BİR RESİM SERGİSİNDEKİ ZİYARETÇİLERİN KÜLTÜREL YAŞANTI OLARAK YAŞADIKLARI SÜRECE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (ADANA İLİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2016-2
Number of pages: 66-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde müze ve galeri mekânları önem arz etmektedir. Bu mekânlarda ziyaretçilerin yaşadığı süreç, hem formal, hem de informal eğitim süreci olarak görülmektedir. İzleyici ile mekânda yer alan ürünler arasında kurulan iletişim, aynı zamanda estetik deneyim olarak adlandırılmaktadır. Bu süreç bilişsel algı ve duyusal algılamanın bütünleşmesi ile kültürel bir yaşantı oluşturarak kişide etkiler bırakmaktadır. Kültürel yaşantı olarak kavramsallaştırılan bu sürecin izleyici görüşlerine göre incelenmesi çalışmanın ana problemini oluşturmaktadır. Bu araştırmada; M. Okan’ın “Yangın Öyküleri” adlı resim sergisindeki izleyicilerinin sergi boyunca yaşadıkları sürece ilişkin görüşlerine yer verilmiş, ayrıca sanat eğitimi alan ve almayan ziyaretçilere göre bu görüşlerin değişip değişmediğine bakılmıştır. Veriler nitel yöntem kullanılarak, görüşme tekniği ile toplanmıştır. Daha sonra, elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Bu araştırmada doğrultusunda, sergiye gelen katılımcılardan rastgele seçilen 13 kişiyle görüşme yapılmıştır. Araştırma sonucunda; resim sergisine gelen ziyaretçilerin hem maddi-manevi yaşantıları harekete geçiren hem estetik deneyim elde etme fırsatı sağlayan hem de zihinsel sürecin aktif olarak çalıştığı öğrenme olanağı elde ettikleri kanısına varılmıştır.

Keywords

Abstract

Nowadays, museum and gallery spaces have an importance. The process which was experienced in this places by visitors as Education process, is seen both formal and informal. The communication which is formed between the product and the visitors in the space, is also named as aesthetic experience. Forming a cultural live with the integration of the cognitive and sensetive perception, this process influence on the visitor. According to the vision of the visitors, the analysis of this process which is conceptualized as a cultural life accounts for The basic problem of the study. In this study the visions concerning the process that the visitors of the exhibition of M. Okan, named as “The Stories of Fire” experienced during the exhibition have taken place.according to the visitors both educated and non-educated with pedegogy of art, we have also observed if these visions differ or not. By using the qualitative method the data has been gathered with interview. After that, the obtained data will be analyzed in terms of content analysis. Throughout this study, we have interviewed with 13 visitors who were selected randomly among the participants who came the exhibitions. As a result of the research; visitors to the art exhibition, both material and spiritual life which provides the opportunity to obtain both mental and aesthetic experience raises the opportunity of learning it was concluded that the obtained process is actively working.

Keywords