YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE HAYAT BOYU TÜRKÇE 1-2-3 (6-12 YAŞ) SETLERİNİN DİNLEME ETKİNLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-12
Number of pages: 145-174
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin etkili olarak sağlanabilmesi hedefleniyorsa temel düzeyde öncelikli olarak dinleme becerilerine ağırlık verilmelidir. Dinleme becerisinin geliştirilmesi diğer dil becerilerine temel oluşturması açısından önemlidir. Dinleme becerisini geliştirmenin yolu da dinleme etkinliklerinin nicelik olarak artırılması, tür yönünden çeşitliliğin sağlanması ve içeriğin yaş seviyesine uygun olmasından geçmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen kesim çocuk olduğu zaman ders kitaplarında aranması gereken özellikler de farklılaşmaktadır. Yaş itibariyle oyun çağında olan küçük gruplar; içeriğinde günlük yaşamın, oyunların, canlandırma ve sosyal etkileşimin olduğu etkinliklerle desteklenmiş kitaplara ihtiyaç duymaktadırlar. Söz edilen kitle için hazırlanacak ders kitaplarında bu hususlara özellikle dikkat edilmesi gerektiği ifade edilebilir. Bu nedenle ders kitaplarında kullanılan dinleme etkinliklerinin sayılarının fazla olması ve dinleme etkinliklerinin türünün çeşitlendirilmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı PIKTES projesinde yabancı dil olarak Türkçe öğretim alanında ders kitabı olarak kullanılan “Hayat Boyu Türkçe 1-2-3 (6-12 Yaş)” setinin dinleme becerisine yönelik oluşturulan dinleme etkinliklerini incelemektir. Araştırmada dinleme etkinliklerinin sayı bakımından ünitelere göre dağılımı, etkinliklerin türlerinin açıklanması, ses dosyalarının incelenmesi ve setteki diğer kitaplarla oranlanması açısından dinleme etkinlikleri incelenmiştir. Hayat Boyu Türkçe 1-2-3 (6-12 Yaş) Seti’nde kitaplar nitel araştırma yaklaşımlarından doküman incelemesi yoluyla tek tek analiz edilmiş ve veriler toplanarak tümevarım yapılmıştır. Çalışmanın dokümanlarını Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Hayat Boyu Türkçe setinin 3 ders kitabı, 3 çalışma kitabı ve bir öğretmen kılavuz kitabı oluşturmaktadır. Çalışmada toplam 73 dinleme etkinliğine yer verilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda ilk ders kitabı dinleme etkinliğinde nicelik ve çeşitliliğin fazla olması sebebiyle dinleme becerisine önem verirken, ikinci ders kitabında dinleme becerisinin ihmal edildiği ve üçüncü ders kitabında geliştirilmesi gerektiği görülmüştür. Dinleme etkinliklerinin nicelik olarak artırılması, etkinlik türlerinin çeşitlendirilmesi ve nitelik olarak geliştirilmesi; Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dinleme becerisine önemli katkılar sunacaktır. 

Keywords

Abstract

If it is aimed to provide effective teaching of Turkish as a foreign language, basic priority should be given to listening skills. Improving listening skills is important to form a basis for other language skills. The way to improve listening skill is to increase the listening activities in terms of quantity, to provide diversity in terms of type and to be appropriate for the age level of the content. When the people who learn Turkish as a foreign language are children, the characteristics that should be sought in the textbooks also differ. Small groups in the age of play by age; they need books supported by activities that include daily life, games, animation and social interaction. It can be stated that special attention should be paid to these issues in the textbooks to be prepared for the audience in question. For this reason, it is important that the number of listening activities used in the textbooks is high and the type of listening activities is diversified. The aim of this study is to examine the listening activities of the "Lifelong Turkish 1-2-3 (6-12 Age)" set, which is used as a textbook in the field of teaching Turkish as a foreign language in the PIKTES project. In the research, the listening activities were examined in terms of the distribution of listening activities by number, explanation of the types of activities, the examination of the audio files and their proportion with other books in the set. In the Lifelong Turkish1-2-3 (6-12 Age) Set, the books were analyzed one by one from the qualitative research approaches, through document analysis, and the data were collected and induced. A total of 73 listening activities were included in the study. As a result of the examination, while listening to the skill of listening in the first textbook listening activity due to the high amount and variety, it was seen that the listening skill in the second textbook was neglected and should be improved in the third textbook. Increasing the listening activities in terms of quantity, diversifying the types of activities and developing them as qualities; It will make important contributions to listening skill in teaching Turkish as a foreign language.

Keywords