YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR

Author:

Year-Number: 2018-6
Number of pages: 74-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin bilimsel araştırma sürecinde karşılaştıkları zorlukların tespit edilmesi ve karşılaşılan zorlukların çözümüne yönelik öğrenci önerilerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Türkiye’nin batısında yer alan bir üniversitede Türkçe Eğitimi ve Yabancı Dil olarak Türkçenin Öğretimi bilim dallarında öğrenim gören yüksek lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış olup araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; yüksek lisans öğrencilerinin bilimsel araştırma sürecinde sırasıyla kaynaklara ulaşma, uygulama yapma, verilerin toplanması ve analizi, örnekleme ulaşma, yöntem belirleme, danışman ile iletişim, giriş bölümünün yazımı, zaman yönetimi, SPSS kullanımı gibi konularda zorlandıklarını dile getirmişlerdir. Bu zorlukların aşılabilmesi içinse uygulamaya daha fazla yer verilmesi, yabancı dil sorunun çözülmesi, veri tabanlarına ulaşım imkânlarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to determine the difficulties encountered in the scientific research process of the students who are studying at the graduate school and to take the student suggestions for solving the difficulties encountered. Case study was used in this study. The sample of the study at a university located in the west of Turkey and the Turkish Education Turkish Teaching as a Foreign Language constitutes graduate students studying in the sciences. The research sample group constitutes master students in Turkish Education and Teaching Turkish as a Foreign Language department at a university located in the west of Turkey. Semi-structured interview form was applied in the study and the data obtained in the research were analyzed by content analysis method. According to the findings of the research; master students stated that have difficulties in reaching and applying resources, collecting and analyzing data, reaching sampling, setting method, communicating with advisor, writing the introduction part, time management, using SPSS in the scientific research process respectively. In order to overcome these difficulties, they expressed that application should be given more space, foreign language problem must be solved and access to databases should be improved.

Keywords