TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİNE YÖNELİK WEB 2.0 ARAÇLARININ KULLANIMI: LYCRICS TRAINING ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2020-11
Number of pages: 296-304
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde teknoloji, hemen her kesimde kendine yer bulmuştur. Eğitimin farklı birçok alanında aktif olarak kullanılan teknolojik araçlar, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde de temel becerileri kazandırma noktasında kullanılmaktadır. Araştırmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin, dinleme becerisi sürecinde Web 2.0 araçlarından olan Lyrics Training uygulamasına yönelik görüşlerini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Akdeniz Üniversitesi TÖMER’de B1 ve B2 seviyesini tamamlamış olan 11 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan her öğrenciyle uygulama sonrası bire bir görüşmeler yapılmış, bu görüşmeler hem ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş hem de not etmek suretiyle yazılmıştır. Ardından ses kayıt cihazıyla kaydedilen görüşmeler yazıya geçirilmiş, bunlar tutulan görüşme tutanaklarıyla karşılaştırılarak eşleştirilmiştir. Oluşturulan bu notlar görüşme yapılan kişilere gösterilerek onların onayları alınmış, sonrasında da her görüşme sorusuna verilen cevaplar soru başlıkları altında araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kodlanmıştır. Ortaya çıkan bu kodlar son aşamada temalar altında her iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı gruplandırılmıştır. Ardından her iki araştırmacı tarafından yapılan bu kodlama işlemi karşılaştırılmış, uyuşma oranı %94 olarak belirlenmiştir. Kod ve temaları son halleri verildikten sonra elde edilen alıntılar bu temalar altında verilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgularından hareketle, öğrencilerin Lyrics Training uygulamasını beğendikleri, uygulamayı ilginç ve keyifli buldukları, uygulamanın dinleme becerilerini geliştirmesinin yanı sıra yazma ve konuşma becerilerine de katkı sağlayabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu araştırmanın Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde teknoloji tabanlı uygulamalar ve Web 2.0 araçları üzerine yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Today, which is called the information age, technology has found a place in almost every segment. Technological tools, which are actively used in many different educational fields, are also used to teach the necessary skills in teaching Turkish as a foreign language. The study aims to examine the opinions of the students who learn Turkish as a foreign language about the Lyrics Training application, which is one of the Web 2.0 tools in the listening skill process. For this purpose, the phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used in the study. The study sample consists of 11 students who have completed the B1 and B2 levels in Akdeniz University TÖMER. One-on-one interviews were done with each student participating in the study after the application, and these interviews were recorded with a tape recorder and were written down. Then, the interviews recorded with a tape recorder were transcribed, and they were matched with the recorded interview minutes. These notes were shown to the interviewees, and their approval was obtained, and then the answers given to each interview question were coded separately by the researchers under question headings. These codes were grouped separately by both researchers under themes at the last stage. Afterward, both researchers' coding process was compared, and the rate of agreement was determined as 94%. After the codes and themes were finalized, the quotations obtained were given under these themes and interpreted. Based on the study's findings, it was concluded that the students liked the application of Lyrics Training, found it exciting and enjoyable and that the application could contribute to writing and speaking skills and improve their listening skills. It is thought that this research will contribute to the studies on technology-based applications and Web 2.0 tools in teaching Turkish as a foreign language.

Keywords