ÇALIŞAN MOTİVASYONUN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: CARPHONE WAREHOUSE ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2019-9
Number of pages: 263-275
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada vaka analizi yöntemi uygulanmış olup, vaka olarak araştırılmak için Carphone Warehouse şirketi seçilmiştir. Bu şirket bazında çalışan motivasyonu ve çalışan tatmini konuları hem çalışan gözüyle hem de yöneticiler gözüyle incelenmiş olup, aradaki farklar ortaya konmuştur. Bu anlamda bu araştırmanın evreni Carphone Warehouse’da çalışan tüm işgörenlerdir. Evrenin büyüklüğü sebebiyle örneklem hesaplamasına gidilmiş ve zaman kısıtlamasından ötürü kolayda örneklem metodu uygulanmıştır. Araştırmanın amacına ulaşmak için birincil veri toplama aracı olarak, hem anket yöntemi hem de görüşme yöntemi kullanılmıştır. Anketler Carphone Warehouse çalışanları ile yapılmış olup, araştırmanın kantitatif tarafını temsil etmektedir. Görüşmeler ise Carphone Warehouse yöneticileri ile yapılmış olup, araştırmanın kalitatif tarafını oluşturmaktadır. Bu anlamda iki metot birlikte kullanılarak araştırmanın sonuçları güçlendirilmiştir. Araştırma sonuçları göstermiştir ki, yöneticilere göre çalışanların motivasyonu önemlidir; ancak çalışanların motivasyon seviyeleri düşüktür. Yine yöneticiler firma için çalışan tatmininin önemli olduğunu belirtmiş olsalar da, anket sonuçlarına göre bu konuda da geliştirilmesi gereken oldukça fazla alan bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

This study utilised case study tactic since the crucial point of this study was to categorise the allusions of individuals’ motivation and satisfaction at work in the particular conditions of Carphone Warehouse. This research based on Carphone Warehouse; therefore, the population includes all the workers of the firm. Since analysing the complete population is not feasible due to time limitations, the requirement of sampling has come out. When the sampling method is chosen, limitation of time is considered and consequently with non-probability sampling fundamentals integrated into this study were chosen according to their expediency and convenience. Consequently, this research required gathering both primary and secondary data. In collecting primary data both questionnaire and interview techniques were used. The formed questionnaire was presented with the Carphone Warehouse’s staffs, who give an effort in daily tasks of the firm, which characterised the quantitative approach in data gathering while the interviews were conducted with the managers of the company which the characterised the qualitative approach to data collection. According to findings, it is observed from the interview results that the company regards employee enthusiasm important for improving the quality. However, the rate of satisfaction by the employees suggests that there is a space to be improved by the managers to increase the motivation levels of the employees. Considering that creating satisfied employees at work make them more confident it can be said that satisfaction level of the employees need to be improved.

Keywords