TARTIŞMA PROGRAMLARINDA CİNSİYET DEĞİŞKENİNE BAĞLI SÖZ KESME OLGUSUNA YÖNELİK BİR KARŞILIKLI KONUŞMA ÇÖZÜMLEMESİ

Author:

Year-Number: 2022-17
Number of pages: 325-339
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karşılıklı konuşma, iletişim katılımcılarının ortak ilgi ve amaçları doğrultusunda iletişim kurmalarını sağlayan işbirlikçi bir öze sahiptir ve bu özün korunmasını sağlayan kurallar dizisini içerir. Ancak, günlük yaşamdaki karşılıklı konuşma etkinlikleri göz önüne alındığında bu etkileşimlerin her zaman işbirlikçi ve kurallı bir biçimde yapılandırılmadığını; aksine karşılıklı konuşmaların kimi zaman söz kesme gibi edimlere başvurulması yoluyla bilinçli olarak yarışçı bir biçimde gerçekleştirildiğini görmek mümkündür. İşte karşılıklı konuşmanın bu türden bir edimi içermesi, söz kesmenin iletişimdeki güç, baskınlık, denetim gibi işlevlerine işaret etmektedir. Bu çalışmada da, söz kesme ediminin bu işlevlerinden yola çıkarak ilgili edimin cinsiyet değişkeniyle olan ilişkisinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmanın veri tabanını CNN Türk kanalında yayımlanan dört siyasi tartışma programı oluşturmaktadır. Bu programlar seçkili örneklem yoluyla belirlenmiştir. Her tartışma programından toplam onar dakikalık kesitler alınmış ve bu kesitler karşılıklı konuşma çözümlemesi çerçevesinde incelenmiştir. Bir programın yönetilmesinden sorumlu kişi olması nedeniyle gücü elinde tutması ve dolayısıyla daha sık söz kesmesi beklenen taraf olan moderatörlerin, cinsiyetlerine bağlı olarak katılımcılar tarafından ne sıklıkta söz kesme edimine maruz kaldıkları niteliksel ve niceliksel olarak saptanmış, bu saptama sonucunda söz kesme ediminin cinsiyet değişkeniyle yakından ilişkili olduğunu ortaya koyan bulgular elde edilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde, elde edilen niteliksel ve niceliksel bulgular toplumsal cinsiyet çerçevesinde bütünleşik bir biçimde değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Conversation has a collaborative essence that enables communication participants to communicate in line with their common interests and purposes, and includes a set of rules that ensure that this essence is preserved. However, considering the conversation activities in daily life, these interactions are not always structured in a cooperative and regular way; on the contrary, it is possible to see that conversations are carried out consciously in a competitive way, sometimes by resorting to acts such as interrupting. The fact that conversation includes such an act indicates the functions of interruption in communication such as power, dominance and control. In this study, it is aimed to reveal the relationship of the related act with the gender variable, based on these functions of the act of interrupting. For this purpose, the database fort his study consists of four political discussion programs broadcast on CNN Türk . these programs were determined through selected sampling. A total of ten-minute sections were taken from each discussion program and these sections were analyzed within the framework of conversational analysis. Iwas determined qualitatively and quantitatively how often the moderators, who are expected to hold the power and therefore interrupt more frequently, are exposed to interruption by the participants, depending on their gender, as they are the person responsible for the management of a program. Findings revealing that it is closely related to the variable were obtained. In the conclusion part of the study, the qualitative and quantitative findings obtained were evaluated in an integrated manner within the framework of gender.

Keywords