DESTİNASYONLARDA REKABET: AKDENİZ ÇANAĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2021-14
Number of pages: 470-480
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm endüstrisinin sosyo-ekonomik büyüme, istihdam yaratma, bulunduğu bölge halkının refah düzeyini artırma gibi bir itici güç durumunda olması, son yıllarda ülkeleri turistik destinasyonlara önem vererek, sürekli iyileştirme ve geliştirme çabalarına itmiştir. Bu iyileştirme süreçlerinde işletmelerin rekabet üstünlüğü yakalayabilmek için hangi avantajlara ve dezavantajlaraahip olduklarını bilmeleri faydalı olacaktır. Bu nedenle araştırmanın amacı, Türkiye’nin Akdeniz çanağında bulunan rekabet üstünlüğüne sahip en güçlü destinasyon bölgelerinin tespit edilmesi ve rekabet düzeylerini etkileyen unsurlar ile avantajlı ve dezavantajlı faktörlerin belirlenmesidir. Çalışmada, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından yayımlanan Tourism Highlights 2020Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayımlanan Seyahat ve Turizmde Rekabet Edebilirlik Raporları’nın 2019 yılına ait verilerinden yararlanılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmış, veri toplama aracı olarak doküman inceleme yöntemleri ile verilere ulaşılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Mısır ve Türkiye’nin Akdeniz çanağı bölgesinde rekabet üstünlüğüne sahip ülkeler oldukları tespit edilmiş ve bu ülkelerin rekabet avantajı ya da dezavantajına sahip oldukları kriterler belirlenmiştir. Araştırma ile İspanya ve Fransa’nın bu kriterlerden çoğunu karşıladığı sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye’nin ise “emniyet ve güvenlik”, “sağlık ve hijyen”, “insan kaynakları ve istihdam”, “iş çevresi”, “bilgi iletişim teknolojileri”, “yer ve liman alt yapısı” kriterlerinde rakiplerinin gerisinde yer alırken, “fiyat üstünlüğü”, “hava taşımacılığı”, “doğal, kültürel kaynaklar” ve “iş seyahatleri” kriterlerinde ise iyileştirme olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The fact that the tourism industry is a driving force for socio-economic growth, job creation, and increasing the welfare level of the people of the region has pushed countries to continuous improvement and development efforts by giving importance to touristic destinations in recent years. In these improvement processes, it will be useful for businesses to know what advantages and disadvantages they have in order to gain a competitive advantage. For this reason, the purpose of the research is to determine the strongest destination regions with a competitive advantage in the Mediterranean region of Turkey and the advantageous and disadvantageous factors that affect the competitiveness of these regions. In this study, the data of Tourism Highlights 2020 published by the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) and the 2019 Travel and Tourism Competitiveness Reports published by the World Economic Forum (WEF) were used. In the research, the qualitative research method was used, and the data were obtained with document analysis methods as a data collection tool. According to the findings of the research, it has been determined that Spain, France, Italy, Portugal, Greece, Egypt and Turkey are the countries that have a competitive advantage in the Mediterranean basin region and the criteria that these countries have a competitive advantage or disadvantage are determined. With the research, it was concluded that Spain and France met most of these criteria. While Turkey lags behind its competitors in the criteria of "safety and security", "health and hygiene", "human resources and employment", "business environment", "information communication technologies", "ground and port infrastructure”, it has been determined that there is an improvement in the criteria of "price superiority", "air transportation", "natural and cultural resources" and "business travels".

Keywords