YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA GELENEKSEL TÜRK TİYATROSUNUN KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2021-14
Number of pages: 454-469
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde son yıllarda uygulanan yeni politikalarla Türkçe öğretimi büyük önem kazanmaya başlamıştır. Günümüzde öğrenim görmek için Türkiye’ye gelen öğrenci sayısında da artış gözlenmektedir. Dil öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler temelde dil becerilerinin geliştirilmesine yöneliktir. Temel dil becerilerini geliştirmek bir dili öğretmenin yanı sıra o dili etkili bir şekilde kullanabilme açısından da önemlidir. Bu amaçla kullanılan birincil materyalleri ders kitapları oluşturmaktadır. Ders kitapları dil bilgisi öğretiminin yanında; kültür aktarımında da büyük öneme sahiptir. İçerdiği kültürel manada zengin metinlerle dil öğrenenlere hedef dilin kültürü hakkında geniş bir içerik sunmaktadır. Bu kültürel zenginliklerden biri de şüphesiz geleneksel Türk tiyatrosu metinleridir. Bu metinler; Türk kültürünü tarihi zenginliği ile yansıtan eserlerden olması yönüyle de dil öğretimi kitaplarında mutlaka yer verilmesi gereken metinlerdir. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde geleneksel Türk tiyatrosu metinlerinin kullanımına dikkat çekmek ve yabancı dil olarak Türkçe öğretmek amacıyla sıklıkla kullanılan, Yunus Emre Enstitüsüne ait Yedi İklim Yabancılara Türkçe Öğretimi Seti ders kitaplarının (A1,  A2, B1, B2, C1, C2) seviyeleri, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Setinin (A1, A2,B1, B2, C1,) seviyeleri ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Setinin (A1, A2, B1, B2, C1,) seviyelerindeki ders kitaplarını geleneksel Türk tiyatrosu metinlerinin kullanımı yönünden incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel yöntem benimsenmiş, veriler doküman inceleme yolu ile toplanıp ilgili veriler doküman analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sıklıkla kullanılan ilgili ders kitaplarında geleneksel Türk tiyatrosu metinlerine yeterince yer verilmediği belirlenmiş ve bu sorunun çözümüne yönelik geliştirilen öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

With the new policies implemented in our country in recent years, Turkish education has begun to gain great importance. Today, a raise is observed in the number of students coming to Turkey to study. The methods and techniques used in language education are basically aimed at developing language skills. Improving basic language skills is important not only for teaching a language, but also for using the language effectively. The primary materials used for this purpose are textbooks. Textbooks are of great importance in the transfer of culture as well as grammar education. With its culturally rich texts, it offers language learners a wide range of content about the culture of the target language. One of these cultural riches is undoubtedly the texts of the traditional Turkish theater. These texts are the texts that should be included in language education books as they reflect Turkish culture with its historical richness. In this study, it is aimed to draw attention to the use of traditional Turkish theater in Turkish education as a foreign language and to examine the books of the Yunus Emre Institute (Yedi İklim textbooks, which are Turkish education sets for foreigners, Yeni Hitit Turkish language education set for foreigners and İstanbul Turkish language education set for foreigners) at the levels (A1, A2, B1, B2, C1, C2), which are frequently used to teach Turkish as a foreign language, in terms of the use of traditional Turkish theater texts.  Qualitative method was adopted in the study, data were collected through document analysis and related data were evaluated by document analysis method. As a result of the research, it was determined that traditional Turkish theater is not sufficiently included in the relevant textbooks, which are frequently used in Turkish education as a foreign language, and suggestions for the solution of this problem are presented.

Keywords