OKUL YÖNETİCİLERİNİN ETİK LİDERLİK DÜZEYLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN SOSYAL SERMAYE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ADANA İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-12
Number of pages: 74-88
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin sosyal sermaye düzeylerinin karşılaştırılarak incelenmesidir.

 

Araştırma modeli olarak ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın hedef evrenini, Adana ili merkez ilçelerinde bulunan 114 resmi ortaöğretim kurumunda 2015-2016 eğitim-öğretim yılında görev yapan 6371 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi ise basit seçkisiz örneklem yöntemiyle seçilen 59 okuldan 1196 öğretmenden oluşmuştur. Araştırmanın verileri, Yılmaz (2005) tarafından geliştirilen “Etik Liderlik Ölçeği” (ELÖ) ve Ekinci (2008) tarafından geliştirilen “Sosyal Sermaye Ölçeği” (SSÖ) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde etik liderlik ve sosyal sermaye değişkenleri arasındaki ilişki için korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Regresyon analizi sonucunda (B=0.62; p<0.05), açıklanan varyans olarak sosyal sermaye değişkenindeki değişkenliğin %47 sini etik liderlik değişkeni ile açıklanabileceğini söyleyebiliriz (∆R2=0.47; p<0.05).

 

Yöneticilerin etik liderlik davranış düzeyleri ile öğretmenlerin sosyal sermaye düzeyleri arasında “pozitif” yönde ve “orta” düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu; yöneticilerin etik liderlik davranışlarının öğretmenlerin sosyal sermaye düzeylerini anlamlı bir şekilde yordadığı, sosyal sermaye düzeyindeki değişkenliğin %47’sini etik liderliğin; aynı şekilde etik liderlik düzeyindeki değişkenliğin de %47’sini sosyal sermaye değişkeninin açıkladığı söylenebilir.

 

Araştırma bulguları ışığında okul yöneticilerine önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This research aims to investigate the ethical leadership behaviors of school administrators and the social capital levels of teachers.

 

Relational studies were utilized as a research model. This research's target population consisted of 6371 teachers working at the 114 state secondary schools in five central districts of Adana in the 2015-2016 academic year. The current study sample consisted of 1196 teachers from 59 schools selected by simple random sampling method. The data of the study were collected by “Ethical Leadership Scale (ELÖ)" developed by Yılmaz (2005) and by "Social Capital Scale (SSÖ)" developed by Ekinci (2008). In data analysis, correlation and regression analyses were applied for the relationship between ethical leadership and social capital variables. Based on the result of regression analysis (B=0.62; p<0.05) and the explained variance, it can be said that 47.6% of variance in the social capital level of  of the teachers can be explained by ethical leadership variable (∆R2= 0.47; p<0.05).

 

Besides, it can also be said that there is a significant relationship with a medium effect between the administrators' ethical leadership behavior levels and the teachers' social capital levels. The administrators' ethical leadership behaviors can significantly account for 47%of the variation in the teachers' social capital levels; likewise, 47% of the variability in the level of ethical leadership is explained by the social capital variable.

 

In the light of research findings, some suggestions were made to the school administrators.

Keywords