İşyeri Nezaketsizliğinin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2019-9
Number of pages: 250-262
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşyeri nezaketsizliği, işyerinde karşılıklı saygı kurallarının ihlal edilmesiyle oluşan, niyeti tam olarak belli olmayan ancak hedefteki kişiye zarar veren sapkın bir davranış olarak tanımlanmaktadır. Çalışanlar hakkında küçümseyici yorumlar yapmak, çalışanları dinlememek ve görmezden gelmek, çalışma arkadaşları hakkında söylentiler yaymak işyerinde sergilenen nezaketsiz davranışlardan sadece bazılarıdır. Niyeti tam olarak belirli olmasa da işyeri nezaketsizliğinin çalışanlar üzerinde bir takım etkileri olmaktadır. Nezaketsiz davranışlarla karşılaşan çalışanlar iş stresi, tatminsizlik ve psikolojik sıkıntılar yaşamakla birlikte, iş performanslarında düşme ve işten ayrılma eğilimi içine de girebilmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmanın temel amacı işyeri nezaketsizliğinin banka çalışanları üzerindeki etkilerini (iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma eğilimi) belirlemeye yöneliktir. Bu bağlamda araştırmanın evrenini Bingöl ilinde faaliyet gösteren banka çalışanları oluşturmaktadır. İşyeri nezaketsizliğinin çalışanlar üzerindeki etkisi ile ilgili elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin sonuçlarına ulaşmak için betimsel analizler, güvenilirlik analizi, frekans, korelasyon ve regresyon analizlerinden faydalanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda işyeri nezaketsizliğinin iş tatmini ve iş performansı negatif olarak etkilediği tespit edilmiştir. Ancak işyeri nezaketsizliği ile işten ayrılma niyeti arasında bir ilişki ve etki bulunamamıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular ışığında işyeri nezaketsizliği, iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma niyetine ilişkin değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Workplace incivility is defined as a heretical behavior that is formed by a violation of the rules of mutual respect in the workplace, which does not exactly reveal the intention but damages the target person. Spreading comments about employees, listening to employees and ignoring employees, spreading rumors about their colleagues are just some of the incivility behaviors exhibited in the workplace. Even though the intention is not certain, the workplace incivility has some effects on the employees. Employees experiencing incivility behaviors may experience work stress, dissatisfaction and psychological distress, but also fall in their job performance and tendency to quit. From this point of view, the main purpose of the study is to determine the effects of work indifference on bank employees (job satisfaction, job performance and the turnover intention). In this context, the population of the study is composed of bank employees in Bingöl province. The data obtained regarding the effect of the workplace incivility on the employees were analyzed by SPSS 22.0 package program. Descriptive analyzes, reliability analysis, frequency, correlation and regression analysis were used to reach the results of the data As a result of the analyzes, it was determined that the work incivility effected job satisfaction and job performance negatively. However, there is no relationship between the workplace incivility and the turnover intention. In the light of the findings of the study, evaluations and suggestions were made regarding the work incivility, job satisfaction, job performance and turnover intention.

Keywords