ŞİKAGO OKULU ÇERÇEVESİNDE ELEŞTİREL KENT SOSYOLOJİSİ: OTOETNOGRAFİK BİR ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2017-5
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 199-207
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kentler ile ilgili sosyolojik yaklaşımlar 19.yüzyıldan beri geliştirilmektedir çünkü kent çok karmaşık bir yapıyı içinde barındırır. Pozitivist ve ekolojik yaklaşımlar olduğu gibi eleştirel kuram çerçevesinde de yaklaşımlar önerilmiştir. Pozitivist ve ekolojik yaklaşımlarda kent neden-sonuç ilişkileri ve belli yapılar içerisinde kavranırken, eleştirel yaklaşımlar kentlerin yapısını sorgulayarak kentin adil bir düzen içinde kurulmadığını öne sürer. Kent sosyolojisi birçok alt disiplin ile ilişki içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmada Adana kenti incelenmiştir. Adana kentinin dört ilçesi otoetnografik yöntemle analiz edilmiştir. Sonuçlar Adana kentinin tamamen çarpık kentleşme çerçevesinde oluşarak insanın yaşam alanını sınırladığını göstermiştir. Ayrıca, Adana kentinin kuzeyde yer alan Çukurova ilçesinde ve kısmen Seyhan ilçesinde hem global hem de yerel kültürle iç içe olduğunu göstermiştir. Son zamanlarda festivallerin düzenlenmesi ve global şirketler ile kafelerin artması küresel kültürün etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, eğitim sistemi genç bireyleri kafe kültürüne yaklaştırarak bu bireylerin boş zamanlarını ve akademik gelişmelerini kafelerde ve özel kütüphanelerde geçirmesini sağlamıştır. Bu bulguların yanı sıra kuzey Adana kenti gelişmiş olarak gösterilmesine rağmen sokak çocukları ve sokak hayvanlarının bu bölgede yoğun olması adil olmayan bir kent anlayışını ortaya koymuştur. Sosyal tabakalaşma açısından oldukça adaletsiz bir sosyo-ekonomik sınıfların olduğu göze çarpmaktadır. Adana kentine birçok proje çalışması yapılmasına rağmen tarihsel olarak köklü sorunlar hala çözülememiştir. Özellikle son yıllarda Suriyeli göçmenlerin Adana’ya yerleşmesi sorunların artmasına neden olmuştur.

Keywords

Abstract

Sociological approaches to urbanism have been developed since the 19th century because the city has a very complex structure. Positivist and ecological approaches as well as approaches in the framework of critical theory have been proposed. While grasping urban cause-effect relations and certain structures in positivist and ecological approaches, critical approaches question the structure of cities and argue that the city is not established in a fair order. Urban sociology is involved with many sub-disciplines. This study examined the city of Adana. Four districts of the city of Adana were analyzed by auto-ethnographic method. The results show that the city of Adana is formed in a completely crooked urbanization context, limiting the living space of people. It has also shown that the city of Adana is intertwined with the global and local culture both in the province of Cukurova in the north and partly in the province of Seyhan. Lately, the organization of festivals and the rise of cafés with global companies have shown that global cultures are influential. In addition, the education system has allowed young individuals to approach café culture and spend their leisure time and academic development in cafés and private libraries. Along with these findings, although the northern Adana city has been shown to be developed, the street children and street animals are concentrated in this region, revealing an unfair urban understanding. From the standpoint of social stratification, there is a very socio-economic class which is quite unfair. Despite the fact that many project work has been done on the city of Adana, historically rooted problems have still not been resolved. Especially in recent years, the settlement of Syrian immigrants to Adana has caused problems to increase.

Keywords