GÖÇEBE TOPLUM, KÜLTÜREL İZLER VE MİMARİ: MI'KMAQ HALKI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2022-17
Number of pages: 535-547
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göçebe toplumlar sosyo-kültürel özellikleri ve yaşam biçimlerini sürdürdükleri coğrafya ile birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Göçebe toplumların yaşadıkları mekânlar, yaşam biçimleri, çevrenin iklim özellikleri, bölgenin coğrafik yapısı ile şekillenir ve değişir. Şekillenen mimari ve değişen mimari öğeler hem toplum hemde bölge hakkında daha geniş bilgilere ulaşmamızı sağlar.

Mi’kmaq toplumu Kanada’nın Nova Scotia eyaletinde yaşayan bir grup halkın atalarını tanımlar.1604 yılında Nova Scotia’ya gelerek yerleşen Fransız ve 1607 yılında gelen İngiliz kolonileri yerli göçebe Mi’kmaq halkının geçim kaynaklarına ortak olurlar. Aralarında gerçekleşen ticaret ile artan kaynak talebi, besin kaynaklarının azalmasına ve yerleşim bölgesi tartışmalarına yol açar. Barışçıl bir toplum olan Mik’maq’lar iç bölgelere göç etmek zorunda kalır. Avrupa kolonilerinin yeni kıtayı keşifleri sonucu göçleri devam ederek sayıları artar ve kıyı bölgeleri dışında iç bölgelerede yerleşmeye başlarlar. Yüzyıllar süren bu durum yerel halkın yerleşim alanlarını, yaşam biçimlerini, kültürlerini, inanç biçimlerini ve dillerini kaybetmelerine yol açar.

Bu çalışma ile, asimilasyona uğramış göçebe bir topluluk olan Mi’kmaq halkının, geçmiş yaşam alanlarını tarifleyen Wigwam çadırlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Nova Scotia Arşivi ve Halifax Halk Kütüphanesi envanterleri incelenmiş, kültürel bellek aracı olarak fotoğraflardan yararlanılmıştır. 1750’lerdan günümüze kadar ulaşmış olan yaşam alanlarının izleri, arşiv fotoğrafları ve tarihi haritaları ile takip edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda Wigwam çadırlarının biçimsel kurgusu, malzeme kullanımı, çadır içi kullanım şekli açıklanmıştır.

 

Keywords

Abstract

The sociocultural characteristics of nomadic societies and the geography in which they live, separate them. The places where nomadic societies live are shaped and changed by the climatic characteristics of the environment and the geographical structure of the region and affect their lifestyles. We can learn more about society and the region through shaped architecture and changing architectural elements.

The Mi'kmaq society defines the ancestors of a group of people living in Nova Scotia Province of Canada. Nomadic people shared the livelihood of the French colonists who came to Nova Scotia in 1604 and the English colonists who came in 1607. The trade between them and the increased demand for resources led to decreased food resources and settlement disputes. Mik'maq, a peaceful society, are forced to migrate inland. Due to the European colonies' discovery of the new continent, their migration continued, their numbers increased, and they settled in the interior regions away from the coasts. Over centuries, this situation has caused the local people to lose their way of life, living space, culture, belief, and language.

This study aims to examine Wigwams that describe the past habitats of the Mi'kmaq people, an assimilated nomadic group. This study examined the Nova Scotia Archive and Halifax Public Library inventories, and photographs were used as cultural memory resources. Archival photographs and historical maps were used to track the living spaces that have survived from the 1750s to the present. Consequently, the shape of the Wigwam is explained, as well as the materials used and the features of use inside the tent.

Keywords