TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI (2017) TEMALARI İÇİN ÇUKUROVA BÖLGESİ TÜRKÜLERİNİN KULLANILMASI

Author :  

Year-Number: 2017-5
Language : null
Konu :
Number of pages: 102-116
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçe dersi bireyi topluma kazandırmayı, bireyi toplumun bir parçası haline getirmeyi hedefler. Türkçe dersi bu amacı ile kültürün de taşıyıcısı konumundadır. Kültürün somutlaşmış hali olan halk edebiyatı ürünleri Çukurova bölgesi içerisinde de zengin ürünleri ile dikkat çeker. 2017 Türkçe Öğretim Programı temaları bakımından Çukurova bölgesi halk edebiyatı ürünlerinden türkülerin Türkçe Eğitimi içerisinde kullanılmasına dair bilimsel önerilerde bulunmak ve alanda yapılacak diğer çalışmalar bakımından farkındalık oluşturmak bu araştırmanın amacıdır. Çalışmanın yöntemi betimsel analiz yöntemidir. Yıldırım ve Şimşek (2008) betimsel analiz yöntemini elde edilen bulguları düzenlemek ve yorumlamak olarak açıklar. Çalışma kapsamında Çukurova bölgesine ait halk edebiyatı ürünlerinden türkü örnekleri 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı temaları bakımından değerlendirilmiştir. Çukurova bölgesi halk edebiyatı ürünlerinden türkülerin 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programı temaları bakımından Türkçe eğitimi için uygunluğuna dair öneriler verilmiştir.

Keywords

Abstract

Turkish courses to the community, individual member into a part of the community. Turkish lessons with the aim of this is the carrier of culture. Embodiment of the culture's folk literature products rich in products in the Çukurova region draws attention with. 2017 Turkish Curriculum themes of folk songs of the Çukurova region in terms of Turkish folk literature to be used in Training scientific suggestions and further work to be done in the field create awareness in terms of this the purpose of the research. The study method descriptive analysis method. Yıldırım & Şimşek (2008) descriptive analysis method to organize and interpret the findings. Scope of the study of folk songs the Çukurova region folk literature samples were evaluated in terms of Turkish Lessons Curriculum themes in 2017. Cukurova region folk literature, folk songs are a product of 2017 Turkish Lesson Curriculum themes in terms of suggestions regarding the suitability for training in Turkish.

Keywords


 • Akkaya, A. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretimi Kapsamında Fıkralar: Nasreddin Hoca Fıkraları. Millî Folklor, Yıl 25, Sayı 100, 171-181.

 • Özden, M. (2010). Türkçe Kaynak Metinler Ve Türkçe Eğitimi. Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 1, 167- 180.

 • Açık, F. (2010). Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Programında Mevcut Alan Derslerinin Kültürel Boyutu. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27(27), 15-26.

 • Çevirme, H. (2004). Şiirsel Halk Edebiyatı Ürünlerinin Çocuğun Dil Eğitimine Katkıları, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 7.

 • Karatay, H. (2003). Dil Edinimi Ve Değer Öğretimi Sürecinde Masalın Önemi Ve İşlevi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,5(3), 463-475.

 • Çangal, Ö. (2012). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Taşıyıcısı Olarak Türküler, Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, Yıl:2, Sayı:2, 9-20.

 • Göçer, A. ( 2010). Türkçe Öğretiminde Çok Uyaranlı Bir Öğrenme Ortamı Oluşturmak İçin Seçkin Edebî Ürünlerden Yararlanma, TÜBAR, Xxvıı, 341,367.

 • Demir, T. (2010). Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe Ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı Kapsamındaki Türkçe Dersi Kazanımlarının Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 3 (2010) 913-937.

 • Göçer, A. (2009).Türkçe Eğitiminde Öğrencilerin Söz Varlığını Geliştirme Etkinlikleri Ve Sözlük Kullanımı.TurkishStudies International PeriodicalForTheLanguages, LiteratureAndHistory Of TurkishOrTurkic. Volume 4/4, 1026-1055.

 • Güzel, A. (2006). Edebiyat Eğitiminde Amaçlar Ve Bu Amaçlara Yönelik Yöntem, Teknik Ve Örnek Uygulamalar. Milli Eğitim, 169, 85-106.

 • Karakaş, A. (2011). Çukurova Türkü Söyleme Geleneğinde Hikâyeli Türküler (Adana-Osmaniye). Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

 • Kolaç, E.(2009).Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Bilinç Ve Duyarlılık Oluşturmada Türkçe Eğitiminin Önemi, Millî Folklor, 2009, Yıl 21, Sayı 82, 19-31.

 • Meb. (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programı, Ankara.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayinevi.

                                                                                                    
 • Article Statistics