SİLİFKE’DE GÜÇLÜ BİR ÂYAN HÂNEDANI: GÖLGELİ-OĞULLARI

Author :  

Year-Number: 2016-2
Language : null
Konu :
Number of pages: 8-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı idarî taksimatına göre Silifke, İçel sancağının merkeziydi. Gölgeli-oğulları, bu kazanın en güçlü âyan ailesiydi. Ailenin kökenine dair mevcut bilgiler sınırlıdır. Yöredeki konar-göçer Yörük aşiretleri üzerinde nüfuzları tartışmasızdı. Aile mensupları, 17. yüzyılın ortalarından itibaren adlarından söz ettirmeye başladılar. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise tam manasıyla bir hânedana dönüştüler. İşte bu araştırmada Gölgeli-oğulları’nın, ortaya çıkışlarından 18. yüzyıl sonlarına kadarki yaklaşık yüz yıllık hikâyesi ele alınmıştır. Çalışmanın kaynaklarının neredeyse tamamı, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki defter serileri ve belgelerden müteşekkildir.

Keywords

Abstract

Silifke was the center of Içel sanjak according to the Ottoman administrative division. Gölgeli-oğulları was the most powerful âyan family in the district. Less is known about the origin of the family. Their influence on the nomadic tribes (Yörüks) were undisputable. Members of the family started to show up by the middle of 17. century. At the end of the century, they literally turned out to be a dynasty. In this study, from their emrgence to until the late 18. century, approximately a hundred year story of the Gölgeli-oğulları family, is handled. Almost all the source materials of the study composed of books and documents series in Prime Ministerial Ottoman Archives.

Keywords


 • Emecen, F. M. (2011). “Osmanlı Taşrasında Yerel Güçlerin Yükselişi, Kethudazâdeler Örneği”, Osmanlı Klasik Çağında Hanedan, Devlet ve Toplum, İstanbul: Timaş Yayınları, 363-392.

 • Ergenç, Ö. (1982). “Osmanlı Klâsik Dönemindeki ‘Eşraf ve A‘yân’ Üzerine Bazı Bilgiler”, Osmanlı Araştırmaları, III, (İstanbul), 105-118.

 • İnalcık, H. (1977). “Centralization and Decentralization in Ottoman Administration”, Studies in Eighteenth Century Islamic History, Eds. Thomas Naff & Roger Owen, Southern Illinois University Press, 27

 • Köse, E. (2013). Âyanlar Çağında İçel Sancağında Sosyal Hareketlilik, Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • McGowan, B. (2006). “Âyanlar Çağı, 1699-1812”, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C. 2 (1600-1914) (Çev. Ayşe Berktay), (Editör: Halil İnalcık ve Donald Quataert), İstanbul: Eren Yayınları, 761-884.

 • Nagata, Y. (1976): Muhsin-zâde Mehmed Paşa ve Âyânlık Müessesesi, Tokyo.

 • Nuri (2011): Nuri Tarihi, (Metin-İnceleme), Haz. Seydi Vakkas Toprak, Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul

 • Özkaya, Y. (1994). Osmanlı İmparatorluğu’nda Âyânlık, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics