MAGARSUS VE MALLOS İLİŞKİSİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2016-3
Number of pages: 32-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çukurova/Kilikya Pedias arkeolojisinin çözülmeyi bekleyen sorunlarından biri de Magarsus ve Mallos antik yerleşimlerinin birbirleriyle olan ilişkisidir. Magarsus antik yerleşimi, Adana ili, Karataş ilçesinin yaklaşık 4 kilometre batısında Fener Burnu olarak bilinen bölgededir. Magarsus antik kentinin lokalizasyonu konusunda günümüzde herhangi bir tereddüt söz konusu değildir. Ancak Mallos/Mallus antik yerleşiminin lokasyonu konusunda belirsizlikler mevcuttur. Bazı bilim insanları, bölgede yapılan yüzey araştırmalarından elde edilen epigrafik bulgulardan yola çıkarak Mallos/Mallus antik yerleşiminin Karataş ilçesinin yaklaşık 25 kilometre kuzeyinde bulunan Kızıltahta Köyü civarında olduğuna dair iddialar öne sürmektedirler. Ancak, bu iki yerleşimin aynı yer(bugünkü Magarsus) olma ihtimali vardır ve bu konuda bazı güçlü deliller bulunmaktadır. Antik dönem yazarlarının ve coğrafyacılarının aktardığı birtakım bilgiler bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. Bazı antik kaynaklarda Magarsus’un Mallos şeklinde ifade edilmesi örnek olarak gösterilebilebilir. Bu makalede, antik yazınlardan yola çıkılarak Magarsus ve Mallos/Mallus antik yerleşimlerinin birbiriyle olan ilişkisi hakkında değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır. Bu değerlendirmeler yapılırken, etimolojik çözümlemeler, tarihî coğrafya, bölgenin topografyası ve hidrografyası göz önüne alınmıştır.

Keywords

Abstract

One of the problems of Çukurova/Cilicia Pedias archaeology which are waiting for being solved is relationship between Magarsus and Mallos ancient settlements. Magarsus ancient settlement is in the area known Fener Burnu which locates approximately 4 kilometers west of Karataş, Adana. There is not any hesitation in ourdays about location of Magarsus. However, there is some indefinitenesses about location of Mallos/Mallus ancient settlement. Some scientist put forward some claims that Mallos ancient settlement has located vicinity of Kızıltahta Village which is approximately 25 kilometers north of Karataş by depending some epigraphic evidences gotten from surveys in the area. On the otherhand, there is a possibility that this two settlements in the same place (present Magarsus) and there are some stronge evidences about this subject. Some information given by ancient term writers and geographers strengthens this possibility. It can be showed as an example that Magarsus is called as Mallos in some ancient sources. In this article, it is tried to make some evaluations about relationship between Magarsus and Mallos/Mallus ancient settlements by depending on ancient writings. While making these evaluations, etymological analysis, historical geography, topography and hydrography of the area have been taken into consideration.

Keywords