ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “GOOGLE” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI (FIRAT ÜNİVERSİTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2018-7
Number of pages: 280-292
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişim sayesinde, içinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır. Bireysel ve toplumsal yaşamda hızlı ve önemli değişikliklerin meydana geldiği bu çağa ayak uydurabilmek için teknoloji kullanımının gerekliliği tartışılmaz bir konudur. Bilgi kısa sürede güncelliğini kaybetmektedir. Bu durumda sürekli araştırma yapmak ve okumak kaçınılmazdır. Bunu yaparken de artık kütüphanelerden ziyade şirketinin beyan ettiği misyonu doğrultusunda dünyadaki tüm bilgiyi organize eden ve evrensel bir şekilde ulaşılabilir ve yararlı hale getiren ‘Google’ arama motoru kullanılmaktadır. Sürekli araştırma yapması ve okuması gereken bir kesim olan üniversite öğrencileri de bu arama motorundan sıkça yararlanmaktadır. Özellikle okuma ve araştırmanın temel alındığı Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde öğrencilerin metinlere ya da kaynaklara doğrudan ya da kütüphane yoluyla ulaşmaları beklenirken araştırmalarını sürekli olarak interneti kullanıp ‘Google’ yoluyla yaptıkları gözlemlenmektedir. Bu noktadan hareketle mevcut araştırmanın amacı Fırat Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencilerinin çok sık başvurdukları ‘Google’ a ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Fenomenoloji deseni ile yürütülen araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında bahsi geçen bölümde okuyan 260 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri öğrencilerin ‘Google… gibidir; çünkü... .’ şeklindeki yarı yapılandırılmış cümleyi tamamlamaları yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonunda öğrencilerin sekiz kavramsal kategori çerçevesinde 40 metafor ürettikleri tespit edilmiştir. En fazla metafor üretilen kategoriler sırasıyla; kişi olarak Google (53 kişi), doğada var olan kavramlar olarak Google (47 kişi), yol gösterici olarak Google (36 kişi), yiyecek olarak Google (31 kişi), sorun çözücü olarak Google (27 kişi), mistik güç olarak Google (23 kişi), evren olarak Google (20 kişi), okuma kavramı çerçevesinde Google (18 kişi) olarak belirlenmiştir

Keywords

Abstract

Thanks to the rise of information technologies, the era we are in, is called information age. It is an indisputable fact that using technology to keep up with this era of rapid and significant changes in both individual and social lives is a necessity. Information loses its actuality soon. So it is essential to research and read consistently. It is pointed out that when researching Google search engine that organizes all the information in the world is preferred rather than libraries. It can be asserted that, advances in technology have caused societal changes leading to the emergence of a new kind of learner who tries to learn the convenient fast. University students who need to research frequently also utilize this technological developments and so search engines. Particularly, in the department of Western Languages and Literatures where the students are obliged to research and read, it is observed that students conduct their research through Google instead of using libraries and texts. Starting from this point the aim of this study is to reveal the perception of the students of Fırat University Department of Western Languages and Literatures, about Google concept through metaphors. The research design is phenomenology. The study group consists of 260 students who attend the mentioned department during the 2017-2018 academic year. Research data were obtained through completion of the sentences such as ‘Google is like…………..; because…………. .’ In this wise each student was expected to produce a metaphor related to the concept of Google. Content analysis was used to analyze data. As a result, 40 metaphors were determined about Google in 8 conceptual categories. The categories which produced metaphors about the search engine ‘Google’ are as follows; Google as person (53) Google as the concepts exist in nature (47), Google as guiding(36), Google as food (31), Google as problem solver (27), Google as mystical concepts (23), Google as universe (20) and Google as reading concepts (18).

Keywords