YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE TELKİN YÖNTEMİ

Author:

Year-Number: 2020-11
Number of pages: 271-277
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil eğitimi alanındaki çalışmalar son yıllarda yoğunluk kazanmıştır. Bu çalışmalar dil öğretim yöntemlerinde farklı tekniklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu bağlamda dil öğretim yöntemleri zamanla değişime uğramıştır. Geleneksel, öğretmen merkezli yöntemler yerini çağdaş, öğrenci merkezli yöntemlere bırakmıştır. Bu yöntemlerden birisi de Lozanov yöntemi olarak bilinen Suggestopedia (telkin yöntemi)dir. Çalışmada, yabancı dil öğretimi alanında hızlı ve etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkan, birçok ülkede ilgi çeken ve kullanılan telkin yöntemi ele alınmıştır. Bulgar psikoterapist Georgi Lozanov tarafından geliştirilen Suggestopedia (telkin yöntemi) pek çok alanda kendine yer bulurken genellikle yabancı dil öğretiminde kullanılmaktadır. Telkin yöntemine göre öğrenci öğrenmeye zihninde birçok engelle gelmektedir. Öğrencilerin öğrenmeye karşı oluşturdukları bu engellerden telkin yöntemiyle kurtulmaları hedeflenmektedir. Yöntemin içerdiği belli tekniklerle ve telkinlerle öğrencilerin öğrenmeye karşı engellerinden kurtulmaları sağlanmaktadır. Telkin yöntemi kullanılarak dil öğretimi yapılan bir sınıftaki öğrencilerin, geleneksel yöntem kullanılarak dil öğretimi yapılan bir sınıftaki öğrencilere göre dili daha hızlı öğrendikleri Lozanov tarafından iddia edilmiştir. Bu çalışmada telkin yönteminin ne olduğu, özellikleri, öğretim sürecinde nasıl kullanıldığı, yöntem kullanılırken öğretmen ve öğrenciye düşen görevler,  yönteme ilişkin eleştirirler ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde nasıl kullandığıyla ilgili bilgi vermek amaçlanmıştır. Çalışma belgesel tarama modeliyle tasarlanmış ve veriler doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Makalede telkin yönteminin yabancı dil olarak Türkçe öğretimindeki yerine, uygulanma aşamalarına, ortaya çıkışı ve kurucusu hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Böylece telkin yöntemi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin genel bir bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

Studies in the field of foreign language education have intensified in recent years. In this context, language teaching methods have changed over time. Traditional, teacher-centered methods have been replaced by contemporary, student-centered methods. One of these methods is Suggestopedia (suggestion method), which is known as Lozanov method. In the study, the method of suggestion, which is encountered as a fast and effective method in the field of foreign language teaching, which attracts attention and is used in many countries, is discussed. Suggestopedia (suggestion method), developed by Bulgarian psychotherapist Georgi Lozanov, is often used in foreign language teaching while finding a place in many fields. According to the suggestion method, the student comes to learning with many obstacles in his mind. It is aimed to get rid of these obstacles that students create against learning with suggestion method. With certain techniques and suggestions included in the method, students are able to get rid of their obstacles to learning. It was claimed by Lozanov that students in a classroom where language teaching using suggestion method, learned the language faster than students in a classroom where language teaching was done using traditional method. In this study, it is aimed to give information about what suggestion method is, its features, how it is used in the teaching process, the duties of the teacher and student while using the method, criticism about the method and how Turkish is used in teaching as a foreign language. The study was designed with a documentary scanning model and data was collected through document review. In the article, information about the application stages, their emergence and the founder of the suggestion method instead of teaching Turkish as a foreign language is tried to be given.

Keywords