İDARİ VE TOPLUMSAL AÇIDAN ANTAKYA KENTİNİN ÇEVRE SORUNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2015-1
Number of pages: 178-189
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlu var olmasından bu yana hep çevresiyle bir olmuş, onunla yaşamını sürdürmüş ve çevresiyle bütünleşmiştir. Gerekli ihtiyaçlarını çevresinden karşılamış tabii şartlar elverdiği ölçüde ondan istifade etmiş ve gelişen teknolojiyle birlikte onu şekillendirme gücüne de elde etmiştir. Bu açıdan insan ve tabii çevreye mekânsal olarak baktığımızda insan ve çevre arasında devamlı bir etkileşim olmuştur. Fakat tarihsel süreç içerisinde insanoğlunun çevreyle olan etkileşimi ve buna bağlı olarak bütünleşme durumu bir değişim ve dönüşüme uğramıştır. Öyle ki bu süreçte, çevrenin korunması, ona saygı duyulması, önem verilmesi kadar; çevrenin tahrip edilmesi, sömürülmesi ve kirletilmesi de zamana, mekâna, toplumlara ve toplumların değerlerini belirleyen faktörlere göre değişim göstermiştir. Bu bağlamda günümüzde küreselleşmeyle birlikte hız kazanan “mekânsal farklılık”, bir taraftan çevre algısının nedeni olarak görülebilirken diğer taraftan sonucu olabilmektedir. Çünkü çevre, mekân boyutunda ele alındığında sınırlar yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası ve küresel düzeye uzanan bir değişiklik arz etmektedir. Özelikle sanayi devrimi sonrası yaşanan yoğun nüfus artışı, kırsal kesimden kente doğru artan göç, tarımsal, evsel ve sanayi kaynaklı kirlilik, küresel iklim değişikliği, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının aşırı tüketimi, ormanların sürdürülebilirlik esası gözetilmeden yok edilmesi gibi birçok sorun çevre sorununa yol açmıştır. Bu durum kimi zaman idareden kaynaklı yönetim ve politika sorunları kimi zaman da toplumun çevreye bakış açısı ve verdiği değer ölçüsünde sonucu ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, Antakya’da hem idari boyutta yönetsel olarak hem de toplumsal açılardan, çevre sorunlarının tespitini yapmayı ve çözüm önerilerinde bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada görüşme tekniği uygulanmış ve başta Antakya Belediyesi olmak üzere diğer kurumlarda konuyla ilgili yetkili personel ve halkla görüşmeler yapılmış, elde edilen veriler değerlendirilerek çalışmaya aktarılmıştır.

Keywords

Abstract

Since human beings have occurred he always existed with his environment and continued its life and integrated with its surroundings. He has met around the needs required extent to which natural conditions permitting him to have resigned, has also been shaping power with evolving technology. In this respect, we look at spatial human and natural environment has been an ongoing interaction between man and the environment. But in the historical process of interaction with the human environment and consequent integration situation has undergone a change and transformation. So much so that in the process, protect the environment, respect him, so emphasis; The destruction of the environment, exploitation and pollution of the time, the space has varied according to factors that determine the values of the community and society. In this context, today's winning pace with globalization "spatial diversity", on the other hand can cause the results to be seen as a party of the environmental perception. Because environmental limits in space Considering the size of local, regional, national, international and global level to supply leading to a change. Especially industrial revolution after the intense population growth, migration from rural increasingly to urban, agricultural, domestic and industrial pollution, global climate change as a result of excessive consumption of the resulting climatic changes underground and aboveground resources, lead to many problems environmental problems such as the forests are not being sustainable basis is observed It has opened. This case originated from some policy management and time management problems sometimes arose as a result of the extent of the value given perspective on society and the environment. This study, in Antioch as well as managerial and administrative dimension in social ways, making the detection of environmental problems and aims to present the solutions. Interview techniques applied in this study and in particular including Antakya Municipality authorized personnel and the data obtained made public meeting on the subject in other institutions were evaluated and transferred to the study.

Keywords