MODA TASARIMINDA 3 BOYUTLU TASARIM YAZILIMLARININ KULLANIMI

Author :  

Year-Number: 2019-9
Language : null
Konu :
Number of pages: 294-302
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde teknoloji ve bilişim sistemlerinde yaşanan gelişmeler, işletmeleri artan rekabetçi pazar koşullarında varlıklarını başarıyla sürdürebilmek ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için üretim faaliyetlerinde yeni teknoloji ve yöntemlerin kullanımına yönlendirmektir. Türk tekstil ve hazır giyim sanayi üretim ve ihracatıyla, sağladığı istihdam imkanı, yarattığı katma değer ve uluslararası ticaretteki ağırlığıyla ekonomik kalkınma sürecinde önemli rolü olan sektörlerin başında gelmektedir. Sektörün hedefi katma değeri yüksek, yenilikçi, rekabetçi ve teknoloji içeren ürün ve hizmetlerle küresel ihracattan aldığı payı artırmaktır. Sektörün global pazarlarda rekabet avantajı elde etmesi için bilim ve teknolojiden faydalanarak Ar-Ge, inovasyon ve tasarım ağırlıklı çalışmalara ağırlık verilmesi, moda/marka üretimine yönelmesi gerekmektedir. Moda endüstrisinde üretimin hemen hemen her aşamasında teknoloji kullanılır. Firmalar üretim hızını ve esnekliğini artırıp, müşterilerin taleplerine daha hızlı cevap verebilmek için gelişen teknolojinin sağladığı kolaylıklardan yararlanmaktadırlar. Hazır giyim sektöründe işletmeler kalıp hazırlama aşamasından kesim planı hazırlamaya kadar olan tüm işlemlerde iki boyutlu bilgisayar destekli tasarım programları (Computer-Aided Design (CAD)) sistemlerini yoğun olarak kullanmaktadırlar. Gelişen teknoloji ile işletmelerin ve müşterilerin beklentileri dikkate alınarak 2 boyutlu bilgisayar destekli tasarım sistemlerinin eksiklerini giderecek 3 boyutlu tasarım yazılımları geliştirilmiş, tasarımda üretim, maliyet ve zaman yönetimi olanakları sağlanarak, maliyetlerde azalma, tasarım üretim hızında artış, model çeşitliliği ve dolayısıyla yaratıcılığın desteklenmesi gibi birçok avantaj sağlanmıştır. Bu çalışmada moda tasarımında yeni bir teknoloji olan 3 boyutlu tasarım yazılımlarını kullanan hazır giyim işletmelerine anket uygulanarak işletmelerin görüş ve önerileri değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Nowadays, the developments in technology and information systems are directing the enterprises to use new technologies and methods in production activities in order to maintain their assets successfully and to gain competitive advantage in the competitive market conditions. Turkish textile and ready-made clothing industry is one of the leading sectors in the economic development process, providing employment opportunities, the added value it creates and its weight in international trade, with its production and export. The objective of the sector is to increase the share of global exports through high value-added products, innovative and competitive products and services. In order to achieve a competitive advantage in the global markets, it is necessary to focus on R&D, innovation and design based studies and to focus on fashion / brand production by using science and technology. Technology is used in almost every stage of production in the fashion industry. Companies increase the production speed and flexibility and benefit from the technology provided by developing technology in order to respond faster to the demands of the customers. In the ready-made clothing industry, enterprises use the two-dimensional computer-aided design (CAD) systems intensively in all processes from the preparation of the mold to the preparation of the cutting plan. 3-D design software has been developed to eliminate the shortcomings of 2-D CAD systems by taking into consideration the expectations of enterprises and customers. By using 3D design softwares, cost and time management in design, reduction in costs, increase in design production speed, model diversity and therefore creativity support have been provided. In this study, the opinions and suggestions of the enterprises using 3D design softwares, were evaluated by applying a questionnaire.

Keywords


 • Aydın Kaya, M. (2009). Hazır giyim işletmelerinde kullanılan bilgisayar destekli kalıp hazırlama sistemlerinin kullanıcı görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Giyim Endüstrisi Ve Moda Tasarımı Ana Bilim Dalı, Ankara.

 • Öğülmüş, E. (2016). Giysi tasarımında tekstil yüzeylerinin 3D program uygulamaları ile örneklendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi) Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalı Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

 • Sevil, B. (2006). Moda sektöründe küresel marka yaratılması: markalaşma çalışmaları üzerine bir uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Pazarlama Programı, İzmir.

 • Şenuyar, Z. E. (2009). Giysi kalıplarının hazırlanması üzerine bilgisayar destekli bir eğitim programının geliştirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Bölümü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir.

 • Varol, E. (2004). Türk hazır giyim işletmelerinde ürün tasarım süreci ve bu süreç içerisinde moda tasarımcısı (Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi). Eskişehir.

 • Vural, T. ve Çoruh, E.(2003), Bilgisayar destekli moda tasarımı, İstanbul: Yapa Yayınları.

 • Yıldıran, M. (2016). Moda giyim sektöründe üç boyutlu yazıcılarla tasarım ve üretim, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, ART-E Mayıs-Haziran,16 Sayı:17 ISSN 13082698 155.

                                                                                                    
 • Article Statistics