YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE B2 DÜZEYİ DERS KİTAPLARINDAKİ YAZMA ALIŞTIRMALARININ İLETİŞİMSEL YETİ GELİŞTİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-12
Number of pages: 175-193
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma yabancılar için Türkçe B2 düzeyi ders kitaplarındaki yazma bölümü alıştırmalarının iletişimsel yeti geliştirme açısından incelenmesini hedeflemektedir. Bu bağlamda, amaçlı örneklem yoluyla yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanan “İstanbul Yabancılar için Türkçe” (2015), “Yedi İklim Türkçe” (B2, 2016) ve “Yabancılar için Türkçe” (Gazi, 2014) B2 düzeyi ders kitapları incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma deseni kapsamına giren doküman incelemesi yöntemi, verilerin analizi için ise betimsel analiz kullanılmıştır. Ders kitaplarındaki yazma bölümü alıştırmaları temel dil becerilerinin bütünleşik olduğu ve bir alandaki gelişimin diğer beceri alanlarını da olumlu yönde etkilediği gerçeği doğrultusunda doğrudan ve dolaylı olarak iletişimsel yeti geliştirmeye yönelik yazma alıştırmaları şeklinde temalara ayrılmıştır. Bu temalara göre ele alınan üç kitaptaki yazma bölümü alıştırmaları türler ve iletişimsel yeti açısından incelenmiştir. İnceleme sonucunda bu söz konusu bölümlerde yirmi beş farklı türde yazma alıştırmasına yer verildiği görülmüştür. Elde edilen veriler betimsel analizde en çok kullanılan frekans ve yüzde dağılımına göre sayısal olarak ifade edilmiş ve daha sonra yorumlanmıştır. B2 düzeyindeki yabancılara Türkçe öğretimi için tasarlanan üç ders kitabında da iletişimsel yeti gelişimine doğrudan ve dolaylı olarak olumlu anlamda etki sağlayacak yazma alıştırmalarına yer verildiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak, iletişimin farklı yabancı dillerde çeşitli konularda zorunlu haline geldiği günümüzde, yabancılar için hazırlanan ders kitaplarında öğrenenin iletişimsel yeti gelişimine doğrudan katkı sağlayacak yazma alıştırmalarına daha fazla yer verilmesinin gerekliliği ifade edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to investigate the writing section exercises in level B2 Turkish textbooks for foreigners in terms of developing communicative competence. In this context, level B2 textbooks “Istanbul Turkish for Foreigners” (2015), “Yedi İklim Turkish” (B2, 2016) and “Turkish for Foreigners” (Gazi, 2014) prepared for teaching Turkish to foreigners were examined through purposeful sampling. In the study, the document analysis method included in the qualitative research design and descriptive analysis was used to analyze the data. Writing exercises in the textbooks are divided into themes in the form of writing exercises that aim to develop communicative competence directly and indirectly in line with the fact that basic language skills are integrated and development in one field positively affects other skill areas. Writing section exercises in three textbooks that are addressed according to these themes are examined in terms of genres and communicative competence. As a result of the investigation, it was seen that there are twenty five different types of writing exercises in these sections. The data obtained were expressed numerically according to the frequency and percentage distribution that are mostly used in descriptive analysis and then interpreted. It is understood that writing exercises that will directly or indirectly have a positive effect on the development of communicative competence are included in all three textbooks designed for teaching Turkish to foreigners at B2 level. As a result, it is stated that in today's world where communication has become compulsory on various subjects in different foreign languages, writing exercises that will directly contribute to the development of the learner's communicative competence should be included much more in the textbooks prepared for foreigners.

Keywords