Yazım ve Yayın İlkeleri


ETİK KURUL İZNİ

2020 TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri 8. maddesi kapsamında dergimize gönderilen etik kurul kararı gerektiren insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için (anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanan nitel ya da nicel yöntemlerle yürütülen her türlü çalışmaetik kurul izni alınmış olması gerekmektedir. Bu konuda,

  • Etik kurul izni belgelendirilip dergi sistemine yüklenmelidir.
  • Etik kurul izni ile ilgili kurul adı, tarih ve sayı numarası makale birinci sayfası ve yöntem kısmında belirtilmelidir.
  • Olgu sunumlarında (görüşmeler vb.) verilerin toplandığı kişilerden, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. 
  • Çalışma sürecinde başkalarına ait ölçek anket ve belgelerin kullanımında sahiplerinden gerekli izinlerin alındığı belirtilmelidir.
  • Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir. 

Not: 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş, bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir. Bu kapsamda olan çalışmalarda bu durum belirtilmelidir.

Not: Herhangi bir üniversiteye bağlı olmayan araştırmacılar kendilerine en yakın üniversite etik kurulundan bu belgeyi alabilirler.

 

YAYIN İLKELERİ

1- Çukurova Araştırmaları dergisi; mart (bahar)  haziran (yaz) ve aralık (kış) aylarında olmak üzere yılda üç defa yayınlanmaktadır. 

2- 2015 yılında yayın hayatına başlayan Çukurova Araştırmaları dergisinde; sosyal bilimlerle ilgili dil, edebiyat, tarih, sosyoloji, felsefe, coğrafya, arkeoloji, antropoloji, tiyatro ve drama, sanat, eğitim gibi çeşitli alanlarda yapılan araştırmalara yer verilmektedir. 

3- Çukurova Araştırmaları, hakemli bir dergidir. Yayımlanması için dergiye gönderilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından yayın ilkeleri bakımından incelenir ve değerlendirilmek üzere alanın uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakemlere yazar adı gönderilmez, yazarlara da hakem adı bildirilmez. Raporlar üç yıl süreyle saklı tutulur. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz ise yazı üçüncü bir hakeme gönderilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek son kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve yayın kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez.

4- Çukurova Araştırmaları’nda yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı derginin kendisine devredilmiş sayılır. Yayınlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu ve yazım tercihleri, yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5- Çukurova Araştırmaları’na gönderilen yazılarda daha önce yayımlanmamış olma şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, tezden çıkarılmış makaleler, bu durum belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.

6- Çukurova Araştırmaları'nın yayın dili Türkiye Türkçesidir. Ancak yayın ilkelerine uygun olmak şartıyla, her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde diğer dillerde yazılmış yazılara da yer verilebilir. Ayrıca, dergide çeviri yazılar ve tanıtmalar da yayımlanabilir.

7- Yazılar, önce dergiye üye olunduktan sonra derginin www.cukar.org adresinde bulunan "Giriş Yap" kısmından yazar olarak gerekli işlemler yapılmak suretiyle gönderilmelidir.  Burada yazarlar, yazılarının durumu, hakem raporları ve yayımlanacağı tarihi kendilerinin oluşturacağı bir şifre ile görebilmektedirler. Hakem raporları doğrultusunda düzeltilmek üzere yazarlarına gönderilen yazılar, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra internet üzerinden en geç bir ay içinde tekrar dergiye ulaştırılmalıdır. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.

8- Dergimize gönderilen yazılar için makale süreçleri başlamadan önce ücret (200 TL) talep edilmektedir. Derginin elektronik yayın işleyişi; intihal raporu, makalelerin uluslararası indekslere tanıtılması, DOI numaralarının satın alınması gibi işlemler ücret karşılığında yapılmaktadır. Ödeme yapıldıktan sonra makalenin işleme alındığını belirten mail gönderilmektedir.

YAZIM KURALLARI

Makale Başlığı

Makalede Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir. Önce Türkçe başlık ve özet yazılmalı daha sonra İngilizce başlık yazılmalıdır. Başlıkların tamamı kalın, büyük harflerle ve ortalı yazılmalı, yazı boyutu ise 14 punto olmalıdır. Her iki başlığın da aralık değeri önce 24 nk, sonra 0 nk şeklindedir. 

Yazar Adı ve Adresi

Çalışma başlığının altında yazar adına yer verilmelidir. Yazar adının tamamı kalın, yazar isminin ilk harfi büyük, soyadının ise tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. Yazar adı ortalı yazılmalı, yazı boyutu ise 12 punto olmalıdır. Yazar adının aralık değeri önce 12 nk, sonra 12 nk şeklindedir. Yazar adına dip not eklenmesi suretiyle dipnotta yazarın unvanı, görev yaptığı kurumu, bölümü/enstitütüsü, kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi ve ORCID bilgilerine yer verilmelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından sisteme eklendiği ya da dergiye gönderildiği editör tarafından görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra yazıya editör tarafından eklenecektir.

