İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN MARUZ KALDIKLARI YILDIRMA (MOBBİNG) EYLEMLERİNİN BRANŞ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-4
Number of pages: 144-152
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin maruz kaldıkları yıldırmayı branş açısından incelemektir. Araştırma, tarama modelindedir. Araştırmanın örneklemini; 2013-2014 eğitim öğretim yılında Mersin ili merkez ilçelerinde (Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ve Mezitli) milli eğitime bağlı ilkokullarda görev yapan 484 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, öğretmenlerin maruz kaldıkları yıldırma eylemlerinin, sıklığını ölçmek için 5’li Likert türü ölçekten oluşan anketle toplanmıştır. Ölçeğin araştırmadaki Cronbach’s Alpha (?) katsayısının 0.85 olduğu belirlenmiştir. Cronbach’s Alpha (?) katsayısının 0.70'in üzerinde olması ölçek puanlarının güvenirliliği için genel olarak yeterli görülmektedir. Araştırmada frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda; ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin yıldırmaya maruz kalma durumunda branş açısından bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç ölçeğin alt boyutları olan, “görev” ve “sosyal ilişkiler” için de geçerlidir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the rates of occurrence of the course of mobbing between the employees of the primary schools. The domain of the research planned in a screening model covers the staffs who are in primary schools in four central districts of Mersin in 2013-2014 education years. The questionnaire is Likert type which is prepared in order to measure the frequency of the intimidating behaviors. Cronbach's alpha coefficient of the scale of the investigation was determined to be 0.85. Cronbach's alpha (?) coefficient over 0.70 is having generally sufficient for the reliability of scale scores. Frequency distribution, percentage, standard deviation, arithmetic mean and t-test were determined in an analysis of the data gathered in the survey, which showed that there is no difference between subject teachers and classroom teachers. This result is sub-dimensions of the scale, "duty" and "social relations" also applies to.

Keywords