: Shared incivility attenuates rumination, stress, and psychological withdrawal by reducing self-blame. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 133, 33-44.

 • Schneider, B. ve Snyder, R. (1975). Some relationships between job satisfaction and organizational climate. Journal Of Applied Psychology, 60(3), 318-328.

 • Shao, A. T. (2002). Marketing research: An Aid to Decision Making. Cin-cinnati, Ohio, OH: South- Western/Thomson Learning.

 • Spence Laschinger, H. K., Leiter, M., Day, A. ve Gilin, D. (2009). Workplace empowerment, incivility, and burnout: Impact on staff nurse recruitment and retention outcomes. Journal of Nursing Management, 17, 302-311.

 • Tarraf, R. C., McLarnon, M. J. W. ve Finegan, J. E. (2019). Dispositional mindfulness buffers against incivility outcomes: A moderatedmediation model. Personality and Individual Differences, 138, 140-146.

 • Taştan, S. B. (2014). İşyeri nezaketsizliğini öngören örgütsel ve durumsal önceller ile çalışanların davranışsal sonuçları arasındaki ilişkinin ve sosyo-psikolojik kaynakların rolünün incelenmesi: Sağlık kurumlarında yapılan bir araştırma. “İŞ, GÜÇ” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 16(3), 60-75.

 • Turunç, Ö. ve Çelik, M. (2010). Örgütsel özdeşleşme ve kontrol algılamalarının, çalışanların işten ayrılma niyeti ve iş performansına etkileri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24( 3), 163-181.

 • Walsh, B. M., Magley, V. J., Reeves, D. W., Davies-Schrils, K. A., Marmet, M. D., ve Gallus, J. A. (2012). Assessing workgroup norms for civility: The developmentof the civility norms questionnaire-brief. Journal of Business and Psychology, 27(4), 407–420.

                                                                                                    
 • Article Statistics