Öz

Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden, 200-300 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özet (Abstract) bulunmalıdır. Özetler italik ve her iki kenara yaslı olmalıdır. “Abstract” ve “Öz” başlıkları ise sadece baş harfi büyük olacak şekilde kalın yazılıp ortalanmalıdır. Hem özet metinlerinin hem de başlıklarının yazı boyutu 10, aralık değeri ise önce 6 nk, sonra 0 nk şeklindedir.

Anahtar Kelimeler

Makalede 3-5 kelimelik anahtar kelime/keywords kullanılmalıdır. Anahtar kelimeler (keywords) başlığı ilk harfleri büyük olacak şekilde yazı tipi kalın ve 10 punto ile sola hizalı yazılmalıdır. Devamında gelen anahtar kelimelerin ise yazı tipi  italik olmalı ve sadece ilk kelime ile özel kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

Giriş

Giriş başlığı İngilizce özetten ve anahtar kelimelerden (Keywrods) sonra yer almalı, sola yaslanmalı ve 11 punto ile kalın ve tamamı büyük yazılmalıdır.

Ana Metin

Yazılar “Cambria” yazı tipi ile tek satır aralığıyla, 11 punto yazılmalı ve iki yana yaslanmalıdır. Satırlar tek aralıklı olmakla birlikte aralık değeri önce 6, sonra 0 şeklinde düzenlenmelidir. Ayrıca özel bir yazı tipi kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi yazı ile beraber gönderilmelidir.

Başlıklar

“Giriş, Bulgular, Sonuç, Kaynakça ve Ekler” başlıkları kalın, büyük harflerle yazılmalı ve öncesinde bir satır boşluk bırakılarak sola yaslanmalıdır. Başlıkların yazı boyutu ise 11 punto olmalıdır.

Alt başlık sarmalında da başlıklar sola yaslanmalıdır. Birinci düzey başlıklar koyu, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde 11 punto ile yazılmalıdır. İkinci düzey başlıkların sadece ilk kelimesi büyük harfle başlamalı ve başlık 11 punto ile yazılmalıdır. Üçüncü düzey başlıkların başında Roma rakamları kullanılmalı, rakamlar da 0,5 cm içeri girintili başlamalı ve 11 punto ile sadece ilk kelimesi büyük olacak şekilde başlıklar yazılmalıdır.

Belge, Tablo, Şekil ve Grafiklerin Kullanımında Uyulacak Esaslar

Şekil, fotoğraf, grafik ve çizimlere sıra numarası verilmeli ve metin içinde yeri geldikçe bu sıra belirtilip üzerine başlığı, nakledildiyse alt yazıda kaynağı yazılmalıdır. Tablo, şekil, grafik vb. başlıklar yazılırken “Tablo 1. Grafik 1. Şekil 1.” kısmı koyu yazılmalı sonrasında yer alan açıklamalar ise italik, kelimelerin sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalı, sonuna nokta eklenmemeli ve ortalanmalıdır.

Ekler

Ekler (belgeler), yazının sonunda verilmeli ve altında belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ile bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun bir şekilde kaynak yer almalıdır.

Sayfa Yapısı

Yazılar Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmedir.

Kâğıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluğu

2.5 cm

Alt Kenar Boşluğu

2.5 cm

Sağ Kenar Boşluğu

2.5 cm

Sol Kenar Boşluğu

2.5 cm

Yazı Tipi

Cambria

Yazı Tipi Stili

Normal

Boyutu (normal metin)

11

Boyutu (dipnot metin)

9

Paragraf Aralığı

Önce: 6 nk, Sonra: 0 nk

Satır Aralığı

Tek

Sayfa Girintisi

Sadece makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı ile özetlerinin bulunduğu kısım (yazar künye bilgilerinin verildiği dipnot dahil) sağ ve soldan 0,5 daha girintili olmalıdır.

Paragraf Girintisi

Metinde paragraf girintisi kullanılmamalıdır.


Kaynak Gösterimi

Kaynakların doğruluğu yazarların sorumluluğundadır. Notlar ve referanslar ayrılmalıdır. Varsa notlar metnin içinde numaralandırılıp, sayfa altına numara sırasına göre yerleştirilmelidir. Ayrıca kaynakça kısmında 1.25 cm asılı girinti girilmeli ve yazı boyutu 10 punto olarak ayarlanmalı ve kaynaklar arasında önce 6 nk, sonra 0 nk aralık koyulmalıdır.

Dergimize gönderilecek makalelerde APA-VI versiyonu kullanılmalıdır. Bu sebeple, gönderilecek makalelerin aşağıdaki kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir.

 

ÖRNEK KAYNAK GÖSTERİMİ

Tek Yazarlı Kitap

Metin içinde: (Soyad, Yıl, s. XX)

Kaynakçada:

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

 

Örnek:

Metin içinde: (Umar, 1993, s. 55)

Kaynakçada: Umar, B. (1993). Türkiye’deki tarihsel adlar. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

 

 

Tek Editörlü Kitap

Metin içinde: (Soyad, Yıl, s. XX)

Kaynakçada:

Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

 

Örnek:

Metin içinde: (Özkan, 2014, s. 20)

Kaynakçada: Özkan, B. (Ed.). (2014). Çocuk yazını araştırmaları - 1. Mersin: Karahan Kitabevi.

