AB İLE TÜRKİYE’DE ORGANİK ÜRÜN TERCİHİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: BURSA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2019-8
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 97-107
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gün geçtikçe organik ürünlerin arz ve talebi de yükselmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre organik tarım üretimi ve tüketimi özellikle AB ülkeleri ile Rusya, Ukrayna, ABD Çin ve Türkiye’de yaygın hale gelmiştir. Eğitim durumu ve gelir düzeyi organik gıda ürünleri tüketimini etkileyen en önemli faktörler arasındadır. Organik ürün tüketimini etkileyen diğer önemli bir etken de yüksek fiyat düzeyidir. Ayrıca güven problemi ve bilgi kirliliği de tüketimde etkilidir. Avrupa Birliği ülkelerinde organik ürünlere karşı ilgi yüksektir ve düzenli bir tüketim mevcuttur. Türkiye’de ise organik ürünlerdeki tüketim düzeyi oldukça düşüktür. Bu çalışmanın amacını AB ülkeleri ve Türkiye’deki organik ürün tüketimi, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri oluşturmaktadır. AB ülkelerindeki tüketim alışkanlıkları mevcut kaynaklar kullanılarak incelenmiş, Türkiye için ise Bursa İli örnek olarak alınmış, tüketicilerin davranışı ve tutumları 358 kişiyle yüzyüze yapılan anketler sonucunda değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre araştırma anketine katılan katılımcıların %67,3’ünü kadınlar, %32,7’sini erkekler oluşturmaktadır. Katılımcıların çoğunluğu 40 yaş ve altı aralığındayken, eğitim düzeyi ise üniversite ağırlıklıdır. Tüketicilerin organik ürünlere güven faktörü yüksek düzeyde değildir (%35,50). Ancak kısmen güvenilir bulanların oranı %52,00’dir. Bu konuda tüketicilerin doğru bilgilerle buluşmadığı ve zihinlerinin konu hakkında karışık olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

The supply and demand of organic products are increasing. Research in recent years, especially with organic agriculture production and consumption of EU countries, Russia, Ukraine, USA, has become common in China and Turkey. Education and income levels are among the most important factors affecting the consumption of organic food products. Another important factor affecting the consumption of organic products is the high price level. In addition, the problem of trust and information pollution is also effective in consumption. In European Union countries, there is high interest in organic products and there is regular consumption. Consumption levels in the organic products in Turkey is quite low. The purpose of the consumption of organic products in the EU countries and Turkey. This study constitutes the current problems and solutions. Consumption in EU countries are examined by using available resources. For Turkey, it is taken as an example of Bursa. The behaviors and attitudes of consumers were evaluated as a result of surveys conducted with 358 people. According to the results, 67.3% of the participants were women and 32.7% were men. While the majority of the participants are in the age range of 40 and under, the education level is the university. Consumers' confidence in organic products is not high (35.50%). However, the percentage of those who find it partially reliable is 52.00%. It can be said that consumers do not meet with the right information and their minds are confused about the subject.

Keywords