 

İki veya Daha Fazla Yazarlı Kitap Ya da Editörlü Kitap

Metin içinde: (İlk Yazarın Soyadı ve İkinci Yazarın soyadı, Yıl, s. XX)

Kaynakçada:

İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri., İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. ve Üçüncü Yazarın Soyadı, Üçüncü Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Yer: Yayınevi.

 

Örnek:

Metin içinde: (Erdem ve Akkaya, 2018, s. 20)

Kaynakçada: Erdem, M. D. ve Akkaya A. (Ed.). (2018). Türk dili ve edebiyatı öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 

Çeviri Kitaplar

Metin içinde: (Soyad, Yıl, s. XX)

Kaynakçada:

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.

 

Örnek:

Metin içinde: (Adorno, 2013, s. 15)

Kaynakçada: Adorno, T. W. (2013). Kültür endüstrisi kültür yönetimi. (N. Ülner, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Derlemede Yer Alan Bir Yazı ya da Bölüm

Metin içinde: (Soyad, Yıl, s. XX)

Kaynakçada:

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığıEditörün adının/adlarının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

 

Örnek:

Metin içi: (Akçamete, 2009, s. 29)

Kaynakçada:  Akçamete, G. (2009). Özel eğitime başlangıç. G. Akçamete (Ed.), Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim (ss. 29-74). Ankara: Kök Yayıncılık.

 

Dergi Makaleleri

Metin içinde: (Soyad, Yıl, s. XX)

Kaynakçada:

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük ŞekildeCilt İtalik Şekilde(Sayı), Sayfa Numara Aralığı.

 

Örnek:

Metin içinde: (Eryaman, 2019, s. 13)

Kaynakçada: Eryaman, M. (2019). Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait Niğde Gökgöl Göleti ve Gebere Barajı. Çukurova Araştırmaları, 5(1), 1-21.

 

Yayımlanmamış Yüksek lisans/Doktora tezleri

Metin içinde: (Soyad, Yıl, s. XX)

Kaynakçada:

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.

 

Örnek:

Metin içinde: (İnce, 2010, s. 33)

Kaynakçada: İnce, A. (2010). Eski Mut evleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).  Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

 

Bildiriler

Metin içinde: (Soyad, Yıl)

Kaynakçada:

Sunan, A. A. (Yıl, Ay). Bildiri ya da poster başlığı. Kuruluş Adının toplantısında sunulan bildiri ya da poster,Yer bilgisi.

 

Örnek:

Metin içinde: (Çınar, Doğan ve Seferoğlu, 2015)

Kaynakçada: Çınar, M., Doğan, D. ve Seferoğlu, S. S. (2015, Şubat). Eğitimde dijital araçlar: Google sınıf uygulaması üzerine bir değerlendirme [Öz]. Anadolu Üniversitesi Akademik Bilişim konferansında sunulan bildiri, Eskişehir.

 

Filmler

Metin içinde: ( Yapımcının Soyadı, Yapım Yılı)

Kaynakçada:

Yönetmenin Soyadı, Yönetmenin Adının Baş Harfleri. (Yönetmen). (Yıl). Filmin adı italik şekilde. Prodüksiyon şehri: Prodüksiyon şirketi ismi.

 

Örnek:

Metin içinde: (Zemeckris, 1994)

Kaynakçada: Zemeckis, R. (Yönetmen). (1994). Forrest Gump. USA: Paramount Pictures.

 

İnternet kaynakları

Metin içinde: (Kurum adı ya da yazar soyadı, Yıl)

Kaynakçada:

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

 

Örnek: (COE, 2019)

COE (Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi),  Granada sözleşmesi. Erişim tarihi:10.05.2019,

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR-14268/avrupa-mimari-mirasinin-korunmasi-sozlesmesi.html

 

Bu ilkelere uymayan makaleler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

Diğer Hususlar

1) Yazılar; notlar, tablo, şekil, grafik ve referanslar dâhil 25 sayfayı geçmemelidir.

2) Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

3) Özet, abstract, anahtar kelime ve keywords içermeyen makaleler dikkate alınmayacaktır.

4) Dergiye gönderilen çalışmalarda dil bilgisi kurallarına (yazım, noktalama, açıklık, anlaşılırlık vs.) riayet etme mecburiyeti vardır. Bu nedenle oluşabilecek problemler ve eleştirilerden tamamen yazar sorumludur.

5) Dergiye gönderilen yazıların bütün telif hakları dergiye ait olup ÇUKAR’dan izin alınmaksızın başka bir yerde yayınlanamaz, çoğaltılamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Ayrıca yazılardan doğabilecek herhangi bir yasal sorumluluk yazara/yazarlarına aittir.

6- Metin içinde vurgulanmak istenen yerler koyu yazılmamalı, bunun yerine italik yazma ya da tırnak içine alma yoluna gidilmelidir.

7- Makalede kullanılacak kısaltmalarda TDK yazım kılavuzu esas alınmalıdır.